dnes je 23.1.2021

Input:

Změny ve zdravotním pojištění - platby státu a odpočty

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.02
Změny ve zdravotním pojištění – platby státu a odpočty

Ing. Antonín Daněk

Důsledky pandemie koronaviru reálně mají a v nejbližší době i budou mít výrazný vliv na výdaje systému veřejného zdravotního pojištění. Dojde k poměrně razantnímu snížení příjmů systému, co bude způsobeno zejména tím, že jsou za období měsíců březen až srpen 2020 odpuštěny platby záloh na pojistné osobám samostatně výdělečně činným do výše pojistného vypočítaného z minimálního vyměřovacího základu. Současně se sníží objem pojistného vybraného od jednotlivých skupin plátců a zároveň dojde k navýšení výdajů systému v důsledku řízení procesu onemocnění Covid-19 (nákup materiálu, provádění testů, propad produkce poskytovatelů zdravotních služeb atd.). Celková výše výdajů závisí na době trvání opatření v sektoru zdravotnictví.

V reakci na současnou situaci byl přijat zákon č. 231/2020 Sb. Tato novela mění ustanovení § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném znění (dále jen „ZPZP”) a zvyšuje vyměřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného stát, následovně:

  • od 1. června 2020 na částku 11 607 Kč,

  • od 1. ledna 2021 na částku 13 088 Kč.

Toto opatření znamená, že ve srovnání s právní úpravou platnou do konce května se od 1. 6. 2020 zvyšuje platba za „státní pojištěnce” o 500 Kč, tj. na 1 567 Kč (13,5 % z částky 11 607 Kč). K dalšímu zvýšení této platby dojde k 1. lednu 2021. K tomuto datu se zvýší platba státu o dalších 200 Kč, tedy na částku 1 767 Kč.

NAVÝŠENÍ PŘÍJMOVÉ STRÁNKY SYSTÉMU

Přijatým opatřením tak dojde k potřebnému navýšení příjmové stránky systému. Je pravdou, že platby od státu dlouhodobě představují důležitou součást příjmů zdravotních pojišťoven s ohledem na skutečnost, že tyto osoby představují více než polovinu populace. Kompletní výčet osob, za které platí pojistné stát, naleznete v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP”), kdy se jedná například o nezaopatřené děti, poživatele důchodů, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, uchazeče o zaměstnání apod.

VÝDĚLEČNÁ ČINNOST OSOB, ZA KTERÉ JE PLÁTCEM POJISTNÉHO STÁT

Tyto osoby představují ve zdravotním pojištění specifickou kategorii, přičemž z hlediska placení pojistného a plnění ostatních zákonných povinností je rozhodující, zda jsou tyto osoby zaměstnány či nikoliv. Pokud jsou pojištěnci, za které platí pojistné stát, zaměstnáni, plní veškeré povinnosti vůči zdravotní pojišťovně zaměstnavatel. Osobu jako zaměstnance přihlašuje (odhlašuje) u zdravotní pojišťovny a dále za zaměstnance sděluje skutečnosti rozhodné pro zařazení do kategorie osob, za které platí pojistné stát, ovšem za předpokladu, že zaměstnanec zaměstnavateli takovou skutečnost sdělí. V opačném případě, tedy pokud zaměstnanec zaměstnavateli informaci o zařazení do „státní kategorie” nepodá, musí splnit tuto zákonnou povinnost sám.

Podstatnou výhodou těchto osob je placení pojistného sazbou 13,5 %:

  • ze skutečné výše příjmu zaměstnance (za kalendářní měsíc), nebo

  • z 50 % příjmů po odpočtu výdajů při výkonu samostatné výdělečné činnosti (za kalendářní rok),

bez nutnosti dodržet minimální vyměřovací základ

Nahrávám...
Nahrávám...