Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Stručný přehled legislativních změn v oblasti pracovního práva v roce 2014 od 1. 1. 2015

16.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2015.01.02.5
Stručný přehled legislativních změn v oblasti pracovního práva v roce 2014 od 1. 1. 2015

Mgr. Zdeněk Schmied

V oblasti pracovněprávních vztahů nedošlo v průběhu roku 2014 (tedy po přijetí novel souvisejících s novým občanským zákoníkem), ale ani s  účinností od 1. 1. 2015 k rozsáhlejším věcným změnám. Uskutečnily se jen změny dílčí, které se zákoníku práce přímo dotkly jen v minimálním rozsahu, a dále některé změny především v oblasti odměňování, které byly provedeny v  prováděcích právních předpisech k tomuto zákonu. Vedle toho však novelizací (např. zákona o zaměstnanosti nebo zákona o inspekci práce) nebo přijetím nových právních předpisů (např. zákona o státní službě a doprovodného zákona k němu) byly přímo nebo nepřímo dotčeny i pracovněprávní předpisy.

Přestože byla dne 30. července 2014 vládě předložena zásadnější novela zákoníku práce, jejíž účinnost byla navrhována k 1. 1. 2015, došlo ještě před jejím projednáním k  podstatnému přepracování a doplnění tohoto návrhu, a to jednak ve smyslu harmonizace pojmů dosud používaných zákoníkem práce v  oblasti odškodňování majetkové i nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích s  terminologií zavedenou novým občanským zákoníkem, jednak byl původní návrh rozšířen o zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců s  tím, že odškodňování pracovních úrazů a nemocí z  povolání zůstane i do budoucna součástí pracovněprávní úpravy v zákoníku práce. Návrh přepracované novely zákoníku práce byl poté znovu předložen vládě 5. 11. 2014 a Legislativní radou vlády doporučeno jeho schválení. Účinnosti však tato novela může nabýt teprve kolem poloviny roku 2015.

V době po 1. lednu 2014 do 1. ledna 2015 se dílčí věcné změny v zákoníku práce (dále jen „ZP”) a v prováděcích právních předpisech k němu, v zákoně o zaměstnanosti (dále jen „ZZ”) a v zákoně o inspekci práce (dále jen „ZIP”) uskutečnily na základě níže uvedených právních předpisů:

1. zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu – účinnost od 1. 5. 2014:

do ZZ a ZIP se promítají některé změny při výkonu kontrolní činnosti Úřadu práce ČR (ÚP”) a Státního úřadu inspekce práce („SÚIP”) v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014.

2. zákon č. 101/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – účinnost od 24. 6. 2014:

  • zavádí se zaměstnanecká karta, která plní současně funkci povolení k pobytu a povolení k zaměstnání cizince (duální funkce) a v ZZ se zpřesňují podmínky centrální evidence pracovních míst obsaditelných cizinci – držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty,

  • zavedení zaměstnanecké karty se promítá do § 48 odst. 3 písm. c) ZP o skončení pracovního poměru cizince uplynutím doby její platnosti.

3. zákon č. 136/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů – účinnost od 1. 1. 2015:

a) v ZZ:

agenturám práce se umožňuje dočasně přidělovat zaměstnance se zdravotním postižením k uživateli,

  • obnovuje se kategorie osob se zdravotním znevýhodněním,

  • zpřesňují se některé podmínky pro poskytnutí příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů tohoto místa a upravují se maximální výše těchto příspěvků,

  • stanoví se možnost vyslat zaměstnance – cizince na pracovní cestu podle § 42 ZP,

  • mění se výše příspěvků agenturám práce za zajištění sdíleného zprostředkování zaměstnání,

  • zjednodušuje se postup při prokazování stanovených skutečností zaměstnavatelem (např. mít kopie dokladů