dnes je 29.11.2023

Input:

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022

10.12.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2021.25.26.02
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022

Ing. Růžena Klímová

Nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022. Dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 15 200 Kč na 16 200 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z 90,50 Kč na 96,40 Kč při 40 hodinách týdně.

NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY

Minimální mzda je nejnižší úrovní zaručené mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Jde-li o zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 ZP, řídí se při zařazování zaměstnanců do platových tříd nařízením vlády č. 341/2017 Sb., nařízením vlády č 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností. Nejnižší úrovně zaručené mzdy s výjimkou minimální mzdy neplatí pro zaměstnance, jejichž mzdy jsou sjednány v kolektivních smlouvách. V tabulce jsou uvedeny hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné v roce 2021 a od 1. 1. 2022.

Skupina prací   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2021 (Kč za hod.)   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2022(Kč za hod.)   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2021(Kč za měsíc)   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2022(Kč za měsíc)  
1.   90,50   96,40   15 200   16 200  
2.   99,90   106,50   16 800   17 900  
3.   110,30   117,50   18 500   19 700  
4.   121,80   129,80   20 500   21 800  
5.   134,40   143,30   22 600   24 100  
6.   148,40   158,20   24 900   26 600  
7.   163,90   174,70   27 500   29 400  
8.   181,00   192,80   30 400   32 400  

MINIMÁLNÍ MZDA A DOPLATEK DO MINIMÁLNÍ MZDY A NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY

Co se do minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy nezahrnuje, o tom pojednává ustanovení § 111 ZP. Jde o mzdu za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a odměnu za pracovní pohotovost.

Ostatní mzdové náležitosti se do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy započítávají. V podnikatelské sféře se jedná o prémie, cílové odměny, mimořádné odměny, fakultativní příplatkové mzdy a další mzdové formy podle rozhodnutí zaměstnavatele. V rozpočtové sféře se jedná o osobní příplatek, příplatek za vedení, za zastupování, příplatek za rozdělenou směnu, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického pracovníka, zvláštní příplatek, mimořádné odměny a jubilejní odměny. Pokud mzda/plat včetně dalších mzdových/platových náležitostí nedosahuje minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy. Stejný postup pro započtení/nezapočtení jednotlivých složek mzdy/platu platí i pro nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Příklad č. 1

Zaměstnanec má pevnou část mzdy ve výši 15 500 Kč uvedenou ve mzdovém výměru. Na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele je mu přiznávána pravidelná měsíční odměna v závislosti na dosaženém obratu. Jeho práce je zařazena do 1. úrovně zaručené mzdy. V měsících leden až červen činila jeho měsíční mzda bez práce přesčas celkem 20 000 Kč a více. V měsíci červenci 2022 celková měsíční mzda poklesla na 15 600 Kč, ačkoliv odpracoval všechny své plánované směny. Odměna za dosažený obrat činila jen 100 Kč. Zaměstnavatel je povinen v měsíci červenci 2022 poskytnout doplatek do výše minimální mzdy ve výši 600 Kč (15 500 + 100 + 600 = 16 200 Kč).

Příklad č. 2

Zaměstnanec vykonávající funkci manipulačního dělníka má v lednu 2022 mzdu ve výši 19 000 Kč. Jeho činnost odpovídá první úrovni zaručené mzdy. Z toho mzda za práci přesčas včetně příplatku za přesčas činí 2 650 Kč, příplatek za práci v sobotu, neděli a v noci 1000 Kč. Jaký doplatek musí zaměstnavatel poskytnout?

19 000 –2 650 –1 000 = 15 350 Kč

16 200 – 15 350 = 850 Kč

Zaměstnavatel je povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy ve výši 850 Kč, protože do minimální mzdy se nezapočítává příplatek za práci v sobotu a neděli, v noci, ani mzda za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas.

Příklad č. 3

Zaměstnanec vykonává jednoduché administrativní práce v archivu se stanovenou týdenní pracovní dobou v rozsahu 40 hodin týdně. V měsíci lednu 2022 odpracoval ze svého harmonogramu směn v rozsahu 176 hodin jen 96 hodin, za které obdržel poměrnou část minimální mzdy ve výši 8 837 Kč. Z důvodu čerpání dovolené neodpracoval 80 hodin, za které obdržel náhradu mzdy ve výši 7 240 Kč. Celková mzda za leden činila 16 077 Kč. Je zaměstnavatel povinen doplatit doplatek do minimální mzdy?

Zaměstnavatel poskytl minimální mzdu v poměrné výši odpovídající počtu odpracovaných hodin, a proto nebude poskytovat doplatek do minimální mzdy. Bude však povinen doplatit náhradu mzdy za dovolenou, protože průměrný hodinový výdělek nesmí být nižší než příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém vyjádření. Průměrný hodinový výdělek zjištěný ze 4. čtvrtletí 2021 činil 90,50 Kč a k 1. 1. 2022 musí činit alespoň 96,40 Kč. 96,40 x 80 = 7 712 Kč, 7 712 – 7 240 = 472 Kč.

Zaměstnavatel musí doplatit náhradu mzdy za dovolenou ve výši 472 Kč.

Příklad č. 4

Od počátku roku 2022 do 30. 4. vykonával zaměstnanec činnost zařazenou do 1. nejnižší úrovně zaručené mzdy. Od 1. 5. 2022 je zařazen do 2. nejnižší úrovně zaručené mzdy (17 900 Kč). V měsíci květnu čerpá dovolenou v rozsahu 10 směn. Směny má rozvrženy rovnoměrně v délce 8 hodin, stanovená týdenní pracovní doba je v rozsahu 40 hodin týdně. Za 80 hodin dovolené obdrží náhradu mzdy ve výši 7 724 Kč, za výkon

Nahrávám...
Nahrávám...