dnes je 16.7.2024

Input:

Změny na úseku zahraniční zaměstnanosti v roce 2012

8.2.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut
DEFINICE POJMŮ

     V rámci vymezení některých pojmů je v zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), nově zpřesněn pojem nelegální práce. Za nelegální práci se mimo jiné považuje výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah nebo pokud fyzická osoba - cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

     Závislou prací se podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), rozumí práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávaná za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

     V zákonu o zaměstnanosti je nově definována místní působnost krajských poboček Úřadu práce, která se řídí místem, v němž je nebo má být zaměstnávání vykonáváno, pokud zákon o zaměstnanosti nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ

     Zaměstnavatelé od 1. 1. 2012 mohou dobrovolně hlásit volná pracovní místa a jejich charakteristiku příslušné krajské pobočce Úřadu práce, avšak v případě zájmu zaměstnávat cizince bude hlášení volných pracovních míst povinné.

     Taktéž s touto krajskou pobočkou Úřadu práce je povinen zaměstnavatel projednat záměr zaměstnávat cizince, včetně jejich počtu, druhu práce, kterou budou vykonávat, včetně předpokládané doby výkonu práce. Záměr zaměstnávat cizince pro více míst výkonu práce projednává a povolení k zaměstnání pro více míst výkonu práce vydává Úřad práce po vyjádření krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnávání vykonáváno.

     Každý zaměstnavatel, k němuž nastoupí do zaměstnání cizinec, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, je povinen o této skutečnosti písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den jeho nástupu k výkonu práce. Tato informační povinnost platí pro zaměstnavatele nadále i v případě, kdy do zaměstnání nastoupí občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník či cizinec, u kterého se nevyžaduje v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), povolení k zaměstnání. Stejnou informační povinnost mají i právnické nebo fyzické osoby, které uzavřely smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byli cizí státní příslušníci vysláni na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy.

     Zaměstnavatel i výše uvedená právnická nebo fyzická osoba jsou povinni nahlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce nejpozději do 10 kalendářních dnů každou změnu údajů vedených v evidenci občanů EU a cizinců. Totéž platí i v případě, že dojde u cizích státních příslušníků k ukončení zaměstnání nebo jejich vyslání.

     O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce zpravidla ještě před svým příchodem do České republiky prostřednictvím zaměstnavatele nebo prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě mají být cizinci vysláni na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy.

     Zaměstnavatel je povinen v rámci evidence cizinců uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnání tohoto cizince.

KONTROLNÍ ČINNOST

     Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti cizinců vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce a celní úřady. Tyto kontrolní orgány jsou oprávněny kontrolovat zaměstnavatele i právnické nebo fyzické osoby, které uzavřely smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, na jejímž základě byli cizí státní příslušníci vysláni na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy. Dále jsou oprávněny kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, zelenou nebo modrou kartou, jsou-li podle tohoto zákona vyžadovány. Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat i to, zda zaměstnavatelé, případně právnické nebo fyzické osoby plní oznamovací povinnost vůči krajským pobočkám Úřadu práce (nástup zahraničního občana do zaměstnání, předčasné ukončení zaměstnání, nenastoupení do zaměstnání). Celní úřady o provedených kontrolách informují příslušné oblastní inspektoráty práce a v případě nedostatků předávají těmto oblastním inspektorátům práce podklady pro zahájení správního řízení a uložení pokuty.

     Fyzické osoby jsou povinny kontrolním orgánům osvědčit svoji totožnost a prokázat další skutečnosti (povolení k zaměstnání, zelená nebo modrá karta). Pokud tak neučiní, může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč, a to i opakovaně, nejvýše však do částky 100 000 Kč.

     Právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště kopie dokladu prokazujícího existenci pracovněprávního vztahu a dokladu prokazující oprávněnost pobytu cizince na území České republiky.

     Krajské pobočky Úřadu práce jsou oprávněny kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

SPRÁVNÍ DELIKTY

     Nově jsou upraveny pokuty za přestupky a správní delikty. Cizinec, který bude zaměstnán bez povolení k zaměstnání, pokud se takovéto povolení vyžaduje, nebo bude vykonávat práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, může být pokutován až do výše 100 000 Kč.

     Fyzická osoba, která umožní výkon nelegální práce, se dopouští přestupku, za který může být pokutována. Pokud nebude plnit oznamovací povinnost nebo nepovede evidenci stanovenou zákonem o zaměstnanosti, lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

     Právnická osoba, která umožní výkon nelegální práce, se dopouští správního deliktu, za který se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však ve výši 250 000 Kč. Pokud nebude plnit oznamovací povinnost nebo nepovede evidenci stanovenou zákonem o zaměstnanosti, uloží se pokuta do výše 100 000 Kč.

     Správní delikty projednávají podle zákona o zaměstnanosti v prvním stupni Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce.

     Za úhradu pokuty uložené za umožnění výkonu nelegální práce ručí právnická nebo fyzická osoba, které právnická nebo fyzická osoba, jež umožnila cizinci výkon nelegální práce, poskytla v rámci obchodního vztahu plnění jako subdodavatel přímo nebo prostřednictvím jiné osoby; stejně ručí i prostředník. Ručení vzniká pouze v případě, pokud o nelegální práci tyto osoby věděly, nebo při vynaložení náležité péče vědět měly nebo mohly.

     Za

Nahrávám...
Nahrávám...