Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2014

3.2.2015, Zdroj: Finanční správa

V následujícím příspěvku zodpovíme otázky spojené s podáním vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen "VDA DPZ") se podává podle § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.

Lhůta pro podání VDA DPZ za 2014 - 2. března 2015 (papírová forma)
Elektronická forma VDA DPZ za 2014 – 20. března 2015

Lhůta pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou (dále jen "VDA DPS") není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů, a proto platí obecné ustanovení daňového řádu. Dle ustanovení § 137 odst. 2 daňového řádu se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

Lhůta pro podání VDA DPS za 2014 – 1. dubna 2015.

Pozor: povinná elektronická forma již pro podání za zdaňovací období 2014 (i dodatečná VDA). VDA DPZ a VDA DPS má podle § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád) povinnost podat elektronicky daňový subjekt nebo jeho zástupce, má-li zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem – tzn. podání činí datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (www.daneelektronicky) a odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.

Dosud byla povinná elektronizace pouze u VDA DPZ u plátců daně, kteří zaměstnávali daňové nerezidenty (viz § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů) – v případech, kdy plátce daně je zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Tuto povinnost nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou  a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob, a dále v případech, kdy plátce daně byl v pozici plátce pojistného podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetu Finanční správy a na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu