dnes je 18.6.2024

Input:

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a její náležitosti

1.10.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Náležitosti žádosti zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání obsahuje § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky   musí vždy obsahovat vedle identifikačních údajů zaměstnavatele a zaměstnance, údaje o pracovním zařazení, druhu práce, režimu práce a o rizikových faktorech vyskytujících se při práci a míře těchto rizik, aby měl posuzující lékař dostatečné informace k určení rozsahu lékařského vyšetření a ke kvalifikovanému posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Pro úplnost si je vyjmenujme:

  • identifikační údaje zaměstnavatele, a to
  • obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
  • adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  • název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,
  • identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení,
Nahrávám...
Nahrávám...