dnes je 9.7.2020

Input:

Motivační příspěvek pro studenty

7.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.2 Motivační příspěvek pro studenty

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 24 odst. 2 písm. zu) ZDP – motivační příspěvek jako daňový náklad

  • § 25 odst. 1 písm. j) ZDP – výdaje (náklady) nad limity stanovené ZDP nebo zvláštními předpisy nelze pro daňové účely uznat

2011–2013   od 2014  
Do daňově účinných nákladů je od roku 2011 možné v souladu s ust. § 24 odst. 2 písm. zu) ZDP uplatnit motivační příspěvky poskytnuté na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 2 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do 5 000 Kč měsíčně. Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování nebo jízdné.   Do daňově účinných nákladů je možné uplatnit motivační příspěvky poskytnuté na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do 10 000 Kč měsíčně.  

Komentář:

Zaměstnavatel může do daňově uznatelných nákladů zahrnout motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně. Částka motivačního příspěvku poskytovaná nad stanovený limit není pro zaměstnavatele daňovým výdajem.

Podle ZDP se motivačním příspěvkem rozumí: stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.

Z hlediska studenta je obdržený příspěvek posouzen jako zdanitelný příjem plynoucí v souvislosti s budoucím výkonem závislé činnosti. Tento příjem zdaní poplatník ve vlastním daňovém přiznání nebo prostřednictvím budoucího zaměstnavatele.

Nedodržení sjednaných podmínek

Zákonem ani oficiálními výklady a stanovisky doposud není řešeno, jaké daňové dopady mají na zaměstnavatele případy, kdy student studium předčasně ukončí (nedosáhne plánovanou kvalifikaci) nebo nedodrží smlouvu a ke společnosti, která mu poskytla příspěvek, nenastoupí.

Při diskuzi o této problematice se můžeme setkat s celou řadou rozdílných stanovisek. Podle některých názorů v případě předčasného ukončení studia nebo nedodržení smlouvy o smlouvě budoucí nejsou splněny podmínky stanovené ZDP a z toho důvodu je nutné v roce porušení sjednaných podmínek zvýšit základ daně o dříve uplatněné náklady (motivační příspěvky). Podle jiných názorů nemá nedodržení dohody ze strany budoucího zaměstnance žádný vliv na základ daně společnosti (budoucího zaměstnavatele).

Jak už jsem uvedla – oficiální výklad pro tyto případy doposud není k dispozici, ale domnívám se, že správný je spíše druhý postup, protože ZDP nenařizuje povinnost zaměstnavatele zvýšit základ daně při pozdějším nedodržení podmínek budoucího zaměstnance. V době sepsání a podpisu smlouvy obě strany předpokládají, že student bude řádně studovat a po