Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 9. 2015

24.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2015.20.21.1
Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 9. 2015

Ing. Růžena Klímová

Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb) a exekuční řád (zákon č. 120/2001 Sb.), nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.

Zákonnou úpravou dochází k rozšíření okruhu příjmů, z nichž se exekuční srážky budou od 1. 9. 2015 provádět. V ustanovení § 299 OSŘ, kde je uveden výčet příjmů, z nichž se srážky provádějí, se nově objevuje i příjem z dohody o provedení práce. Dochází tak ke sjednocení příjmů, z nichž se od 1. 1. 2014 (po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku) mohou provádět srážky na základě dohody o srážce ze mzdy uzavřené dle ustanovení § 2045 až § 2047 zákona č. 89/2012 Sb. Tato dvojkolejnost přinášela v praxi velké problémy v případě, kdy u téhož plátce měl zaměstnanec příjmy z pracovního poměru a z dohody o provedení práce. V případě exekuční srážky bylo nutné ručně spočítat čistou mzdu bez započtení odměny z dohody o provedení práce a exekuci provést jen z takto upravené čisté mzdy. Současně bylo možné na základě dohody o srážce ze mzdy provést srážku z odměny z dohody o provedení práce (dále jen „DPP”), nejvýše však do poloviny odměny z DPP.

Vzhledem k tomu, že příjem z DPP má nově pro účely exekučních srážek charakter „mzdy”, nelze již nařizovat exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky dle ustanovení § 312 OSŘ na odměnu z DPP.

Dále se ustanovení § 299 OSŘ rozšiřuje o další tituly, s nimiž se bude zacházet jako se mzdou. Jedná se o výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů (nové písmeno k) a příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příplatek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich (nové písmeno l).

Pro další postup plátců mzdy je důležité přechodné ustanovení uvedené v článku II bodu 1 zákona č. 164/2015 Sb., kde je uvedeno, že „se použije občanský soudní řád ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.”

V praxi to znamená, že usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy vydaná do 31. 8. 2015 se netýkají příjmů z DPP a není podstatné, kdy bude toto usnesení plátci doručeno.

Pokud byl soudu podán návrh na přikázání jiné peněžité pohledávky dle ustanovení § 312 OSŘ na příjem z DPP nebo již bylo takto soudem rozhodnuto nejpozději do 31. 8. 2015, právní účinky zůstávají zachovány a plátce musí ve srážce dle § 312 OSŘ pokračovat, tedy zabavovat celý čistý příjem z DPP. Obdobně to platí i v případě exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky na příjem z DPP vydané soudním exekutorem do 31. 8. 2015. Jde o to, že se nejedná o srážku ze mzdy, kdy se povinnému ponechává nezabavitelná částka, a kdy se zabavuje jen první třetina a plně zabavitelná část čisté mzdy, jedná-li se o nepřednostní exekuci, ale povinnému se zabavuje celý čistý příjem z DPP.

V případě, že byl podán návrh na provedení exekuce soudnímu exekutorovi do 31. 8. 2015, ale soudní exekutor ještě do tohoto data nerozhodl (rozhodne tudíž po tomto datu), bude se exekuce na mzdu vztahovat i na příjem z DPP. Opačně, byl-li vydán exekuční příkaz na srážku ze mzdy do 31. 8. 2015, nezahrne se případný příjem z DPP, pokud soudní exekutor posléze neprovede usnesením změnu v exekučním příkazu. I v tomto případě není rozhodující, kdy bude exekuční příkaz plátci doručen.

V souvislosti s výše uvedenou změnou připomínáme i stále trvající povinnost stanovenou v § 294 OSŘ. „Ten, kdo přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené tím, u koho naposledy pracoval, o tom, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Zjistí-li ten, u koho povinný nastoupil nově do práce, že byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, oznámí to bez odkladu soudu, který výkon nařídil.

Od 1. 9. 2015 vzniká tudíž i zaměstnavateli, který zaměstnává zaměstnance jen v rámci DPP, povinnost zjistit, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, a pokud byl, je povinen oznámit soudu, že povinný k němu nastoupil do práce bez zbytečného odkladu. V případě, že byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a jde-li současně o jediného plátce, který zaměstnává zaměstnance na základě DPP, je povinen již ze mzdy za září 2015 zadržet příslušnou část čisté mzdy a deponovat. Po doručení exekuce deponovanou částku odešle, pokud byl exekuční titul vydán po 31. 8. 2015 a současně již nabyl právní moci. Byl-li vydán před 1. 9. 2015, deponovanou částku je nutné vrátit zaměstnanci. Jde-li o souběžné plátce, pak musí zaměstnavatel vyčkat na doručení exekuce, z níž bude patrné, kdo a případně jakou část nezabavitelné částky bude uplatňovat každý z nich.

Dochází-li ke změně plátce mzdy, doručí soud, respektive