dnes je 21.4.2024

Input:

Nová koncepce zaměstnávání cizinců v ČR

28.7.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2014.14.15.10
Nová koncepce zaměstnávání cizinců v ČR

Mgr. Matěj Daněk

V pondělí 9. června 2014 byla rozeslána dlouho očekávaná a avizovaná novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti č. 101/2014 Sb. Novela zavede do právního řádu vydávání zaměstnaneckých karet jako duální povolení zahrnující povolení k výkonu práce a povolení k pobytu na území České republiky, a to téměř bezodkladně: účinnost zákona je stanovena již na 24. června 2014.

Novela původně ani neměla spatřit světlo světa, neboť se počítalo s implementací příslušné směrnice 2011/98/EU (Směrnice ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě) v rámci komplexní rekodifikace imigračního práva, která však byla nakonec odložena. Jelikož příslušná směrnice musí být implementována už do 25. prosince 2014, zvolila se logicky forma novelizace současné legislativy.

ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH POVOLENÍ

Jak již bylo zmíněno v úvodu, zaměstnanecká karta bude napříště představovat duální povolení na stejném principu, jak již v současnosti fungují zelené a modré karty. Držitel karty tak bude oprávněn dlouhodobě pobývat na území ČR za účelem zaměstnání a vykonávat práci na pracovní pozici, pro kterou mu bude karta vydána.

Rozšířením zaměstnanecké karty na případy dlouhodobého pobytu za účelem zaměstnání se však některá dosavadní povolení stanou nadbytečnými. Účinností novely tak již nebudou vydávána víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelené karty. Modré karty (jako institut evropského práva) budou i nadále cizincům s vysokou kvalifikací k dispozici.

HLÁŠENÍ VOLNÉHO MÍSTA

Jelikož má být institut zaměstnanecké karty základním prostředkem umožňujícím cizincům dlouhodobý výkon práce na území ČR, není zaměstnanecká karta omezena pouze pro některé druhy zaměstnání (tak jako jsou např. modré karty určeny pouze pro cizince s vysokou kvalifikací). Jediným požadavkem ovšem je, že volné pracovní místo, na které bude podána žádost o zaměstnaneckou kartu, musí být zařazeno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Prakticky jde o to, že zaměstnavatelé v rámci hlášení volného místa musí dát svolení ke zveřejnění volného místa na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výše uvedené zařazení volného místa do centrální evidence je pro samotnou žádost podstatné, neboť cizinec v podávané žádosti o zaměstnaneckou kartu musí uvést číslo volného pracovního místa zařazeného v této evidenci. Tak jak již to funguje v současné době v případě zelených karet, volným pracovním místem obsaditelným držitelem zaměstnanecké karty je pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce.

ŽÁDOST O ZAMĚSTNANECKOU KARTU

Jako základní pravidlo platí, že o zaměstnaneckou kartu lze žádat pouze osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě který vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Splnění této podmínky se nevyžaduje (cizinec tedy může podat svou žádost na jakémkoliv zastupitelském úřadu ČR), jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí stanoveným vyhláškou č. 429/2010 Sb.

Na území ČR (tedy na místně příslušném pracovišti Ministerstva vnitra ČR) lze podat žádost pouze v případě, že cizinec již na území ČR pobývá buď na vízum k pobytu nad 90 dnů, nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem. V takovém případě je možné podat žádost až do konce platnosti takového oprávnění k pobytu.

Mezi novinky týkající se příloh podávané žádosti bezpochyby patří požadavek na předložení pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvy o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, což asi nebude v praxi frekventované). Taková smlouva bude muset obsahovat ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin.

V případě předkládání dokladů prokazujících odbornou způsobilost dochází oproti současnému stavu k částečné úlevě, cizinci si již nebudou muset paušálně nechat uznávat zahraniční vzdělání příslušnými orgány ČR. Tuto povinnost bude mít cizinec pouze na žádost Ministerstva vnitra ČR v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda má cizinec požadované vzdělání, nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání. Uznání bude vždy potřeba v případě zaměstnání, u nichž je požadována specifická odborná kvalifikace, nebo se bude jednat o výkon regulovaného povolání (například lékaři).

VYDÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ KARTY

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty je 60 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech platí lhůta 90 dnů ode dne podání žádosti.

V případě kladného posouzení žádosti vydá zastupitelský úřad ČR za účelem převzetí

Nahrávám...
Nahrávám...