dnes je 16.6.2024

Input:

Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od 1. 1. 2013

3.1.2013, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 7 minut

S novinkami se v lednu setkávají nejen zaměstnavatelé, ale také osoby samostatně výdělečně činné.

OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2013

Důchodové pojištění OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou v roce 2013odvádět pojistné na důchodové pojištění  i nadále ve výši 29,2 % (tzn. ve stejné výši jako v roce 2012) z vyměřovacího základu.

OSVČ si může svou platbou zálohy na pojistné (DP) určit měsíční vyměřovací základ. Od roku 2012 si v době splatnosti zálohy na pojistné na důchodové pojištění může tuto zálohu ještě zvýšit.

OSVČ, která platí pojistné na důchodové pojištění prostřednictvím poštovní poukázky, musí požádat příslušnou OSSZ o její zaslání, protože již nejsou automaticky zasílány. Žádost na OSSZ mohou OSVČ poslat písemně poštou, e-mailem (i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím datové schránky, telefonicky nebo osobně. Složenky obdrží pouze na jeden rok.  

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2012, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2011, minimálně však 1 836 Kč měsíčně. V měsíci podání Přehledu za rok 2012 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2012, minimálně však 1 890 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti i nadále povinná.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která vykonávala činnost již v roce 2012 a byla povinna platit zálohy na pojistné, bude do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 platit zálohu na pojistné dle daňového základu roku 2011, minimálně však 735 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2012 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2012, minimálně se bude jednat o 756 Kč. Tato OSVČ vykonávající vedlejší činnost  bude v roce 2013 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2013, nebo pokud její daňový základ byl v roce 2012 alespoň 60 329 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o  5 028 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost.

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění bude činit 50 % daňového základu (podle zákona o daních z příjmů), který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost vykonávána v roce 2012. V roce 2013 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem částka  103 536 Kč, tomuto vyměřovacímu základu odpovídá záloha na pojistné ve výši  30 233 Kč.

Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 bude minimální roční vyměřovací základ činit  77 652 Kč, pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pak  31 068 Kč. 

Jestliže bude v roce 2013 OSVČ účastna dobrovolného důchodového spoření, je snížena sazba pojistného na důchodové pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z 29,2 % na 26,2 % pro pojistné za celý kalendářní rok, kdy účast na důchodovém spoření vznikla, trvá, či zanikla. Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného od měsíce, ve kterém účast na spoření vznikla.

Platby pojistného OSVČ, která je účastna důchodového spoření (II. pilíř)

Od 1. 1. 2013 vstupuje v účinnost zákon o důchodovém spoření a související zákony. Jestliže se účastníkem důchodového spoření stane OSVČ, stanovuje se její základ pojistného na důchodové spoření ve shodné výši, jako vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Principem důchodového spoření je vyvedení 3 % pojistného ze státního průběžného systému důchodového pojištění do kapitalizačního (fondového) pilíře, snižuje se sazba pojistného na důchodové pojištění dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z 29,2 % na 26,2 % pro OSVČ, která je účastníkem důchodového spoření.  Tato OSVČ si tedy může snížit platbu zálohy na pojistné na důchodové pojištění, a to od měsíce, ve kterém se stala účastníkem důchodového spoření.

V případě, že měsíční vyměřovací základ je stanoven ve výši minima pro hlavní činnost, je OSVČ účastná důchodového spoření povinna hradit zálohu na pojistné před podáním přehledu za rok 2012 v minimální výši 1647 Kč, od měsíce, ve kterém podá přehled za rok 2012, bude z minimálního vyměřovacího základu povinna platit zálohu na pojistné ve výši 1696 Kč. Při výkonu vedlejší činnosti činí minimální záloha v období před přehledem 659 Kč, po přehledu 679 Kč.

Nahrávám...
Nahrávám...