dnes je 21.4.2024

Input:

Hraniční částky plateb pojistného na zdravotní pojištění v roce 2012

4.4.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     V právních podmínkách roku 2012 nalezneme nemálo situací, v nichž zaměstnavatelé mohou, resp. musí (nebo naopak nemusí) odvést zdravotní pojišťovně příslušné pojistné včetně minimálních, resp. maximálních hodnot vyměřovacího základu a částky pojistného v rozhodném období kalendářního měsíce nebo roku.

Vyměřovací základ 0 Kč, pojistné 0 Kč

     Minimální vyměřovací základ zaměstnance se snižuje na poměrnou část podle počtu kalendářních dnů v případech, kdy bylo zaměstnanci poskytnuto pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci [§ 3 odst. 9 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPVZP“ s odkazem na § 191, § 192 a § 199 zákoníku práce]. Pokud je tedy zaměstnanec nemocen po celý kalendářní měsíc, neodvádí zaměstnavatel za tohoto zaměstnance pojistné, na Přehledu podávaném zdravotní pojišťovně však tohoto zaměstnance vykazuje, byť s nulovým vyměřovacím základem.

     Dalším případem neplacení pojistného zaměstnavatelem je například poskytnutí pracovního volna bez náhrady příjmu (neplaceného volna) zaměstnanci po dobu celého kalendářního měsíce z důvodů taxativně vyjmenovaných v ustanovení § 3 odst. 5 písm. a) - c) ZoPVZP.

Vyměřovací základ 2 500 Kč, pojistné 338 Kč

     V souvislosti s posuzováním účasti na zdravotním pojištění v právních podmínkách platných v roce 2012 zůstala prostřednictvím výše příjmu zachována jistá vazba na účast zaměstnance na nemocenském pojištění pouze u zaměstnanců vyjmenovaných v ustanovení § 5 písm. a)v bodech 3. - 6. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZP“). Jedná se konkrétně o:

  1. osobu činnou na základě dohody o provedení práce (rozhodná částka 10 000 Kč - viz dále),

  2. člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován,

  3. osobu činnou na základě dohody o pracovní činnosti,

  4. dobrovolného pracovníka pečovatelské služby.

     Osoby uvedené v bodech 2. - 4. se ve zdravotním pojištění stávají zaměstnanci za podmínky, že dosáhnou za rozhodné období kalendářního měsíce příjmu alespoň ve výši částky, která je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění, tj. nejméně 2 500 Kč. V této souvislosti nerozhoduje, zda zaměstnání trvá po dobu celého kalendářního měsíce nebo jen po jeho část.

Poznámka: Odlišně se postupuje v případě pracovní smlouvy nebo u odměn členů statutárních orgánů, případně při odměnách za výkon funkce podle § 6 odst. 1 a § 6 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Je-li osobě (zaměstnanci) vykázán příjem zdaňovaný podle § 6 cit. zákona, podléhá v těchto případech povinnosti placení pojistného jakákoli částka zúčtovaného příjmu, tedy i nižší než 2 500 Kč.

Vyměřovací základ 5 355 Kč, pojistné 723 Kč

     Částka 5 355 Kč představuje i v roce 2012 výši odpočtu od dosaženého příjmu zaměstnance, kdy nárok na odpočet lze při současném splnění následujících podmínek uplatnit u:

  • zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu jeho zaměstnanců,

  • poživatelů invalidního důchodu.

     Nárok na uplatnění odpočtu lze použít i v

Nahrávám...
Nahrávám...