dnes je 16.7.2024

Input:

KDYŽ SLUNCE PŘIPALUJE - aneb právní úprava klimatizace a teploty na pracovišti

28.8.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

     V průběhu letních dnů se začíná mnoho zaměstnanců pídit po tom, jaká vlastně má být maximální teplota v kancelářích a kdy je zaměstnavatel povinen přijímat opatření pro případ zátěže teplem na pracovišti, jaká opatření může přijímat, jak je to s klimatizací apod. Podívejme se na základní aspekty této problematiky.

PRÁVNÍ ÚPRAVA

     Podle ustanovení § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby pracoviště byla nejen prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby pracoviště byla osvětlena (pokud možno denním světlem), ale také, aby pracoviště měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou.

     Na tento zákonný požadavek navazuje podrobnější právní úprava obsažená v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a které bylo novelizováno 1. 4. 2012. Nařízení vlády v této souvislosti upravuje rizikové faktory mikroklimatických podmínek (zejména ust. § 3, § 3a a § 3b, které řeší zátěž teplem) a bližší hygienické požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti (zejména ust. § 41 a § 42, které řeší větrání a nucené větrání).

STÍNĚNÍ PROSTORŮ

     Pokud na pracovišti, které je osvětlováno denním osvětlením, může docházet ke zvýšené tepelné zátěži, musí mít osvětlovací otvory vybaveny clonicími zařízeními (stínicími prvky) umožňujícími regulaci přímého slunečního záření (ust. § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). Clonicí zařízení zabraňují zvyšování teploty na nevenkovních pracovištích. K clonění prostorů mohou být okna vybavena speciálními fóliemi; stínění prostorů lze dosáhnout také například instalací a používáním žaluzií, markýz, rolet, ale také závěsů.

VĚTRÁNÍ PRACOVIŠTĚ

     Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování hygienických požadavků upravených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Příloha č. 1 stanoví třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek. Určuje podle celkového průměrného energetického výdeje osm tříd práce, přičemž každou třídu práce charakterizuje příkladnými druhy prací. Pro jednotlivé třídy práce pak stanoví hygienické limity a požadavky k ochraně zdraví. Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště stanoví s ohledem na třídu, do které jsou práce zařazeny, ust. § 41 nař. vlády č. 361/2007 Sb.

Proudění vzduchu musí zabezpečovat dobré provětrávání pracoviště a nesmí přispívat k šíření škodlivin na jiné pracoviště. Pro zlepšení pohybu vzduchu lze doporučit též stolní či stropní ventilátory a v horkých dnech zajistit jejich používání. Nelze doporučit v teplých dnech větrat místnosti otevřenými okny přes den, neboť se tak v místnostech teplota zvýší.

     Nucené nebo kombinované větrání musí být použito vždy, pokud přirozené větrání prokazatelně nepostačuje k celoročnímu zajištění ochrany zdraví zaměstnance přirozeným větráním.

TEPLOTA NA PRACOVIŠTI

     V kancelářích, kde je vykonávána práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, jako například práce kancelářské administrativní, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s osobním počítačem, laboratorní práce, sestavování nebo třídění drobných lehkých předmětů (třída práce I.), by se podle přílohy č. 1 tabulky č. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. měla teplota pohybovat mezi 20 °C až 27 °C. Čím je práce na pohybové aktivity náročnější (vyšší třídy práce), tím je stanoveno teplotní rozpětí v nižších hodnotách.

     Dodržení shora uvedených přípustných hodnot podle přílohy č. 1 tabulky č. 2 se nevyžaduje u práce zařazené do třídy I. na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou za mimořádně teplého dne (den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 stupňů Celsia); v takovém případě musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tabulce č. 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

     Při překročení teploty na pracovišti 36 stupňů Celsia musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu

Nahrávám...
Nahrávám...