dnes je 16.7.2024

Input:

Důležité povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění po 1. 1. 2013

21.1.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

     Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného, proto se na ně zdravotní pojišťovny v rámci výkonu své kontrolní činnosti prioritně zaměřují. Mělo by být nesporně zájmem jak zaměstnavatelů, tak i zdravotních pojišťoven, aby byly možnosti výskytu případných chyb a nedostatků minimalizovány, neboť pokud zaměstnavatelé řádně plní svoje povinnosti, nevzniká důvod k uplatňování postihu ze strany zdravotní pojišťovny, a to ať už ve formě zjištění dlužného pojistného, vyměření penále či uložení pokuty.

     Základní povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je platit pojistné včas a ve správné výši. Mimoto plní tito plátci pojistného vůči zdravotní pojišťovně zaměstnance spoustu dalších povinností, z nichž ty nejdůležitější (včetně souvisejících podmínek) jsou charakterizovány v následujícím textu.

     Zaměstnavatel je plátcem pojistného za své zaměstnance. Ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZP“), je pojištěnec plátcem pojistného, pokud je pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem, neboli osobou, které (mimo taxativně vyjmenovaných výjimek) plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD

     Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů (§ 6 ZDP), nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro tyto účely rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru nebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

     Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnují:

  • příjmy dani nepodléhající nebo od daně osvobozené podle § 3 odst. 4, § 4, § 6 odst. 7 a § 6 odst. 9 ZDP,

  • plnění taxativně vyjmenovaná jako výjimky v ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPVZP“), kdy se například jedná o odstupné podle zákoníku práce nebo o plnění poskytnuté poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání,

  • příjmy nezakládající vznik zaměstnání ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) ZoVZP (například dohoda o pracovní činnosti s příjmem nižším než 2 500 Kč).

OZNAMOVACÍ POVINNOST

     Důležité povinnosti zaměstnavatele jsou spojeny s přihlašováním a odhlašováním jeho zaměstnanců. V tomto případě se vyplňuje formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele, kdy za použití příslušných kódů dává zaměstnavatel zdravotní pojišťovně na vědomí změnové informace o jejích pojištěncích. Ve smyslu zákona je zaměstnavatel povinen sdělit nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, zejména následující:

  1. oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení,

  2. oznámení o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud zaměstnanec zaměstnavatele o této skutečnosti informoval,

  3. oznámení o skutečnostech rozhodných pro vznik (nebo zánik) povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v těch případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy. Neoznámením zařazení zaměstnance do skupiny osob, za které platí pojistné stát (například poživatelé některého z důchodů, ženy na mateřské dovolené, studenti), přichází zdravotní pojišťovna o pravidelnou měsíční platbu pojistného za tyto „státní“ pojištěnce ve výši 723 Kč.

     Poznámka: Zaměstnavatel se informaci o žádosti zaměstnance o starobní důchod dozví například tehdy, kdy je mu ČSSZ nebo žádajícím zaměstnancem předložen k vyplnění tiskopis Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. V tomto tiskopise je zpravidla uvedeno datum výplaty starobního důchodu požadované zaměstnancem. Datum uvedené na tiskopise signalizuje, ke kterému datu je o přiznání výplaty důchodu žádáno, ovšem rozhodující

Nahrávám...
Nahrávám...