dnes je 30.3.2023

Input:

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

13.2.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

V následujícím textu Vás upozorníme na lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se podává podle § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZDP“), kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.

V této souvislosti je však nutno vzít v úvahu počítání času podle § 33 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), který stanoví, že lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den.

Pro názornost lze uvést následující příklad: pokud se vyúčtování podává do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku tj. za zdaňovací období 2012 do 28.2.2013 nastane rozhodná skutečnost, kterou je v případě plátce daně - konec zdaňovacího období. Počátek lhůty počíná běžet následující den, tedy 1. 1. 2013. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh této lhůty tzn. posledním dnem lhůty pro podaní vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen „VDA DPZ)“ 1. 3. a nikoliv 28.2.

Stejný princip se uplatní u termínu pro podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle

Nahrávám...
Nahrávám...