dnes je 16.6.2024

Input:

PŘEHLED ZMĚN V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2012

1.1.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     V oblasti nemocenského pojištění nastávají od roku 2012 významné změny, a to na základě více právních předpisů. Pro lepší orientaci přinášíme přehled významnějších novinek.

1. Zákon o nemocenském pojištění byl s účinností od 1. ledna 2012 dotčen zákonem č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Obsahem zákona č. 364/2011 Sb. jsou však ta samá opatření, jaká byla obsažena v zákoně č. 347/2010 Sb., který však byl zrušen uplynutím dne 31. prosince 2011 nálezem Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 80/2011 Sb.; tato opatření platí tedy kontinuálně dále. Jedná se o:

  • poskytování nemocenského až od 22. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény v období do konce roku 2013 s tím, že do konce 21. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zaměstnancům poskytuje náhrada mzdy nebo platu ze strany zaměstnavatele podle zákoníku práce,

  • poskytování nemocenského v jednotné sazbě 60 % denního vyměřovacího základu (tato změna není časově omezena).

2. Další nová úprava nemocenského pojištění je obsažena v zákoně č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a spočívá v rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob o zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce. Tito zaměstnanci jsou od 1. ledna 2012 účastni nemocenského pojištění za podmínky, že jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce budou však účastni nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem v uvedené výši. Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce bude účasten nemocenského pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod a úhrn započitatelných příjmů ze všech dohod dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku vyšší než 10 000 Kč.

     Nemocenské pojištění bude vznikat dnem, ve kterém zaměstnanec poprvé po uzavření dohody začal konat sjednanou práci, a zanikat dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda o provedení práce sjednána. Vznik účasti zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění bude zakládat též jeho účast na důchodovém pojištění.

3. Nejrozsáhlejší změny zákona o nemocenském pojištění jsou obsaženy v tzv. technické novele zákona o nemocenském pojištění, tj. v zákoně, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Obsahem tohoto návrhu zákona nejsou zásadní nebo koncepční změny, nýbrž řada dílčích opatření, která směřují především k upřesnění nebo doplnění stávající právní úpravy. Z tohoto důvodu se hovoří o technické novele.

     Mezi nejvýznamnější úpravy obsažené v této technické novele patří:

  • rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob, a to o společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti (dosud jsou tyto osoby účastny jen důchodového pojištění), a dále o prokuristy, členy kolektivních orgánů právnických osob, ředitele obecně prospěšné společnosti, likvidátory a vedoucí

Nahrávám...
Nahrávám...