Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2015

18.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2014.25.26.6
Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2015

Ing. Antonín Daněk

V září letošního roku byly ve Sbírce zákonů publikovány dva prováděcí předpisy, které s účinností od 1. ledna 2015 ovlivní placení pojistného všemi skupinami plátců, kterými jsou ve zdravotním pojištění (kromě státu) zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů.

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY

Podle nařízení vlády č. 204/2014 Sb. se s účinností od 1. ledna 2015 stanoví mj. nová výše minimální mzdy v hodnotě 9 200 Kč. Toto zvýšení výrazně ovlivní široké spektrum oblastí zdravotního pojištění, zejména pak dále uvedené oblasti.

Placení pojistného zaměstnavatelem za zaměstnance

Nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance v příslušném kalendářním měsíci aktuální výše minimální mzdy, provádí zaměstnavatel dopočet (a následný doplatek) pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Jestliže se ze zákonných důvodů (§ 3 odst. 9 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, dále jen „ZPVZP”) snižuje minimální vyměřovací základ na poměrnou část, musí být odvedeno pojistné z tohoto sníženého vyměřovacího základu, tedy i včetně případného dopočtu a doplatku pojistného do této poměrné části.

Placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů

Za osobu bez zdanitelných příjmů se ve zdravotním pojištění považuje pojištěnec, který není v rámci příslušného kalendářního měsíce ani jeden den zaměstnancem nebo OSVČ nebo osobou, za kterou platí pojistné stát. Platba osob bez zdanitelných příjmů činí 13,5 % z minimální mzdy 9 200 Kč a zvyšuje se tak z 1 148 Kč na částku 1 242 Kč.

Nekolidující zaměstnání

Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, může uchazeč o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, současně vykonávat závislou činnost (pracovní poměr, služební poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), pokud příjem za kalendářní měsíc nepřevýší polovinu minimální mzdy, tj. 4 600 Kč. U zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, je minimální mzda i po datu 1. 1. 2015 nadále určena částkou 8 000 Kč. To znamená, že výše příjmu této osoby může v tzv. nekolidujícím zaměstnání nadále činit nejvýše 4 000 Kč.

Podrobnější analýza dopadů zvýšení minimální mzdy do placení pojistného na zdravotní pojištění bude provedena v některém z dalších příspěvků.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO VÝPOČET PRŮMĚRNÉ MZDY

Vyhláška č. 208/2014 Sb. stanovuje základní parametry pro výpočet průměrné mzdy, která se pro účely zdravotního pojištění vypočte způsobem dále uvedeným.

Průměrná mzda ve zdravotním pojištění

Průměrná mzda představuje ve zdravotním pojištění důležitou hodnotu a její výše se vždy k 1. 1. kalendářního roku mění. Za průměrnou mzdu se pro účely zdravotního pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Podle vyhlášky č. 208/2014 Sb. představuje výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 hodnotu 25 903 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0273. Součinem těchto dvou částek dostaneme po zaokrouhlení průměrnou mzdu pro rok 2015 ve výši 26 611 Kč.

Institut průměrné mzdy ovlivňuje:

  • - vznik zaměstnání u vybraných skupin osob - s podmínkou dosažení potřebné výše příjmu,
  • - u OSVČ placení pojistného ve vazbě na minimální vyměřovací základ se stanovením minimální měsíční výše zálohy pro ty OSVČ, pro které je jejich podnikatelská činnost jediným (hlavním) zdrojem příjmů,
  • - výši maximálního vyměřovacího základu zaměstnance a OSVČ ve zdravotním pojištění (do roku 2012),
  • - prostřednictvím všeobecného vyměřovacího základu stanovení pravděpodobné výše pojistného v situaci, kdy zaměstnavatelé (za příslušný kalendářní měsíc) nebo OSVČ (za uplynulý kalendářní rok) nepodají zdravotní pojišťovně v zákonem stanoveném termínu Přehled.

Vznik zaměstnání u vybraných skupin zaměstnanců

Povinnost zaměstnavatele platit za zaměstnávanou osobu pojistné a současně ji přihlásit u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance vzniká u třech níže uvedených skupin osob tehdy, je-li jim zúčtován příjem ve výši alespoň 2 500 Kč. V těchto případech přetrvává od roku 2008 (v podstatě jako jediná) určitá návaznost zdravotního pojištění na nemocenské pojištění, ovšem pouze co se týká výše příjmu, neboli rozhodné částky, dosažením které vzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání.

V letech 2009–2011 byly touto rozhodnou částkou 2 000 Kč, s účinností od 1. 1. 2012 se tato částka zvýšila na 2 500 Kč a platí i pro rok 2015. Pro účely zdravotního pojištění