dnes je 16.6.2024

Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohody v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictvíGarance

10.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2024 je zákoník práce doplněn o ustanovení § 324a ZP, který transponuje čl. 12 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014. Podle směrnice mohou členské státy přijmout nediskriminační a přiměřená…

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2023Archiv

2.3.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 466/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu…

Příběhy k zamyšlení - CestovatelGarance

13.6.2022, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z řady prostředků, které z nás udělají nevítanou osobu, patří vychvalování se k těm účinným a rychle působícím.

Přístupné pro: PaM aktuality profi PLUS

Změny daňového odpočtu u úroků z úvěrů na bydlení od 1. 1. 2021Archiv

29.10.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Dáme si do bytu… židli, kdo židlí má, bydlí, každý kdo bydlí, má starostí půl…” Duet Ireny Kačírkové a Josefa Beka už asi moc čtenářů nezná, ale jeho poselství je stále platné. Bydlení zůstává základní a nezbytnou podmínkou života, ale požadovaný standard se…

Stravenkový paušál a pružná pracovní dobaArchiv

19.4.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké situace mohou nastat při poskytování nového peněžitého příspěvku na stravování v případě, kdy zaměstnavatel uplatňuje pružné rozvržení týdenní pracovní doby? Podrobnosti Vám nabídnou následující řádky. …

Ochrana zdraví na pracovišti v době pandemieGarance

24.4.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2017Archiv

4.11.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy, ze kterých se v roce 2016 zdravotní pojištění neplatíArchiv

2.3.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2008 se stanovení vyměřovacího základu zaměstnance a navazující placení pojistného odvíjí od zdaňování příslušného plnění podle § zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Primárně se vychází…

Minimální mzda od 1. 1. 2016Archiv

6.11.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízením vlády č.233/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění…

Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát od 1. 1. 2016Archiv

9.10.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Diskuse týkající se zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, se již staly víceméně pravidelnou součástí života naší politické scény. Za účelem zajištění ekonomické stability systému veřejného zdravotního pojištění deklarovala  vláda…

Exekuce na mzdu manžela povinnéhoArchiv

20.7.2015, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 396/2012 Sb. se s účinností od 1. 1. 2013 doplnil § 262a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů: „Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu…

Otazníky kolem dalšího vývoje německé minimální mzdyArchiv

4.6.2015, JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Daniel Vejsada, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na poměrně bouřlivý vývoj situace kolem německé minimální mzdy a velké množství názorů přinášíme informací o vývoji situace a aktuálně převažujícím výkladu.

Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance od 1. 1. 2015Archiv

3.4.2015, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance pro placení pojistného je ve zdravotním i sociálním pojištění zakotveno v:

Srážky ze mzdy od 1. 1. 2014Archiv

7.4.2014, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážky ze mzdy jsou od roku 2014 upraveny několika právními předpisy. Jedná se především o:

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKONÍK PRÁCE 2014 POD LUPOU - Vnitřní předpis, přechodná ustanovení ZPGarance

25.3.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce doplňuje § 305 odst. 1 o výslovný zákaz ukládání povinností zaměstnanci ve vnitřním předpisu, ve kterém ani nelze práva zaměstnanců upravená zákonem zkracovat. Pro pracovněprávní vztahy platí zásada obsažená v § 1…

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2013Archiv

20.2.2014, Katarína Dobešová, Ing. Petra Kamínková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počátkem roku 2014 je zaměstnavatel mající postavení plátce daně povinen provést svým zaměstnancům (poplatníkům s příjmy ze závislé činnosti), kteří nemají povinnost podat daňové přiznání za rok 2013, jako každoročně roční zúčtování daně z příjmů…

Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti po 1. 1. 2014 - 2. částGarance

16.2.2014, Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výjimkou jsou pouze odměny členů orgánů právnických osob u nerezidentů, které se zdaňují jako doposud srážkovou daní zvláštní sazbou bez ohledu na…

Nový občanský zákoník a zákoník práce 2014 pod lupou - Dohoda o srážkách ze mzdyGarance

6.2.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provádět srážky z příjmu zaměstnance je možné jen v případech výslovně vymezených v zákoně, jinak jen na základě dohody o srážkách ze mzdy (totéž se týká platu, náhrady mzdy nebo platu, odměny za pracovní pohotovost, odstupného, peněžitých plnění…

Změny zákoníku práce k 1. 1. 2014 a jejich dopady do oblasti zdravotního pojištěníGarance

13.1.2014, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s rozsáhlým procesem rekodifikace soukromého práva dochází zákonem č. 303/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2014 mj. ke změnám příslušných ustanovení zákoníku práce, které se ve svých důsledcích promítají i do oblasti zdravotního…

Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2014Garance

10.1.2014, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V sociálním pojištění dochází od roku 2014 jednak ke změnám, které nastávají pravidelně každý rok a vyplývají zejména z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění, jednak k dalším změnám převážně věcného charakteru na základě…

Nový občanský zákoník a zákoník práce 2014 pod lupou - Kolektivní smlouva, pracovní poměrGarance

3.1.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce se částečně dotkla i úpravy kolektivních smluv. Nově je obsah kolektivní smlouvy vymezen v § 23 odst. 1 zákoníku práce (dále také „ZP”). V kolektivní smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích,…

Poskytování náhrady mzdy a nemocenského od 1. 1. 2014 z pohledu zdravotního pojištěníArchiv

10.12.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V období let 2011–2013 platilo, že zaměstnavatel poskytoval, a to v duchu ustanovení § 192 odst. 1 zákoníku práce, zaměstnanci náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě po dobu prvních 21 kalendářních dnů. Protože v období…

Zdravotní pojištění a zvýšení plateb za „státní pojištěnce" od 1. 11. 2013Archiv

7.12.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z nejdiskutovanějších témat poslední doby ve zdravotnictví bylo zvýšení platby státu zdravotním pojišťovnám za tzv. „státní pojištěnce”, tedy za osoby, za které stát podle zákona pojistné platí. Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č.…

Nový občanský zákoník a zákoník práce 2014 pod lupou, Postavení zaměstnavatele, právní jednáníGarance

2.12.2013, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce v návaznosti na nový občanský zákoník (dále jen „NOZ”) je uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 303/2013 Sb. Účinnosti změna zákoníku práce nabývá společně s NOZ 1. 1.…

Nový občanský zákoník a zákoník práce 2014 pod lupou - Postavení osob podle NOZ, právní osobnost fyzických osobGarance

18.11.2013, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce v návaznosti na nový občanský zákoník (dále jen „NOZ”), o které jsme Vás informovali ve Zpravodaji č. 22/2013, byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 303/2013 Sb., a to v části 67. Účinnosti novela zákoníku práce nabývá…

Změna podmínek soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání z pohledu zdravotního pojištěníGarance

7.11.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 30. 8. 2013 byla rozeslána částka 103 Sbírky zákonů České republiky, ve které byl s účinností od 1. 9. 2013 publikován zákon č. 267/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon…

Změny v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2014Archiv

31.10.2013, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V návaznosti na zamítnutí návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého hmotného práva a dalších souvisejících změnách Senátem ČR dne 12. září 2013 předložila Vláda ČR ke schválení téměř identický návrh zákonného…

Novela zákoníku práce v návaznosti na nový občanský zákoník od 1. 1. 2014Garance

17.10.2013, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (dále jen „nový ObčZ”) se nezadržitelně blíží. Zákon č. 89/2012 Sb. bude s účinností od 1. 1. 2014 upravovat celou oblast soukromého práva. V srpnu 2013 byly Poslaneckou sněmovnou schváleny doprovodné…

Dopady zvýšení minimální mzdy od 1. 8. 2013 do zdravotního pojištěníArchiv

12.9.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance představuje ve zdravotním pojištění důležitou hodnotu, od které se v mnoha dále popsaných situacích odvíjí placení pojistného jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem. S účinností od 1. srpna…

Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 8. 2013Archiv

6.9.2013, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Její základní právní úprava je stanovena v § 111 zákoníku práce. Výši základní sazby minimální mzdy stanoví vláda nařízením vlády č. 567/2006 Sb. K 1. srpnu 2013 …

Daňový pohled na podporu zaměstnavatele zaměstnancům-rodičům v oblasti péče o předškolní dětiArchiv

26.8.2013, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda ČR se rozhodla nedostatek míst v mateřských školkách řešit uzákoněním tzv. dětských skupin, jejichž zřízení a provoz by měl být jednodušší a levnější než u klasických mateřských školek pro děti. Rozšíření kapacit pro předškolní děti o tzv.…

Zvýšení minimální mzdy od 1. 8. 2013Archiv

24.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 8. 2013 dochází na základě nařízení vlády č. 210/2013 Sb. ke zvýšení minimální mzdy. Částka 8 000 Kč se zvyšuje na 8 500…

Pracovní poměry na dobu určitou opět s výjimkouGarance

10.6.2013, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve čtvrtek dne 16. 5. 2013 schválila Poslanecká sněmovna novelu § 39 zákoníku práce (dále jen „ZP”), podle které bude možné pracovní poměr na dobu určitou v některých případech opět uzavírat opakovaně a bez časového…

Pracovnělékařské služby v otázkách a odpovědíchArchiv

30.5.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. dubna 2013 nabyla plné právní účinnosti právní úprava pracovnělék. služeb obsažená v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Během ročního přechodného období, kdy bylo možné postupovat podle předchozích právních předpisů…

Sleva na dani u poplatníků pobírajících starobní důchodArchiv

10.5.2013, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o daních z příjmů, tj. zákona č. 500/2012 Sb., novelizovala § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP” nebo „zákon o daních z příjmů”) tak, že základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč…

Několik poznámek k vyhlášce - o pracovnělékařských službáchArchiv

29.4.2013, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předminulém čísle jsme Vás informovali o změnách, které nastaly v pracovnělékařské péči k datu 1. dubna 2013, kdy byla přijata novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 47/2013 Sb. Tento stanovil, že vstupní…

Informace pro mzdové účetní - Novinka pro studentky - matkyGarance

22.4.2013, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. dubna 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 48/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní…

Novinky v pracovnělékařské péčiArchiv

26.3.2013, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nabyl účinnosti dne 1. dubna 2012 spolu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Důvodem jeho přijetí bylo, že…

STANOVISKO K APLIKACI NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE V PRAXIArchiv

27.2.2013, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

DALŠÍ POSUN ÚČINNOSTI ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍArchiv

17.2.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přijetím zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění, byly vytvořeny legislativní předpoklady pro zavedení nové formy sociálního úrazového pojištění s vlastním systémem poskytovaných dávek, která měla nahradit dosavadní systém zákonného pojištění…

DOHODY A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NA PŘELOMU LET 2012/2013Archiv

10.2.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby pracující na základě pracovněprávních vztahů jdoucích mimo pracovní poměr, tedy podle dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce, představují ve zdravotním pojištění značně specifickou skupinu zaměstnanců. Při zaměstnávání těchto…

PODROBNĚ O ZDANĚNÍ MEZD V R. 2013Archiv

7.2.2013, Ing. Iva Rindová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovní náhrady od 1.1. 2013Archiv

25.1.2013, -, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláškou č. 472/2012 Sb. byly změněny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad…

Důležité povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění po 1. 1. 2013Archiv

21.1.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto se na ně zdravotní pojišťovny v rámci výkonu své kontrolní činnosti prioritně zaměřují. Mělo by být nesporně zájmem jak zaměstnavatelů, tak i…

Stanovisko k aplikaci některých ustanovení zákoníku práce v praxiArchiv

17.1.2013, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny ve zdaňování fyzických osob v roce 2013Garance

16.1.2013, JUDr. Ing. Dana Trezziová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Začátkem listopadu 2012 byl v Poslanecké sněmovně přijat návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, tzv. „daňový, resp. konsolidační balíček”. A začátkem prosince byl tento…

OTAZNÍKY KOLEM VÝPOČTU SOLIDÁRNÍHO ZVÝŠENÍ DANĚArchiv

11.1.2013, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sněmovní tisk č. 695/2012 obsahuje změnu daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Tento článek vychází, z důvodu redakční uzávěrky čísla, která byla v polovině prosince, z právního stavu k tomuto datu;…

STANOVISKO K APLIKACI NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONÍKU PRÁCE V PRAXIGarance

4.1.2013, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od účinnosti poslední tzv. „velké novely” zákoníku práce provedené k 1. 1. 2012 zákonem č. 365/2011 Sb. uplynul již rok, během něhož bylo možno zaznamenat pozitivní i negativním ohlasy na některé změny pracovněprávní úpravy. Účelem tohoto seriálu…

Nahrávám...
Nahrávám...