dnes je 4.12.2022

Input:

Slevy na pojistném na sociální pojištění zaměstnavatele

2.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.18.19.01
Slevy na pojistném na sociální pojištění zaměstnavatele

JUDr. Jan Přib

Dnem 1. února 2023 nabývá účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účelem tohoto zákona je podpořit zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců poskytováním slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "sleva na pojistném"), které odvádějí zaměstnavatelé jako poplatníci. Sleva na pojistném se týká zaměstnavatelů, nikoliv zaměstnanců.

OKRUH ZAMĚSTNANCŮ, ZA KTERÉ SLEVA NA POJISTNÉM ZAMĚSTNAVATELI NÁLEŽÍ

Sleva na pojistném náleží zaměstnavateli za zaměstnávání stanovených skupin zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru. Jedná se o tyto zaměstnance:

  1. zaměstnance staršího 55 let;
  2. zaměstnance, který pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (jedná se o rozhodnutí uvedené v § 10 ZSSP). Vztah k dítěti a věk dítěte se prokazuje rodným listem dítěte a tímto rozhodnutím;
  3. zaměstnance, který pečuje o osobu závislou na pomoci jiné osoby, pokud se jedná o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV (středně těžká, těžká nebo úplná závislost). Osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen "ZDPO"). Tato péče se prokazuje potvrzením krajské pobočky Úřadu práce (ne starším než 1 měsíc) a čestným prohlášením.
  4. zaměstnance, který se připravuje na budoucí povolání studiem; studium se posuzuje podle § 21 odst.1 písm. a) ZDPO, § 22 a § 23 ZDPO (jedná se o studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia). Toto studium se prokazuje potvrzením příslušné školy a v případě studia v cizině rozhodnutím MŠMT o tom, že toto studium je postaveno na roveň studiu v ČR.
  5. zaměstnance, který jako uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci podle § § 109 a § 109a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen "ZZ"), pokud tento nástup na rekvalifikaci nastal v období 12 kalendářních měsíců před měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje. Skutečnosti o této rekvalifikaci se prokazují potvrzením příslušné pobočky úřadu práce.
  6. zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 ZZ, tj., je invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni nebo je osobou zdravotně znevýhodněnou. Toto zdravotní postižení se dokládá posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení o invaliditě nebo potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení o zdravotním znevýhodnění.
  7. zaměstnance mladšího 21 let.

Je-li u zaměstnance splněno více důvodů pro slevu na pojistném, může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance v kalendářním měsíci jen jednou (např. je-li zaměstnanec starší 55 let zároveň osobou se zdravotním postižením, nelze uplatnit slevu na pojistném za tohoto zaměstnance dvakrát, jednou z důvodu věku a podruhé z důvodu zdravotního postižení).

Podmínky pro uplatnění slevy na pojistném musí být u zaměstnance splněny po celou dobu trvání pracovního nebo služebního poměru v kalendářním měsíci (např. dovrší-li zaměstnanec věku 55 let pátého dne v měsíci, náleží sleva až od následujícího kalendářního měsíce).

PODMÍNKY NÁROKU NA SLEVU NA POJISTNÉM

Základní podmínkou pro nárok na slevu v případě zaměstnávání zaměstnanců uvedených výše pod body 1 až 6 je sjednání kratší pracovní nebo služební doby, než činí stanovená týdenní pracovní nebo služební doba. Rozsah takto sjednané kratší pracovní doby musí být v rozmezí od 8 hodin do 30 hodin týdně. V případě více zaměstnání k témuž zaměstnavateli platí uvedené rozmezí pro všechna zaměstnání dohromady. U zaměstnanců mladších 21 let není podmínkou poskytnutí slevy na pojistném sjednání kratší pracovní nebo služební doby.

Další podmínky pro nárok na slevu jsou:

  • vyměřovací základ zaměstnance nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc nepřekročí 1,5 násobek průměrné mzdy (průměrná mzda je definována v § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "ZPSZ"). Jedná se o součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda stanoví, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; konkrétní hodnoty těchto ukazatelů vyhlašuje vláda nařízením do konce září pro následující kalendářní rok).

  • vyměřovací základ zaměstnance nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci nepřevýší 1,15 % průměrné mzdy,

  • odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli v kalendářním měsíci nepřekročí 138 hodin (nastoupí-li zaměstnanec do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, tento počet se úměrně upraví).

Sleva na pojistném nenáleží za zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, pokud je zaměstnavatel tohoto zaměstnance uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 ZZ. Tento zaměstnavatel má totiž již nárok na poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78a ZZ.

Sleva na pojistném nenáleží dále za zaměstnance, pokud je zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce podle § 120e odst. 5 ZZ.

OZNAMOVÁNÍ ZÁMĚRU UPLATŇOVAT SLEVU NA POJISTNÉM

Specifickou podmínkou nároku na slevu na pojistném je předchozí oznámení záměru uplatňovat slevu za zaměstnance České správě sociálního zabezpečení. Bez tohoto oznámení sleva na pojistném nenáleží, i kdyby byly jinak splněny všechny stanovené podmínky. Toto oznamování je důsledkem úpravy, podle níž slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout na téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli.

Záměr uplatňovat slevu na pojistném za jednotlivého zaměstnance může zaměstnavatel oznámit nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném za konkrétního zaměstnance uplatňovat, ne však dříve než dnem podání oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání podle § 94 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen "ZNP"), a nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu o pojistném podle § 9 odst. 2 ZPSZ za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za zaměstnance uplatňuje. V tomto oznámení

Nahrávám...
Nahrávám...