dnes je 16.7.2024

Input:

6/2002 Sb., Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění účinném k 23.9.2023

č. 6/2002 Sb., Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění účinném k 23.9.2023
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2001
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění (23 novelizačních bodů)
151/2002 Sb.
(k 17.4.2002)
mění, v § 117 doplňuje odst. 4
228/2002 Sb.
(k 4.6.2002)
mění přílohu č. 5
349/2002 Sb.
(k 6.8.2002)
ruší ustanovení § 50 odst. 1 písm. f), písm. g), odst. 3 a odst. 4, § 51 odst. 1 písm. f), písm. g), odst. 3 a odst. 4, § 52 odst. 1 písm. f), písm. g), odst. 3 a odst. 4, § 53 odst. 1 písm. e), odst. 3 a odst. 4, § 71 odst. 4, § 72 odst. 2 poslední věty, § 82 odst. 2 věty druhé, § 94 písm. d), § 123 odst. 3 a odst. 4, § 124 odst. 4, § 125 odst. 3, § 126 odst. 3, § 127 odst. 3, § 130 odst. 2 ve slovech „zařazení soudců”, § 131 odst. 1 písm. a), písm. b), § 132 odst. 1 písm. a), písm. b), odst. 2 ve slovech „soudců a” a odst. 3, § 134 - 163, § 185, § 187 ve slovech „3 advokáty za členy Rady pro odbornou způsobilost soudců a jejich 3 náhradníky a” a § 188
349/2002 Sb.
(k 1.7.2003)
ruší ustanovení § 15 odst. 2 věty druhé, § 26 odst. 2 věty druhé, § 30 odst. 2 věty druhé, § 34 odst. 2 věty druhé, § 68 odst. 1 ve slovech „ministerstvu nebo”, § 74 odst. 3, § 99 odst. 1 písm. c) ve slovech „ministerstvu nebo”, § 106 odst. 1, § 119 odst. 2 a odst. 3, § 120, § 121, § 124 odst. 1, odst. 2 a odst. 3, § 125 odst. 1, odst. 2 a odst. 4, § 126 odst. 1, odst. 2 a odst. 4, § 127 odst. 1, odst. 2 a odst. 4, § 128
192/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
mění (celkem 37 novelizačních bodů)
192/2003 Sb.
(k 1.7.2004)
doplňuje § 170 a § 174, vkládá § 174a
441/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 39 doplňuje odst. 2 a označení odst. 1
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 100 odst. 2 ruší slova „včetně dalšího platu”
349/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
v § 129 odst. 1 vkládá slova „v Kroměříži”
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v 123 odst. 1 písm. n) nahrazuje slovo
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 16 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
221/2006 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 39 odst. 2
233/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
mění v § 130 odst. 2 a 4
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část čtvrtou
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 175a
nález ÚS
397/2006 Sb.
(k 9.8.2006)
v § 106 ruší odst. 1
184/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá slova v § 39 odst. 2
314/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
mění celkem 49 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 110 odst. 3, § 174a, § 175a odst. 3 písm. a) bod 7
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
nahrazuje slova v § 37
217/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 42 odst. 2; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 175a
nález ÚS
294/2010 Sb.
(k 27.10.2010)
ruší § 100a odst. 1 písm. b) a § 105a a ruší část ustanovení § 68 odst. 1 a § 68 odst. 2 písm. b)
nález ÚS
294/2010 Sb.
(k 1.10.2011)
ruší část ustanovení § 102 odst. 1
215/2011 Sb.
(k 19.7.2011)
mění § 7, § 42 odst. 2, § 123 a § 124
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 175a; vkládá nové §§ 175b až 175f
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 39 odst. 1, § 60 odst. 1, § 72 odst. 1, § 94 písm. f, § 95 odst. 2, § 96 písm. c), § 175b a § 175c
185/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění § 102 a § 108 odst. 2; nová přechodná ustanovení
15/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění přílohu č. 3
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část pátou
14/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
vkládá § 14a; mění § 80 odst. 1
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 175a, § 175b, § 175d a § 175e
296/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění § 167, § 175f; vkládá nové § 175g a 175h; ruší § 37; nové přechodné ustanovení
296/2017 Sb.
(k 1.11.2019)
mění § 41, § 42, § 44, § 45, § 50, § 51, § 52, § 53, § 124, § 125, § 126, § 127; vkládá nové § 42a až 42f
(ve znění zák. č. 31/2019 Sb.)
31/2019 Sb.
(k 1.11.2019)
mění § 42, § 42a, § 42b, § 42c, § 42e a ruší § 42f
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá nové § 122b až 122e
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 70a a § 99
218/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
218/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
vkládá § 118a, mění § 123, § 125, § 126 a § 127
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 175a
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 175d
285/2023 Sb.
(k 23.9.2023)
mění § 42a
285/2023 Sb.
(k 1.7.2025)
mění § 42a a § 45; vkládá § 42f - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
SOUDY, SOUDCI, PŘÍSEDÍCÍ A STÁTNÍ SPRÁVA SOUDŮ
HLAVA I
SOUDY
Díl 1
Soustava, organizace a činnost soudů
Oddíl 1
Hlavní zásady činnosti soudů
§ 1
Soudnictví v České republice vykonávají nezávislé soudy.
§ 2
Soudy
a)  projednávají a rozhodují spory a jiné věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o občanském soudním řízení,
b)  projednávají a rozhodují trestní věci patřící do jejich pravomoci podle zákonů o trestním řízení,
c)  rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
§ 3
(1)  V řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; obsazení soudu stanoví zákony o řízení před soudy.
(2)  V rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem se na rozhodovací a jiné činnosti soudů podílejí justiční kandidáti, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci, soudní tajemníci a soudní vykonavatelé.
§ 4
Před soudem jsou si všichni rovni.
§ 5
(1)  Každý se může domáhat ochrany svých práv před soudem zákonem stanoveným způsobem.
(2)  Každý má právo, aby jeho věc byla soudem projednána a rozhodnuta bez zbytečných průtahů.
§ 6
(1)  Řízení před soudy je ústní a veřejné. Výjimky stanoví zákon.
(2)  Rozsudky se vyhlašují jménem republiky a vždy veřejně.
(3)  Uskutečňovat obrazové nebo zvukové přenosy a pořizovat obrazové záznamy v průběhu soudního jednání lze jen s předchozím souhlasem předsedy senátu nebo samosoudce. S vědomím předsedy senátu nebo samosoudce lze pořizovat zvukové záznamy; kdyby způsob jejich provádění mohl narušit průběh nebo důstojnost jednání, může předseda senátu nebo samosoudce jejich pořizování zakázat.
§ 7
(1)  Do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, je zakázáno vstupovat se zbraní nebo s jinými předměty, které jsou způsobilé ohrozit život nebo zdraví anebo pořádek. Tento zákaz se nevztahuje na soudce a na příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů, jestliže vstupují do budovy soudu nebo na místo, kde soud jedná, v souvislosti s plněním svých služebních povinností.
(2)  Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle odstavce 1. Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu v jednotlivých odůvodněných případech jinak.
(3)  Odstavce 1 a 2 se rovněž nevztahují na osoby, o nichž to stanoví v jednotlivých případech předseda příslušného soudu.
Oddíl 2
Soustava soudů
§ 8
Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy. Soudy jsou účetními jednotkami.
§ 9
(1)  V obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze a působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy.
(2)  V obvodu města Brna vykonává působnost okresního soudu Městský soud v Brně.
Oddíl 3
Obvody a sídla soudů
§ 10
Nejvyšší
Nahrávám...
Nahrávám...