Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zákon o dětské skupině v praxi - nová sleva na dani za umístění dítěte v roce 2014

5.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2014.25.26.1
Zákon o dětské skupině v praxi - nová sleva na dani za umístění dítěte v roce 2014

Katarína Dobešová, Ing. Petra Kamínková

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině”), definitivně schválila Poslanecká sněmovna dne 4. 11. 2014 a tím přehlasovala prezidenta republiky, který zákon vetoval z důvodu možného ohrožení lesních školek.

Součástí tohoto zákona je v části páté důležitá změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Cílem nové právní úpravy je podpora rodin s dětmi v předškolním věku a umožnění návratu rodičů na trh práce, podmínkou však není ekonomická aktivita obou rodičů dítěte. Novela přináší především dlouho očekávanou slevu na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti v předškolním věku a dále daňovou uznatelnost nákladů, resp. příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku na straně zaměstnavatele.

SLEVA NA DANI

Podmínky pro uplatnění slevy na dani za umístění dítěte zavedené s účinností ještě pro zdaňovací období roku 2014 v ustanovení § 35ba odst. 1 písm. g) ZDP jsou podrobně upraveny v novém § 35bb ZDP. Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy zřízené podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP. Musí se jednat o výdaje vynaložené za umístění dítěte („školkovné“), nikoli např. o výdaje na dopravu či stravu.

Za zařízení péče o dítě předškolního věku lze pro účely zákona o daních z příjmů považovat jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku. Může to být mateřská školka státní, firemní nebo soukromá (včetně tzv. „lesních” školek) či obdobné zařízení jako například soukromé jesle či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku, s výjimkou zájmových kroužků (tyto mají vzdělávací charakter).

Maximální výše slevy za každé vyživované dítě je limitována výší minimální mzdy platné k 1. lednu příslušného zdaňovacího období, i pokud zde bylo dítě umístěno jen po část roku. Pro rok 2014 je to 8 500 Kč a pro rok 2015 půjde o 9 200 Kč.

Slevu lze uplatnit pouze na dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a musí se jednat o dítě vyživované ve smyslu § 35c odst. 6 ZDP, tj. o dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů anebo o dítě druhého z manželů, s výjimkou vnuka nebo vnuka druhého z manželů (jde totiž o podporu rodičů s dětmi). V případě vnuka nebo vnuka druhého z manželů může prarodič uplatnit slevu pouze tehdy, pokud je vnuk prarodiči svěřen soudem do péče nahrazující péči rodičů.

Na rozdíl od daňového zvýhodnění na vyživované dítě:

  • lze uplatnit pouze částku do výše vypočtené daně (u daňového zvýhodnění je částka převyšující výši vypočtené daně vyplácena formou daňového bonusu);

  • vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může novou slevu na dani za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Slevu za umístění dítěte (částku 8 500 Kč) nelze rozdělit mezi poplatníky žijící v téže společně hospodařící domácnosti (daňové zvýhodnění lze rozdělit i podle kalendářních měsíců).

  • slevu za umístění dítěte svěřené soudem do střídavé nebo společné péče obou rodičů, tzn. na dítě, které bude žít v průběhu roku střídavě ve dvou různých domácnostech, má možnost uplatnit každý z rodičů (i když výdaje za umístění dítěte budou placeny každým z nich pouze po část roku). K obdobné situaci může dojít i při rozvodu manželství, kdy po část roku budou žít poplatníci v téže domácnosti a po druhou část roku ve dvou různých domácnostech.

  • mohou slevu za umístění dítěte uplatnit i poplatníci, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů.

Daňové zvýhodnění na dítě tato nová sleva na dani nijak neomezuje. Na stejné dítě tedy může poplatník uplatnit jak novou slevu na dani „za umístění dítěte”, tj. za rok 2014 ve výši až 8 500 Kč, tak daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP ve výši 13 404 Kč ročně.

Slevu za umístění dítěte lze uplatnit po uplynutí zdaňovacího období v daňovém přiznání, nebo u zaměstnavatele při ročním zúčtování záloh na daň. O uplatnění slevy zaměstnavatelem musí zaměstnanec písemně požádat v žádosti o roční zúčtování (pro rok 2014 ve lhůtě do 15. února 2015), nejlépe na zvláštní příloze, která k tomuto účelu bude vydána. Zaměstnanec bude muset také prokázat, jakou částku za umístění dítěte v předmětném zařízení vynaložil.

Způsob prokazování nároku na novou slevu na dani u plátce daně v rámci ročního zúčtování záloh je upraven v ustanovení § 38k odst. 5 písmeno j) ZDP. Podle § 38k odst. 5 písmeno j) ZDP poplatník v  žádosti uvede, jakou částku vynaložil v uplynulém zdaňovacím období za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Mzdové účetní musí poplatník podle předložit předepsaný průkaz, kterým je Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v tomto zařízení a toto potvrzení musí obsahovat:

  • - jméno vyživovaného dítěte poplatníka a
  • - celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Na závěr upozorňujeme, že slevu na dani bude moci uplatnit každý poplatník, který splní zákonem stanovené podmínky, tedy nikoliv jen zaměstnanec, ale i například OSVČ. Průkazy pro uplatnění slevy jsou zákonem vymezeny pouze