dnes je 16.7.2024

Input:

Zdaňování důchodu u osob s příjmy nad 840 000 Kč

22.2.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     Od roku 2011 bylo zákonem č. 346/2010 Sb. v § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) zablokováno daňové osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí, pokud u poplatníka (důchodce) součet příjmů ze závislé činnosti § 6 ZDP a z dílčích základů daně v případě příjmů z podnikání a jiné samostatné činnosti § 7 ZDP a příjmů z pronájmu § 9 ZDP přesáhne částku 840 tis. Kč ročně.

     V § 4 odst. 1 písm. h) ZDP zůstalo stejně jako v předchozích letech stanoveno, že pravidelně vyplácené důchody nebo penze z povinného systému důchodového pojištění (tuzemského i zahraničního) podléhají zdanění, jen pokud jejich roční úhrn převyšuje částku 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu kalendářního roku, do níž se nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle zvláštních právních předpisů (nařízení vlády č. 622/2004 Sb. nebo zákon č. 357/2005 Sb.). V současnosti tato částka činí 288 000 Kč ročně (viz nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, podle kterého činí minimální mzda 8 000 Kč; limit pro osvobození je 8 000 Kč × 36).

     V § 4 odst. 3 ZDP je ale počínaje rokem 2011 stanoveno, že toto osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí se nepoužije v případech, kdy součet příjmů podle § 6 ZDP a dílčích základů daně podle § 7 a 9 ZDP u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč. Do úhrnu příjmů podle § 6 ZDP se pro účely tohoto ustanovení přitom nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně; při testování výše těchto příjmů se přitom berou v úvahu příjmy v hrubé výši, nikoliv základ daně (tedy nikoliv tzv. superhrubá mzda). Má-li poplatník příjmy podle § 7 nebo 9 ZDP, vychází se z předpokladu, že se dílčím základem daně pro účely tohoto ustanovení rozumí částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje, upravená podle § 5 a § 23 ZDP (nikoliv částka, o níž výdaje přesahují příjmy, tj. i daňová ztráta).

     To znamená, že zatímco doposud u zmíněných důchodů se zdaňovala jako ostatní příjem podle § 10 ZDP pouze částka důchodu (roční úhrn důchodů) překračující hranici ve výši 288 000 Kč, podle nové právní úpravy již při minimálním překročení součtu příjmů podle § 6 ZDP a dílčích základů daně podle § 7 a 9 ZDP, tj. nově stanoveného ročního

Nahrávám...
Nahrávám...