Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Plat

29.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.12.2 Plat

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 122 ZP – určení platu

  • § 123 odst. 5 ZP – vymezení platových tarifů počtem platových tříd a platovými stupni

  • § 127 odst. 3 ZP – plat s přihlédnutím k práci přesčas

  • § 134a ZP – cílová odměna jako složka platu

  • § 136 ZP – platový výměr

  • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

2011   2012–31. 10. 2014   1. 11. 2014–31. 12. 2014   od 2015  
Do 28. 2. 2011 bylo celkem pět tabulek; pro pedagogické pracovníky platily podle jejich odborné kvalifikace nebo vzdělání dvě speciální tabulky platových tarifů. Od 1. 3. 2011 celkový počet platových tabulek činil šest; samostatná se vztahovala na zaměstnance, kteří jsou lékaři nebo zubními lékaři poskytujícími zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nebo v zařízení záchranné služby.   Počet tabulek se vrátil na číslo pět; byla sjednocena tabulka pro pedagogické pracovníky; do tabulky ke zdravotnickým pracovníkům přibyli lékaři orgánu sociálního zabezpečení.   Počet platových tabulek se (především díky vazbě na zdravotnictví) zvýšil na celkem 8.   Počet platových tabulek se (zatím) ustálil na čísle 9 – přibyla samostatná platová tabulka pro pracovníky v sociálních službách nebo sociální pracovníky v zařízení sociálních služeb. Současně došlo k dalším úpravám v právní úpravě určení platového tarifu zvláštním způsobem.  
Zvláštní způsob určení platového tarifu mohl zaměstnavatel využít ve vztahu ke všem zaměstnancům, s výjimkou pedagogických pracovníků, pokud nešlo o pedagogického pracovníka, který vykonává uměleckopedagogické práce nebo činnost trenéra, a pedagogického pracovníka, který je zaměstnancem uvedeným v ustanovení § 303 odst. 1 ZP; povinnost stanovit pravidla uložena není, ale lze to zaměstnavateli jen doporučit.   Výjimka týkající se vyjmenovaných pedagogických pracovníků padla, i jim lze určit platový tarif zvláštním způsobem.   Došlo k zásadnímu omezení možnosti zaměstnavatele určit zaměstnanci platový tarif zvláštním způsobem a ke speciální úpravě této možnosti ve vztahu k poskytovatelům zdravotních služeb (ačkoliv zmocnění v ZP nebylo ještě náležitě upraveno).   Bylo upraveno zmocnění ke konkretizaci pravidel v nařízení vlády, a to v ustanovení § 123 odst. 6 písm. e) ZP.  
Se zaměstnanci zařazenými do třinácté a vyšší platové třídy bylo na základě zmocnění v zákoně a úpravě v nařízení vlády možné sjednat smluvní plat.   Možnost sjednání smluvního platu je dána výslovně zákonem; úprava týkající se smluvního platu v nařízení vlády byla proto zrušena.   Institut smluvního platu byl zrušen a zaměstnavatel musí i zaměstnancům, kterým doposud poskytoval smluvní plat, určit plat platovým výměrem.  
Plat žádného zaměstnance nebyl a nemohl být stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas.   Plat zaměstnanců, kterým přísluší příplatek za vedení, nebo kteří jsou vedoucími zaměstnanci v pozici statutárního orgánu nebo vedoucího organizační složky, je stanoven s přihlédnutím k určitému rozsahu práce přesčas.  
ZP neznal jako možnou složku platu tzv. cílovou odměnu.   Za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná, může zaměstnavatel zaměstnanci, který se na jeho splnění bezprostředně nebo významně podílí, poskytnout cílovou odměnu.  

Komentář:

Okruh zaměstnanců, kterým je možné určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, nebyl do 31. 10. 2014 nijak omezen a záleželo především na zaměstnavateli, zda se pro tento způsob rozhodne, a to u všech, či jen u některých (skupin) zaměstnanců. Novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností od 1. 11. 2014 došlo nicméně k zásadnímu zpřísnění této možnosti a nově se týká jen zaměstnanců zařazených do první až páté platové třídy, nebo zaměstnanců zařazených do šesté a vyšší platové třídy, ovšem zde za předpokladu, že vykonávají umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce. Okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy musí přitom zaměstnavatel sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem.

Zvláštní postavení má zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb. Ten může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být ale určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle ustanovení § 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (zaměstnanci se tak nemůže na platovém tarifu dostat méně, než na co by měl právo podle nařízení vlády obecně s přihlédnutím k započitatelné praxi).

Určení platového tarifu v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro