Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úrok z prodlení

15.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.3 Úrok z prodlení

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
  • § 252 DŘ – podle tohoto ustanovení je správce daně povinen vyměřit daňovému subjektu úrok z prodlení

  • § 63 ZSDP – úrok z prodlení

2010  2011–2013 
Správce daně měl v případě pozdní úhrady povinnost vyměřit v souladu s ust. § 63 ZSDP penále za každý den prodlení následující po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku odpovídala výši reposazby stanovené ČNB zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného pololetí.  Daňový řád stanoví odlišně den, od kterého je úrok počítán – počíná běžet
pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Sazby úroku z prodlení se nemění. 
Komentář

Úrok z prodlení je povinnou sankcí, kterou správce daně musí uložit. V souladu s ust. § 252 DŘ je úrok počítán za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ve výši reposazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 %, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Podle nové úpravy je tedy daňový subjekt první čtyři pracovní dny prodlení „hájen“. Pokud do