dnes je 16.7.2024

Input:

Pracovní poměry na dobu určitou opět s výjimkou

10.6.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

     Ve čtvrtek dne 16. 5. 2013 schválila Poslanecká sněmovna novelu § 39 zákoníku práce (dále jen „ZP“), podle které bude možné pracovní poměr na dobu určitou v některých případech opět uzavírat opakovaně a bez časového omezení.

     Úprava sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou od 1. 1. 2012 připouští sjednat opakovaně pracovní poměr na dobu určitou mezi stejným zaměstnavatelem a zaměstnancem pouze třikrát a tím znemožňuje či omezuje činnost mnoha zaměstnavatelů. Ustanovení § 39 ZP, ve znění od 1. 1. 2012, na jednu stranu umožňuje, aby pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou až v rozsahu 3 let, což při využití možného trojího opakování může znamenat, že pracovní poměr na dobu určitou může být sjednán až na dobu 9 let. Na druhou stranu však zákazem sjednávat či prodlužovat pracovní poměry na dobu určitou více než třikrát úprava znemožnila zaměstnavatelům opakovaně sjednávat pracovní poměry na sezónní práce, časté např. v zemědělství, v lesnictví, ale i ve stavebnictví, se stejnými zaměstnanci. Zaměstnavatel, který např. v lesnictví využije práci zaměstnanců, např. od dubna do října, může sjednat pracovní poměr se stejným zaměstnancem pouze třikrát a poté musí získat jiné zaměstnance, anebo sjednat s tímto zaměstnancem pracovní poměr na dobu neurčitou. Pro řadu zaměstnavatelů by však tento postup zajištění výkonu činnosti byl takřka likvidační. Ze shora uvedených důvodů a k vyřešení vzniklých problémů proto senátoři iniciovali novelu, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

     Do ustanovení § 39 ZP se vkládá nový odst. 4, který umožňuje výjimku z obecné zásady pro sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou. V pozměněné podobě se tak vrací možnost, aby zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací, pokud u něj působí, nebo sám ve vnitřním předpise vydaném podle § 305 ZP vymezil vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, při jejichž existenci se mohou sjednávat pracovní poměry na dobu určitou bez omezení daného § 39 odst. 2 ZP. Znamená to, že pokud o tom bude sjednána dohoda s odborovou organizací nebo bude vydán vnitřní předpis a budou splněny i ostatní podmínky upravené v tomto ustanovení, nebude se na tyto případy vztahovat omezení četnosti sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou pouze 3× a nebude se vztahovat ani maximální délka pracovního poměru na dobu určitou v rozsahu 3 let. Do právní úpravy se tak vrací jedna z výjimek, která byla upravena do 31. 12. 2011. Nová úprava však není automatickým vrácením úpravy původní, protože pravidla, za kterých lze tuto výjimku použít, zpřísňuje.

     Nyní několik poznámek k novým pravidlům:

  1. Podmínky - vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze musí být takové, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou a jiný postup, který upraví, bude těmto důvodům přiměřený.

  2. Forma - pravidla musí být dohodnuta písemně s odborovou organizací nebo upravena ve vnitřním předpise. Vydat vnitřní předpis může v tomto případě výhradně ten zaměstnavatel, u něhož odborová organizace nebude působit. Pokud odborová organizace u zaměstnavatele působí, mohou být pravidla sjednána výhradně v dohodě s ní, pokud odborová organizace nebude s tímto jiným postupem souhlasit a na pravidlech, které navrhne zaměstnavatel, se s ním nedohodne, nemůže zaměstnavatel vnitřní předpis k této výjimce vydat.

  3. Povinné náležitosti - písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací nebo vnitřní předpis musí povinně obsahovat:

    1. bližší vymezení důvodů, tzn. konkrétní specifikaci, co se rozumí vážným provozním důvodem nebo důvodem

Nahrávám...
Nahrávám...