dnes je 29.11.2023

Periodická lékařská prohlídka po novele v dotazech a odpovědích - 2. částGarance

4.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinností od 1. 1. 2023 došlo v oblasti pracovnělékařských služeb k řadě změn. Podívejme se na situace, které se v této souvislosti v praxi objevují. Ukážeme si, jak je řešit.…

Novinky v právní úpravě pracovnělékařské péčeGarance

2.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncem loňského roku vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a…

Valorizace úrazových rent od 1. 1. 2023Garance

22.1.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 30. září 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení…

Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku k 1. 9. 2022Archiv

3.10.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna vyhlášky o očkování proti infekčním nemocemGarance

3.2.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě vyhlášky č. 21/2022 Sb. dochází ke změně vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Ruší se § 8 vyhlášky č. 537/2006 Sb., který upravoval povinné očkování proti nemoci covid-19 u osob, které dosáhly 60…

Novela vyhlášky o očkování proti přenosným nemocemGarance

10.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V závěru loňského roku byla novelizovaná vyhláška o očkování. Seznámíme vás s jejím obsahem, ač není vyloučeno, že v následujících týdnech může doznat změn.

Nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb. upravující poskytování osobních ochranných pracovních prostředkůGarance

17.11.2021, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 22. října 2021 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které nahradí dosavadní nařízení vlády č. 495/2001…

Zaměstnavatel a očkování zaměstnanců z pohledu pracovního právaGarance

28.5.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnavatel požadovat na zaměstnancích očkování, nebo jim ho může dokonce nařídit? Jaké jsou jeho možnosti, když se zaměstnanci očkování nepodrobí nebo jej odmítnou? Porušuje odmítnutím zaměstnanec své povinnosti? To je stručný obsah nejčastějších…

Testování zaměstnanců v otázkách a odpovědíchGarance

3.5.2021, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z povinností zaměstnavatelů souvisejících s pandemií je testování zaměstnanců. Ne vždy je vše jasné, proto jsme do tohoto příspěvku zařadili několik dotazů z praxe.…

Několik poznámek k testování zaměstnancůGarance

19.3.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z protiepidemických opatření je zavedení testování zaměstnanců. Podívejme se tuto povinnost z pohledu pracovněprávního.

Covid a firemní praxe - vybrané otázky a jejich pracovněprávní řešeníGarance

26.10.2020, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada škody a nemajetkové újmy po novele zákoníku práceGarance

18.9.2020, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony), která nabyla platnosti dne 26. června 2020, obsahuje dvojí účinnost ustanovení, která se…

Open space z pohledu BOZP v době pokoronavirovéGarance

8.6.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je všeobecně známo, že z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaným jako SARS CoV-2, vyhlásila vláda podle § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „krizový…

Náhrada újmy působené povinným očkovánímGarance

22.5.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 24. března 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Tento zákon nabyl účinnosti dne 8. dubna 2020. Hlavním důvodem přijetí této právní úpravy je skutečnost, že dosavadní právní stav neobsahoval…

Ochrana zdraví na pracovišti v době pandemieGarance

24.4.2020, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koronavirus a jeho pracovněprávní aspekty - Pracovnělékařské prohlídkyGarance

20.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti příslušející z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání od 1. 1. 2020Archiv

6.1.2020, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě nařízení vlády č. 321/2019 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení…

Odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání ve světle novely zákoníku práceArchiv

18.1.2019, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZP”), který upravuje vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, obsahuje, kromě jiného, i povinnost zaměstnavatele, která mu vzniká v případě, že zaměstnanec utrpí pracovní úraz…

Pracovnělékařské služby v otázkách a odpovědíchArchiv

30.5.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. dubna 2013 nabyla plné právní účinnosti právní úprava pracovnělék. služeb obsažená v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Během ročního přechodného období, kdy bylo možné postupovat podle předchozích právních předpisů…

Několik poznámek k vyhlášce - o pracovnělékařských službáchArchiv

29.4.2013, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předminulém čísle jsme Vás informovali o změnách, které nastaly v pracovnělékařské péči k datu 1. dubna 2013, kdy byla přijata novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 47/2013 Sb. Tento stanovil, že vstupní…

DALŠÍ POSUN ÚČINNOSTI ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍArchiv

17.2.2013, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přijetím zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění, byly vytvořeny legislativní předpoklady pro zavedení nové formy sociálního úrazového pojištění s vlastním systémem poskytovaných dávek, která měla nahradit dosavadní systém zákonného pojištění…

KDYŽ SLUNCE PŘIPALUJE - aneb právní úprava klimatizace a teploty na pracovištiGarance

28.8.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu letních dnů se začíná mnoho zaměstnanců pídit po tom, jaká vlastně má být maximální teplota v kancelářích a kdy je zaměstnavatel povinen přijímat opatření pro případ zátěže teplem na pracovišti, jaká opatření může přijímat, jak je to s…

POSUZOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVYArchiv

2.5.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákony upravující zdravotní služby a podmínky jejich poskytování přinesly také novou právní úpravu posuzování a uznávání nemocí z povolání a změny v tom, kdo bude uznávat nemoci z povolání. Doposud problematiku upravovala vyhláška č. 342/1997 Sb.,…

POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKYArchiv

18.4.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové zdravotnické předpisy upravující zdravotní služby přinesly i novou komplexní právní úpravu posudkové činnosti, lékařského posudku o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu, včetně procesu přezkoumání posudku. Upravují posudkovou péči…

Pracovnělékařské služby od 1. 4. 2012Archiv

7.3.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v opakovaném hlasování schválila ke konci roku 2011 balíček zákonů nově upravujících zdravotní péči. Soubor zákonů představuje rozsáhlou kodifikaci poskytování zdravotních služeb, včetně…

Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých pro rok 2012Archiv

8.2.2012, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě zmocnění § 390 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a § 447 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, bylo v letošním roce vydáno nařízení vlády, kterým dochází ke zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení…

Nahrávám...
Nahrávám...