Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaostřeno na agenturní zaměstnávání a další novinky v oblasti zaměstnanosti

15.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.20.01
Zaostřeno na agenturní zaměstnávání a další novinky v oblasti zaměstnanosti

Mgr. Tomáš Liškutín

Právní předpisy závazné pro zaměstnavatele doznaly opět změn, které přináší zákon č. 206/2017 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti”) a další související zákony. Tento novelizační zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 14. července 2017 a účinnost s drobnými výjimkami nabyl dne 29. července 2017. V tomto příspěvku se soustředíme na novinky v oblasti zprostředkování zaměstnání a dotkneme se také dalších významných změn, které ovlivní personální a mzdovou praxi.

ZJEDNODUŠENÍ POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává dle § 60 odst. 1 ZZ generální ředitelství Úřadu práce České republiky na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby. Zprostředkovatelé zaměstnání mohou nově provádět na základě jednoho povolení zprostředkování zaměstnání na území České republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky (doposud bylo potřeba na tyto činnosti získat až 3 povolení).

Povolení ke zprostředkování zaměstnání pro zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele se podle § 62 odst. 3 ZZ vydává na dobu 3 let. V případě podání další žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti předchozího povolení vydaného ke zprostředkování zaměstnání se povolení vydává na dobu neurčitou jako opakované, a to za podmínky, že předchozí povolení ke zprostředkování zaměstnání nezaniklo z důvodu smrti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, výmazem podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby z obchodního rejstříku nebo rozhodnutím generálního ředitelství Úřadu práce České republiky o odejmutí povolení před vydáním opakovaného povolení.

Agentura práce nově nebude muset žádat každé tři roky o nové povolení ke zprostředkování zaměstnávání pro zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, jelikož po uplynutí 3leté doby určité u prvního povolení ke zprostředkování zaměstnání bude za splnění zákonných podmínek toto povolení prodlužováno na dobu neurčitou.

Povolení ke zprostředkování zaměstnání pro vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a pro poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí se vydává na dobu neurčitou.

POVINNOST POSKYTNOUT KAUCI PŘI ŽÁDOSTI A DRŽENÍ POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání pro zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele je povinna dle § 60b ZZ poskytnout kauci ve výši 500 000 Kč.

Kauce se poskytuje na výzvu generálního ředitelství Úřadu práce České republiky složením částky na jeho zvláštní účet po splnění všech stanovených podmínek pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání žádající právnickou nebo fyzickou osobou. Dojde-li k zániku povolení ke zprostředkování zaměstnání, stává se složená částka přeplatkem právnické nebo fyzické osoby, které povolení zaniklo. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej generální ředitelství Úřadu práce do 60 dnů ode dne zániku příslušného povolení.

Podle přechodného ustanovení č. 4 novely platí, že dosavadní zprostředkovatelé zaměstnání jsou povinni do 3 měsíců ode dne nabytí výše uvedené účinnosti této novely také poskytnout tuto kauci, a to složením částky na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce České republiky; jinak marným uplynutím této lhůty jim zanikne povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Cílem této kauce má být potřeba řešit regulaci trhu agenturního zaměstnávání, některé agentury práce totiž neplní stanovené povinnosti. Právě finanční kauce má být zárukou řádného zprostředkování zaměstnání a zajištění základních požadavků na kvalitní služby poskytované agenturami práce.

Vedle oficiálně deklarovaného účelu může být dalším záměrem také numerické snížení počtu agentur práce (v současnosti je jich více než 1 500), jelikož při současném počtu agentur práce stávající personální kapacity Úřadu práce České republiky a Státního úřadu inspekce práce zřejmě nestíhají provádět řádný dohled a kontrolu tohoto segmentu pracovního trhu.

Na druhou stranu každá taková překážka (v tomto případě nikoliv zanedbatelná) se však nutně projevuje v tom, že některé menší (regionální nebo úzce specializované) agentury práce budou nuceny zvážit, zda vůbec začnou nabízet zprostředkování zaměstnání nebo zda v něm budou pokračovat.

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE PŘI ŽÁDOSTI A DRŽENÍ POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické osobě je dle § 60 odst. 10 ZZ vedle splňování podmínky její bezúhonnosti (za bezúhonné se považují fyzická osoba a právnická osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku), také splnění zákonných podmínek fyzickou osobou, která plní funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání.

Zákonné podmínky a překážky pro výkon funkce odpovědného zástupce stanoví § 60 odst. 2 ZZ tak, že podmínkou je dosažení věku 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, bydliště na území České republiky a nově skutečnost, že fyzická osoba v posledních třech letech nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) ZZ nebo § 63 odst. 3 ZZ (např. zprostředkování zaměstnání bez zákonného pojištění), a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení.

Fyzická osoba může být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby a tuto funkci lze nově vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně; splnění této podmínky se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této právnické osoby. Odpovědný zástupce právnické osoby nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání jako fyzická osoba.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ FORMOU DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ CIZINCE

Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce se dle § 66 ZZ rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele.

Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem.

Agentura práce nově může dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání. Zrušení zákazu dočasného přidělování cizinců může přispět ke zlepšení situace na českém trhu práce, jelikož zaměstnavatelé získají další příležitost k doplnění svých personálních kapacit.

VYMEZENÍ ZASTŘENÉHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Zastřeným zprostředkováním zaměstnání se dle § 5 písm. g) ZZ nově rozumí činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy zákonné podmínky pro zprostředkování zaměstnání pro zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dle § 140 odst. 1 písm. g) ZZ dopustí přestupku tím, že zastřeně zprostředkovává zaměstnání, přičemž za tento přestupek lze nově dle § 140 odst. 4 písm. f) ZZ uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

EVIDENCE PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou dle § 81 odst. 1 ZZ povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele, přičemž povinný podíl činí 4 % (dále jen „povinný podíl”).

Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé dle § 81 odst. 2 ZZ splnit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (dále jen „náhradní plnění”).

Tito dodavatelé však pro účely náhradního plnění povinného podílu mohou dle § 81 odst. 3 ZZ poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce a současně za podmínky, že nově nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Evidence má obsahovat identifikační údaje dodavatele a odběratele, cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelnou do plnění povinného podílu (bez daně z přidané hodnoty), datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek, číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka, datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného podílu, čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Tyto údaje do evidence vkládá a za jejich správnost odpovídá dodavatel výrobků,