dnes je 16.7.2024

Input:

Změna podmínek soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání z pohledu zdravotního pojištění

7.11.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

     Dne 30. 8. 2013 byla rozeslána částka 103 Sbírky zákonů České republiky, ve které byl s účinností od 1. 9. 2013 publikován zákon č. 267/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon od 1. 9. 2013 upravuje (rozšiřuje, resp. mění) podmínky soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání. Nicméně pro úplnost řešené problematiky a lepší přehled se úvodem zmíním o právní úpravě, která v dané souvislosti nabyla účinnosti v loňském roce.

UZNATELNÉ DRUHY A FORMY STUDIA OD 1. 9. 2012

     Podle vyhlášky č. 28/2012 Sb. se s účinností od 1. 9. 2012 považovalo pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění za studium na středních školách, uskutečňované v České republice, též vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů, příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti za specifikovaných podmínek, anebo studium konkrétně uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů vzdělávacími institucemi působícími v ČR. Osoby, které se některou z těchto forem vzdělávaly, byly z pohledu zdravotního pojištění považovány za nezaopatřené dítě, neboli za osobu, za kterou byl ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát.

     Vyhláška č. 28/2012 Sb. současně od 1. 9. 2012 zrušila vyhlášku č. 322/2005 Sb., což znamenalo, že již nebylo upraveno uznávání:

 • - studia v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, uskutečňovaných institucemi, jejichž seznam byl uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb., ani
 • - studia uskutečňovaného v ČR ve vysokoškolských studijních programech zahraničních vysokých škol vzdělávacími institucemi působícími v ČR, které byly uvedeny v příloze č. 3 citované vyhlášky.

     Zrušení vyhlášky č. 322/2005 Sb. v tomto směru „zmírňovalo“ přechodné ustanovení, které umožňovalo uznávání některých forem studia ještě po určitou dobu. Jednalo se o:

 • - studium v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou podle § 1 písm. a) vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Studium zahájené ve školním roce 2012/2013 se považovalo za studium na středních školách pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění.
 • - studium na vysokých školách podle § 2 vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Studium zahájené nejpozději do 1. září 2012 se považovalo za studium na vysokých školách pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění.

     Zákonem č. 267/2013 Sb. byla vyhláška č. 28/2012 Sb. zrušena.

PRÁVNÍ ÚPRAVA PLATNÁ OD 1. 9. 2013

     Zákon č. 267/2013 Sb. provedl především následující změny:

 1. v ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozšířil novými písmeny d) až g) studium považované za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání o:

  d) studium v České republice, které je podle § 15 svým rozsahem a obsahem postaveno na roveň studia na školách uvedených v písmenu a) a uskutečňuje se v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami pro osoby, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium,

  e) studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů vzdělávacími institucemi působícími v České republice v případě, že

  1. vzdělávací instituce je právnickou osobou se sídlem, svou ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, nebo byla zřízena nebo založena podle práva členského státu Evropské unie, pokud je v této vzdělávací instituci a v daném vzdělávacím programu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povoleno plnění povinné školní docházky podle § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb., nebo
  2. se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích zřízených na území České republiky při diplomatických misích nebo konzulárních úřadech cizích států,

  f) přípravu k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let,

  g) vzdělávání v diagnostických třídách

Nahrávám...
Nahrávám...