dnes je 28.9.2021

Input:

Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti od roku 2018

16.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1 Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti od roku 2018

Jaroslava Pfeilerová

Při odvodech daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nás v roce 2018 čeká několik zásadních změn, z nichž některé si v následujícím textu připomeneme:

1. Minimální mzda

Od 1. 1. 2018 se zvyšuje minimální mzda o 1 200 Kč na 12 200 Kč. Tato úprava má vliv na celou řadu dalších souvisejících změn. Jedná se zejména o následující úpravy:

  • Daňový bonus (§ 35c odst. 4 ZDP) může uplatnit poplatník pouze v případech, kdy měl ve zdaňovacím období příjmy podle § 6 a 7 ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. To znamená, že tento limit se v roce 2018 zvyšuje z částky 66 000 Kč na částku 73 200 Kč.

  • Plátce je povinen vyplatit daňový bonus, jestliže úhrn příjmů ze závislé činnosti vyplacených nebo zúčtovaných tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u zaměstnance alespoň částku odpovídající polovině minimální mzdy, tj. v roce 2018 částku 6 100 Kč (v roce 2017 činila polovina minimální mzdy 5 500 Kč).

  • Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozena částka pravidelně vyplácených důchodů a penzí odpovídající 36násobku minimální mzdy, která platila k 1. 1. kalendářního roku. To znamená, že v roce 2018 je osvobozena částka ve výši 439 200 Kč (v roce 2017 částka 396 000 Kč). Do tohoto úhrnu se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené ani příjmy, ze kterých byla daň vybrána srážkou podle § 36 ZDP.

  • Pokud poplatník uplatňuje slevu na dani za umístění dítěte podle ust. § 35bb ZDP, může odečíst maximálně částku ve výši minimální mzdy (tj. v roce 2018 částku 12 200 Kč).

2. Průměrná mzda

Od 1. ledna 2018 se zvyšuje průměrná mzda stanovená pro účely nemocenského a důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na částku 29 979 Kč (v roce 2017 28 232 Kč). Také tato úprava má vliv na celou řadu změn při odvodech daně z příjmů ze závislé činnosti:

  • Solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP činí 7 % z rozdílu mezi příjmy podle § 6 a 7 ZDP v příslušném zdaňovacím období a částkou odpovídající 48násobku průměrné mzdy, tj. v roce 2018 částkou 1 438 992 Kč (v roce 2017 činila tato částka 1 355 136 Kč).

  • Při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů činí solidární zvýšení daně 7 % z rozdílu mezi zdanitelnými příjmy a 4násobkem průměrné mzdy, tj. v roce 2018 částkou 119 916 Kč (v roce 2017 činila tato částka 112 928 Kč).

  • Maximální roční vyměřovací základ účely sociálního pojištění v roce 2018 činí 48násobek průměrné mzdy, tj. 1 438 992 Kč. Po dosažení maximálního vyměřovacího základu pro účely sociálního pojištění se toto pojistné do konce roku neodvádí.

3. Příspěvek na penzijní připojištění se státním, příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření – § 15 odst. 5 ZDP

Jako nezdanitelnou částku podle § 15 odst. 5 ZDP lze uplatnit platby, které hradí zaměstnanec sám za sebe na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření.

V případě penzijního pojištění je podmínkou sjednání výplaty plnění ze spoření až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období.

Od základu daně lze za zdaňovací období odečíst částku ve výši úhrnu poplatníkem zaplaceného penzijního připojištění se státním příspěvkem, penzijního pojištění a doplňkového penzijního spoření, nejvýše však 24 000 Kč.

Základ daně lze snížit o částku uhrazeného penzijního spoření, která za kalendářní rok převýší částku měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek (tj. 1 000 Kč měsíčně). Tato změna platí již od roku 2017.

Příklad

Příklad:

Pan Novák platil každý měsíc příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši 3 000 Kč a z tohoto důvodu po uplynutí roku uplatňuje nezdanitelnou část základu daně podle ust. § 15 odst. 5 ZDP. Výše zaměstnancem zaplacených příspěvků činí 36 000 Kč (3 000 x 12). Zaměstnanec může základ daně snížit o částku 24 000 Kč (36 000 – 12 x 1 000).

4. Bezúplatná plnění (dary) – § 15 odst. 1 a 2 ZDP

Od základu daně lze odečíst úhrnnou hodnotu darů, která činí alespoň 1 000 Kč nebo přesáhne 2 % ze základu daně. Jedno z těchto dvou kritérií musí být vždy splněno. V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně. Zaměstnanec musí při uplatnění nároku prokázat, že plnění je poskytnuto vymezeným subjektům na účely vyjmenované v § 15 ZDP.

Oceněno je také bezúplatné plnění pro zdravotnické účely. Již za zdaňovací období 2017 činí

  • hodnota jednoho odběru krve

Nahrávám...
Nahrávám...