dnes je 12.4.2024

Input:

Krátká, kratší, nejkratší

25.6.2013, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

V následujícím příspěvku nebude řeč o délce sukní, ale o dovolené. Kromě zapřisáhlých workaholiků se snad každému zaměstnanci zdá, že dovolená není nikdy dost dlouhá. Může však být ještě o něco kratší, a to tehdy, pokud dojde k jejímu krácení.

Dovolená za kalendářní rok se krátí za stanovený počet omluveně zameškaných směn z důvodu překážek v práci, které se pro účely dovolené nepovažují za výkon práce, může se krátit pro neomluveně zameškanou směnu (pracovní den) a krátí se též v případě zameškání práce pro výkon trestu odnětí svobody, popř. vazby. U dovolené za odpracované dny a u dodatkové dovolené může dojít ke krácení dovolené pouze z důvodu neomluveného zameškání směny (pracovního dne), tedy v případě tzv. neomluvené absence. Z jiných důvodů tyto druhy dovolené nelze krátit.

Při krácení dovolené ztrácí zaměstnanec právo na tu část dovolené, o kterou mu byla dovolená zkrácena. V případě krácení dovolené pro překážky v práci na straně zaměstnance a v případě krácení dovolené pro neomluvenou absenci musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů. Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce (krácení tedy nelze "převádět" do příštího kalendářního roku). V případě, že zaměstnanec vyčerpal dovolenou před tím, než nastala skutečnost, která je důvodem pro krácení dovolené, může zaměstnavatel srazit ze mzdy nebo platu náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na kterou zaměstnanec ztratil nárok, popř. na niž mu nárok nevznikl.

Krácení dovolené pro překážky v práci na straně zaměstnance

 Ke krácení dovolené z tohoto důvodu dochází pouze u zaměstnance, který splnil podmínku pro vznik nároku na dovolenou za kalendářní rok, popřípadě na poměrnou část této dovolené, tedy u zaměstnance, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Tomuto zaměstnanci je zaměstnavatel povinen krátit dovolenou v případě, že zaměstnanec zameškal v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci,

Nahrávám...
Nahrávám...