dnes je 16.7.2024

Input:

POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY

18.4.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

     Nové zdravotnické předpisy upravující zdravotní služby přinesly i novou komplexní právní úpravu posudkové činnosti, lékařského posudku o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu, včetně procesu přezkoumání posudku. Upravují posudkovou péči dosud právně neupravenou a nahrazují dosavadní již nevyhovující právní úpravu obsaženou v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a v jeho prováděcích předpisech.

POSUDKOVÁ PÉČE

     Posudková péče jako nedílná součást zdravotních služeb je v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, uvedena jako samostatný druh zdravotní péče. Základní principy posudkové péče pak obsahuje ust. § 41 a následující zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

     Součástí posudkové péče je posuzování:

 1. zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v jeho průběhu, pro potřebu a na žádost správních orgánů, na vyžádání pacientem (zákonným zástupcem), k práci nebo k výkonu služby na základě pracovnělékařské prohlídky,

 2. zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání, pro účely nemocenského pojištění a pro potřeby úřadu práce a pro jiné účely.

KDO POSUZUJE A VYDÁVÁ LÉKAŘSKÝ POSUDEK

     Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu (dále jen „lékařský posudek“) vydává poskytovatel zdravotní péče na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou (nebo též na žádost jiné k tomu oprávněné osoby) po posouzení zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby, posuzujícím lékařem. Lékařský posudek vydává registrující poskytovatel posuzované osoby a posuzujícím lékařem je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost, pokud zákon č. 373/2011 Sb. nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

     Zákon č. 373/2011 Sb. stanoví jinak především ohledně pracovnělékařských prohlídek u prací zařazených do vyšší než první kategorie, kdy lékařský posudek vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb, a dále ohledně posuzování zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo s ohrožením nemocí z povolání kdy zdravotní stav posuzují poskytovatelé pracovnělékařských služeb a posuzují a uznávají poskytovatelé pracovnělékařských služeb, kteří získali povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání.

NA ZÁKLADĚ ČEHO SE LÉKAŘSKÝ POSUDEK VYDÁVÁ

     Lékařský posudek vydává poskytovatel zdravotní péče na základě zhodnocení:

 1. výsledků lékařské prohlídky, případně dalších odborných vyšetření,

 2. výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

 3. zdravotní náročnosti pro výkon práce (též služby, povolání, vzdělávání, sportu, tělesné výchovy nebo jiné činnosti) a podmínek, za kterých je činnost vykonávána, nebo nároků činnosti na zdraví posuzované osoby.

ZÁVĚRY V LÉKAŘSKÉM POSUDKU

     Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována:

 1. zdravotně způsobilá,

 2. zdravotně nezpůsobilá, nebo

 3. zdravotně způsobilá s podmínkou,

 4. případně pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, anebo

 5. zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována.

     V lékařském posudku musí být poučení o možnosti podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Poučení musí rovněž obsahovat lhůtu pro podání návrhu, informaci, od kterého dne se tato lhůta počítá, a údaj o tom, zda návrh bude mít či nebude odkladný účinek.

LHŮTY

     Lékařský posudek musí být vydán nejdéle 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti; v případě posudku o uznání nemoci z povolání do 30 pracovních dnů, nestanoví-li zákon 373/2011 Sb. nebo jiný právní předpis jinak. Tyto lhůty neběží do obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení.

     Pro účely posouzení dalšího trvání zdravotní způsobilosti lze lékařskou prohlídku posuzované osoby provést nejdříve 90 dnů před koncem platnosti dosavadního lékařského posudku, jehož časová platnost se nemění, pokud posuzující lékař nezjistí změnu zdravotního stavu vedoucí k vydání lékařského posudku se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou.

UPLATNĚNÍ LÉKAŘSKÉHO POSUDKU

     Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90 dnů ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo v jiném právním předpise stanovena kratší lhůta. Jestliže příslušný správní úřad po přezkoumání napadený lékařský posudek potvrdí, může tento posudek k tomu oprávněná osoba použít pro účely, pro které byl vydán, do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení potvrzeného posudku.

PRÁVNÍ ÚČINKY LÉKAŘSKÉHO POSUDKU

     Právní účinky lékařského posudku se závěrem uvedeným shora pod:

 • písm. b), c) a d) nastávají pro osobu, které byl předán dnem jeho prokazatelného předání,

 • písm. a) nastávají pro osobu, které byl předán, dnem, kdy končí platnost předcházejícího posudku, nejdříve však dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání,

 • písm. e) nastávají pro osobu, které byl předán, dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání.

FINANČNÍ ÚHRADA

     Posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu pro potřeby vydání lékařského posudku hradí ten, kdo o něj žádá, pokud ze zákona č. 273/2011 Sb. nebo jiného právního předpisu nevyplývá jinak.

NEVYDÁNÍ LÉKAŘSKÉHO POSUDKU

     Odmítne-li se posuzovaná osoba podrobit lékařské prohlídce či vyšetření, lékařský posudek se nevydá a posuzující lékař tuto skutečnost uvede do zdravotnické dokumentace. Pokud o posudek požádala jiná oprávněná osoba než posuzovaná, poskytovatel zdravotní péče jí tuto skutečnost oznámí.

     Jestliže nebyl lékařský posudek vydán, protože se posuzovaná osoba odmítla podrobit prohlídce či vyšetření, nebo jestliže se posuzovaná osoba nepodrobila lékařské prohlídce za účelem dalšího posouzení zdravotní způsobilosti z jiného důvodu, pohlíží se na ni jako:

 • na zdravotně nezpůsobilou pro činnost, pro kterou měla být zdravotně posouzena, nebo

 • na osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl posuzován.

PŘEDÁNÍ LÉKAŘSKÉHO POSUDKU

     Poskytovatel zdravotní služby vydaný lékařský posudek neprodleně prokazatelně předá posuzované osobě a osobě, která o posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby oprávněně požádala. Prokazatelné předání je možné osobně proti podpisu (s prokázáním se průkazem totožnosti), s využitím poštovních služeb dopisem s doručenkou, elektronickým doručením opatřeným elektronickým podpisem do schránky shora uvedených osob. Zákon řeší i situace a důsledky, kdy je převzetí lékařského posudku odmítnuto.

     Osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, předává posudek posuzovaná osoba, pokud zákon č. 373/2011 Sb. nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Zákon stanoví jinak například v situaci, kdy posuzující lékař zjistí, že posuzovaná osoba není nadále zdravotně způsobilá k výkonu činnosti nebo k výkonu činnosti s podmínkou nebo že její zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována. V takovém případě posuzující lékař oznámí tuto skutečnost nejen posuzované osobě, ale bezodkladně též osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (je-li mu tato osoba známa).

POZBYTÍ PLATNOSTI LÉKAŘSKÉHO POSUDKU

     Lékařský posudek pozbývá platnosti:

 • uplynutím doby, na kterou byl vydán,

 • dnem, kdy měla provedena lékařská prohlídka za účelem nového posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby,

 • dnem, kterým nastaly právní účinky lékařského posudku vydaného pro stejný účel a za stejných podmínek jako předcházející posudek (pokud ze zákona č. 373/2011 Sb. nebo jiných právních předpisů nevyplývá jinak),

 • ukončením pracovněprávního nebo služebního vztahu, jde-li o posudek o zdravotní způsobilosti k práci či službě. To neplatí, je-li nejdéle do 3 měsíců ode dne jeho ukončení pracovněprávní vztah se stejným výkonem práce znovu uzavřen se stejným

Nahrávám...
Nahrávám...