Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Osoby s ELDP

27.3.2014, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Následující příspěvek nabízí okruh osob, pro které se vede evidenční list důchodového pojištění.

Okruh pojištěných osob (mimo náhradní doby pojištění dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.) vymezuje ust. § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Pro názornost je následně v rámci citace zmíněného ustanovení pod jednotlivými druhy činností vždy uvedena i úprava vzniku a zániku účasti na nemocenském pojištění tak, jak jej upravuje ust. § 10 zákona č. 187/2006 Sb.

Pojištění jsou podle ust. § 5 odst. 1) zákona č. 155/1995 Sb. účastni:

a) zaměstnanci v pracovním poměru,

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání. U zaměstnance v pracovním poměru se za den, ve kterém tento zaměstnanec začal vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

b) příslušníci Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, vojáci z povolání a státní zaměstnanci podle služebního zákona,

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i) a o až s)

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

g) soudci,

Pojištění vzniká dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skončení výkonu funkce soudce.

h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,

Pojištění vzniká u členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce, a zaniká dnem skončení této funkce nebo zánikem mandátu člena zastupitelstva; 4

plní-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor, náměstek primátora nebo člen rady územního samosprávného celku, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy svěřené pravomoci po uplynutí volebního období do zvolení nového starosty, místostarosty, primátora, náměstka primátora nebo rady územního samosprávného celku, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy a je mu vyplácena odměna za výkon funkce, trvá mu účast na pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje, náměstka hejtmana kraje, primátora hlavního města Prahy a náměstka primátora hlavního města Prahy.

ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,

Pojištění vzniká u poslance Poslanecké sněmovny a senátora Senátu Parlamentu České republiky dnem zvolení a zaniká dnem zániku mandátu.

i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, předseda Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv,

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci,