dnes je 16.7.2024

Input:

218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném k 26.8.2023

č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném k 26.8.2023
ZÁKON
ze dne 27. června 2000
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
202/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 66 odst. 1
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 8 odst. 2, § 19 odst. 2, § 20 odst. 3 a § 30 odst. 2
479/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 30 novelizačních bodů
479/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 15 novelizačních bodů a část přechodných ustanovení
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 39 odst. 2 nahrazuje slova
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 9 novelizačních bodů
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění § 7 odst. 1 písm. b)
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
mění, 55 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 580/2004 Sb.
 
 
1/2005 Sb.
(k 3.1.2005)
v § 53 odst. 1 nahrazuje slova,
vkládá § 75a
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v § 36 odst. 3 doplňuje větu
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 36 odst. 3 ruší větu doplněnou předcházející novelou č. 127/2005 Sb.
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 33, 34, 45, v § 49 doplňuje odst. 10, v § 62 odst. 4
546/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 52 odst. 2 doplňuje slova
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 1 a § 7 odst. 2 - změna již provedena zák. č. 138/2006 Sb.
130/2006 Sb.
(k 14.4.2006)
v § 14 vkládá nový odst. 10, nové přechodné ustanovení
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá v § 7 odst. 1 písm. k), v § 14 odst. 3 písm. j) a § 75b (již vložen č. 230/2006 Sb.); ruší v § 14 odst. 10; mění v § 7 odst. 2, v § 37 odst. 1 a 2
140/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 4 odst. 1 vkládá písm. k) a v § 4 odst. 3 vkládá větu
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
vkládá § 75b
267/2006 Sb.
(k 1.1.2013)
mění - změna neprovedena
(před nabytím účinnosti bylo ustanovení zrušeno - viz zák. č. 26/2008 Sb.)
174/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
mění § 7 odst. 1, § 24 odst. 1, § 45 odst. 3 a 5, § 48 a § 52
218/2007 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá § 80a - změna neprovedena
(před nabytím účinnosti bylo ustanovení zrušeno - viz zák. č. 26/2008 Sb.)
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
v § 44a odst. 8 vkládá věty
26/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění celkem 102 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 48 odst. 8 a § 60
109/2009 Sb.
(k 1.6.2009)
mění § 15 odst. 1
154/2009 Sb.
(k 4.6.2009)
v § 7 odst. 1 vkládá písm. z)
214/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 33 odst. 1 a 2 a § 34 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 14 odst. 3 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 44a odst. 8 a ruší část druhou
417/2009 Sb.
(k 27.11.2009)
vkládá v § 49 odst. 11
421/2009 Sb.
(k 27.11.2009)
mění § 23 odst. 1, § 24 odst. 8, § 25 odst. 1 písm. c), § 35 odst. 1 a 4, § 47, § 48 odst. 7, § 49
139/2010 Sb.
(k 20.5.2010)
mění § 14
199/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
mění § 35 a § 36 odst. 5
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 15 odst. 1 nové písm. f)
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 44a odst. 9 a 10, § 75b; nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 14 odst. 2
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 7 odst. 1 a 2
370/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 36 odst. 3
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 49 odst. 11, § 62 odst. 4
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část třetí
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 39 odst. 2 a § 44a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
465/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění, celkem 82 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
171/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění § 14, § 36 odst. 5, § 44 odst. 6, § 44a; vkládá § 18a; nové přechodné ustanovení
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 44a odst. 4 písm. b)
501/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 52 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 7 odst. 1 písm. e) a i); ruší § 72
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 6 odst. 1 písm. a) a i)
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 48 odst. 8 a § 60
25/2015 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 61 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 45 odst. 11
357/2015 Sb.
(k 21.12.2015)
ruší slova v § 36 odst. 3
128/2016 Sb.
(k 10.5.2016)
mění, celkem 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
135/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 4 odst. 3 a § 14 odst. 4 písm. j)
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 10 odst. 5
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění celkem 16 novelizačních bodů
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
59/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 písm. h) bod 6, § 45 odst. 1 a odst. 11
203/2017 Sb.
(k 13.7.2017)
mění § 36 odst. 3
367/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 22 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
mění § 10 odst. 5
367/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 3 písm. h) bod 10
214/2020 Sb.
(k 29.4.2020)
mění § 3 a § 33
484/2020 Sb.
(k 28.11.2020)
vkládá nový § 14da
484/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 24 a vkládá § 25a; nabývají účinnosti body 5 a 7 přechodných ustanovení
484/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 14 odst. 3 písm. e); nové přechodné ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 69
251/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 30 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
177/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 3, § 13, § 14f, § 24, § 44a, § 47, § 69; vkládá § 3b, § 35b, § 47a; nová přechodná ustanovení
184/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3 písm. h) bod 10 - dosud neuvedeno
254/2023 Sb.
(k 26.8.2023)
mění § 3 písm. h) bod 16; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a)  tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu (dále jen „střednědobý výhled”), státního rozpočtu a státního závěrečného účtu,
b)  příjmy a výdaje státního rozpočtu,
c)  státní finanční aktiva a pasiva,
d)  finanční hospodaření organizačních složek státu, zařízení státu majících obdobné postavení jako organizační složka státu1) , Bezpečnostní informační služby1a) (dále jen „organizační složka státu”) a příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu (dále jen „příspěvková organizace”),
e)  finanční kontrolu,
f)  podmínky zřizování státních fondů,
g)  způsob řízení státní pokladny a řízení státního dluhu,
h)  hospodaření s prostředky soustředěnými v Národním fondu.
§ 2
Základní ustanovení
(1)  Vláda může financovat činnosti, kterými zajišťuje funkce státu, pouze prostřednictvím státního rozpočtu a Národního fondu, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.2)
(2)  Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.
(3)  Na peněžní prostředky státního rozpočtu není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
(4)  Z důvodů zvláštního charakteru činnosti může Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) vydat pro zpravodajské služby České republiky2a) zvláštní postupy pro jejich finanční hospodaření2b) .
§ 2a
Rozpočtová skladba
(1)  Rozpočtová skladba je jednotným tříděním příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtů a peněžních fondů uvedených v odstavci 2. Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hledisek.
(2)  Podle rozpočtové skladby se třídí příjmy, výdaje a financující položky
a)  státního rozpočtu,
b)  státních finančních aktiv,
c)  účtů pro řízení státního dluhu,
d)  rezervních fondů organizačních složek státu,
e)  rozpočtů a peněžních fondů státních fondů a
f)  rozpočtů nebo peněžních fondů jiných veřejných institucí podle zákona upravujícího pravidla rozpočtové odpovědnosti, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
(3)  Podle rozpočtové skladby se příjmy, výdaje a financující položky třídí po schválení, při hospodaření a při uzavření rozpočtu nebo peněžního fondu uvedeného v odstavci 2.
(4)  Rozpočtovou skladbu stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 3
Pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel,
b)  návratnou finanční výpomocí prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu,
c)  jinými peněžními prostředky státu peněžní prostředky státních finančních aktiv, příspěvkových organizací, státních fondů a fondů organizačních složek státu,
d)  finančním vypořádáním dotace nebo
Nahrávám...
Nahrávám...