dnes je 16.7.2024

Input:

589/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 589/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění účinném k 1.7.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2006,
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
353/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
ve znění tiskové opravy, uveřejněné v částce č. 135/2008
337/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění
337/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší § 2 písm. g) a části druhé hlavu IX
342/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2, § 13 a § 14; ruší v části druhé hlavě III díl 3
202/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
Vláda nařizuje podle § 100 odst. 1 a § 213 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT PRÁVNÍ ÚPRAVYA ZÁKLADNÍ POJMY
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) upravuje odchylně pracovní dobu a dobu odpočinku zaměstnanců v dopravě uvedených v § 100 odst. 1 písm. a) až f) zákoníku práce, jejichž zaměstnavatel je dopravcem nebo správcem pozemních komunikací nebo provozovatelem dopravní infrastruktury podle jiných právních předpisů3) . Dále vymezuje odměnu členů osádky autobusu za dobu čekání mezi spoji časově a místně určenou jízdním řádem ve veřejné linkové osobní dopravě a dobu řízení v mezinárodní drážní dopravě.
§ 2
Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku se vztahuje na zaměstnance uvedené v § 1, kterými jsou pro účely tohoto nařízení:
a)  členové osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4) nebo podle mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce zákonů4a) , kterými jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí (dále jen „člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu”),
b)  zaměstnanci údržby pozemních komunikací5), kteří zajišťují sjízdnost dálnic, sjízdnost a schůdnost silnic a místních komunikací,
c)  zaměstnanci drážní dopravy
1.  na dráze celostátní, regionální a vlečce6) , kteří zabezpečují a obsluhují dráhu, organizují drážní dopravu, nebo se podílejí na zajišťování nebo provozování drážní dopravy, nebo řídí nebo doprovázejí drážní vozidlo nebo zajišťují jeho provozuschopnost,
2.  podle bodu 1, kteří v mezinárodní drážní dopravě na dráze celostátní a regionální6a) řídí nebo doprovázejí drážní vozidlo na území České republiky a současně na území jiného členského státu Evropské unie po dobu alespoň jedné hodiny ze své směny (dále jen „zaměstnanec mezinárodní drážní dopravy”).
d)  zaměstnanci městské hromadné dopravy7) , kteří jsou členy osádky autobusu v městské autobusové dopravě27) , zaměstnanci, kteří organizují silniční městskou dopravu, a zaměstnanci drážní dopravy na dráze tramvajové, trolejbusové, lanové a na dráze speciální (metro)8) ,
e)  členové osádky autobusu v linkové osobní dopravě, kterými jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km (dále jen „člen osádky autobusu v linkové osobní dopravě”); za tohoto zaměstnance se nepovažuje člen osádky autobusu podle písmene d),
f)  zaměstnanci zajišťující provozování letiště9) , kteří zajišťují přistávání a vzlety letadel, ochranu a ošetřování letadel, zabezpečují a obsluhují letiště, organizují leteckou dopravu na letišti a zajišťují služby při odbavovacím procesu na letišti podle podmínek pro provozování letiště,
g)  členové posádky letadla9) , kteří jsou
Nahrávám...
Nahrávám...