dnes je 16.7.2024

Input:

Zdravotní pojištění a zvýšení plateb za "státní pojištěnce od 1. 11. 2013

7.12.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

     Jedním z nejdiskutovanějších témat poslední doby ve zdravotnictví bylo zvýšení platby státu zdravotním pojišťovnám za tzv. „státní pojištěnce“, tedy za osoby, za které stát podle zákona pojistné platí. Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZP“), patří mezi tyto osoby například nezaopatřené děti, poživatelé důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání, evidovaní na úřadě práce, ale také třeba příjemci dávek nemocenského pojištění nebo osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi. Zvýšení této platby představuje významné opatření, kterým lze podstatnou měrou pozitivně ovlivnit v posledních letech stále se prohlubující disharmonii mezi příjmy a výdaji systému.

     Zvýšení vyměřovacího základu (a tedy i navýšení plateb pojistného státem) na rok 2014 již nebylo možno učinit nařízením vlády, jak zákon č. 592/1992 Sb. v § 3c odst. 2 stanoví, neboť takovou změnu by bylo s účinností od data 1. 1. 2014 možné provést pouze do 30. června 2013, což uskutečněno nebylo. Protože však tento krok již nesnesl dalšího odkladu, byla z výše uvedených důvodů zvolena cesta zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb.

     Ve smyslu ustanovení § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb. (dále jen „ZoP VPZ“), se tak s účinností od 1. 11. 2013 zvyšuje vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za „státní pojištěnce“ z dosavadních 5 355 Kč na 5 829 Kč. Platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se od 1. 11. 2013 z částky 723 Kč zvyšuje na 787 Kč měsíčně. To znamená, že za každou osobu, za kterou stát ve smyslu výše uvedeného ustanovení § 7 odst. 1 ZoVZP pojistné platí, obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od listopadu 2013 měsíčně navíc 64 Kč. Vzhledem k tomu, že osoby, za které platí pojistné stát, představují více než polovinu obyvatel České republiky, přibudou tak ještě v roce 2013 a v roce 2014 do příjmové stránky českého systému veřejného zdravotního pojištění tolik potřebné zdroje.

ZMĚNA PRO ZAMĚSTNAVATELE

     Jak se výše uvedená změna projeví u zaměstnavatelů (a zaměstnanců) v souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění? Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem je roven výši odpočtu od dosaženého příjmu u těch zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří mají ze zákona na uplatnění odpočtu nárok. Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 7 ZoPVZP je v souvislosti s uplatňováním odpočtu zapotřebí respektovat následující:

  • - nárok na uplatnění odpočtu může použít pouze zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců,
  • - u tohoto zaměstnavatele lze uplatnit nárok na odpočet jen v případě zaměstnané osoby, které byl přiznán invalidní důchod,
  • - odpočet je možné nárokovat i v případě, kdy uvedené skutečnosti netrvají po celý kalendářní měsíc (viz příklad).

     Z výše uvedeného vyplývá, že od 1. 11. 2013 lze odpočet 5 829 Kč uplatnit pouze u poživatelů invalidního důchodu, a to jen u vybrané skupiny zaměstnavatelů.

VÝPOČET VÝŠE POJISTNÉHO

     Celkem jednoznačný je výpočet výše pojistného za situace, kdy zaměstnavatel - splňující výše uvedenou podmínku - zaměstnává zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu po celý kalendářní měsíc. Pokud příjem takového zaměstnance nepřesáhne částku 5 829 Kč, neplatí pojistné ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel.

     Zcela specificky však zaměstnavatel postupuje v případě, kdy je zaměstnanec v daném kalendářním měsíci poživatelem invalidního důchodu pouze po část kalendářního měsíce, tedy sice s nárokem na odpočet, ovšem již s povinností zaměstnavatele přihlédnout k minimálnímu vyměřovacímu základu, tedy přesněji k jeho poměrné části. Při výpočtu výše

Nahrávám...
Nahrávám...