dnes je 30.3.2023

Input:

Sociální zabezpečení od 1. 1. 2014

2.1.2014, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V následujícím přehledu naleznete důležité údaje platné pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014.

Pojistné

Plátce pojistného (zaměstnavatel) nadále odvádí na důchodové pojištění za zaměstnance, který není účasten důchodového spoření, 28 % (6,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu a za zaměstnance účastného důchodového spoření 25 % (3,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu. Toto pojistné zaměstnavatel platí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Sazba pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli za zaměstnance zůstává ve výši 2,3 %, v některých případech 3,3 %, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Pojistné musí být na účet příslušné OSSZ připsáno nejpozději 20. dne následujícího měsíce, za které se pojistné odvádí.

Dobrovolné důchodové pojištění

Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí v roce 2014 nově 1 817 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné mzdy) v případě, že není účastna důchodového spoření, a u osoby účastné důchodového spoření pak 1 946 Kč (tj. 30 % z ¼ průměrné mzdy). Pojistné se hradí přímo příslušné OSSZ. Pouze u osoby účastné důchodového spoření převede OSSZ část pojistného na důchodové spoření na účet vedený u Specializovaného finančního úřadu.

Důchody

Základní výměra všech druhů důchodu činí 9 % průměrné mzdy, v roce 2014 bude tato částka nově 2 340 Kč. Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nemění a nadále činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. V případě, že se po 31. 12. 2012 bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření, bude procentní výměra starobního důchodu činit 1,2 % výpočtového základu. Od 1. 1. 2014 se pro výpočet důchodů přiznaných po 31. 12. 2013 použijí upravené redukční hranice. Lidé, kteří v roce 2014 dosáhnout důchodového věku, budou muset získat alespoň 30 let doby důchodového pojištění.

Nemocenské pojištění

Od 1. 1. 2014 končí dočasné opatření v oblasti nemocenského pojištění, kdy v letech 2011 – 2013 poskytoval zaměstnavatel po dobu prvních 21 dní dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy a OSSZ vyplácely nemocenské až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanci, který bude uznán dočasně pracovně neschopným v době od 1. 1. 2014, budou zaměstnavatelé vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a od 15. kalendářního dne nemocenské bude vyplácet OSSZ. Zvyšují se redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro určení výše dávek nemocenského pojištění.

Podrobný přehled důležitých údajů

 

Rok 2014

Rok 2013

Všeobecný vyměřovací základ

za rok 2012:
25 903 Kč

za rok 2011:
25 093 Kč

Přepočítávací koeficient

za rok 2012:

1,0015

za rok 2011:

1,0315

„Průměrná mzda“

(všeobecný vyměřovací základ x přepočítávací koeficient)

25 942 Kč

25 884 Kč

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy)

1 245 216 Kč                  

1 242 432 Kč                  

Splatnost pojistného na sociální zabezpečení

od 1. do 20. dne následujícího měsíce

Důchodové pojištění

Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu

  • zaměstnanec, který není účasten důchodového spoření
  • zaměstnanec, který je účasten důchodového spoření

6,5 %

3,5 %

6,5 %

3,5 %

  • zaměstnavatel (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)

22,7 %

22,7 %

  • osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která není účastna důchodového spoření
  • osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která je účastna důchodového spoření

 

29,2 %

 

 

26,2 %

 

 

29,2 %

 

 

26,2 %

 

Nahrávám...
Nahrávám...