Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled věcných změn v sociálním pojištění v roce 2018

5.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2
Přehled věcných změn v sociálním pojištění v roce 2018

JUDr. Jan Přib

V roce 2018 dochází v oblasti sociálního pojištění kromě parametrických změn též k významným věcným změnám. Věcné změny nastávají v průběhu roku 2018 s různou účinností, a to od 1. ledna, 1. února a 1. června 2018; změny se týkají nemocenského pojištění, důchodového pojištění a pojistného na sociální pojištění a tyto změny přinesly zákony č. 148/2017 Sb., č. 203/2017 Sb., č. 259/2017 Sb. a č. 310/2017 Sb.

Nemocenské pojištění

Sazby nemocenského

S účinností od 1. ledna 2018 dochází k diferenciaci sazeb nemocenského v závislosti na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény. Výše nemocenského za kalendářní den činí:

  • 60 % denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,

  • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,

  • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Podle přechodného ustanovení zákona č. 259/2017 Sb. vznikl-li nárok na výplatu nemocenského před 1. lednem 2018 a tento nárok trvá aspoň dne 1. ledna 2018, stanoví se od 1. ledna 2018 nemocenské podle právní úpravy účinné od 1. ledna 2018. To znamená, že od 1. ledna 2018 se přepočte bez žádosti výše nemocenského podle nových sazeb 66 % a 72 % v závislosti na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud před 1. lednem 2018 již uběhlo 30 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

S účinností od 1. února 2018 dochází k zavedení ještě další sazby výše nemocenského, a to sazby ve výši 100 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Tato sazba ve výši 100 % denního vyměřovacího základu však neplatí obecně a týká se jen případů, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému; to platí obdobné též pro člena ostatní složky integrovaného záchranného systému, který k této složce není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru.

Podmínkou pro stanovení nemocenského v sazbě 100 % je, že pojištěnec prokáže stanovené skutečnosti, tj. předloží potvrzení operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému, že je členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo členem ostatní složky integrovaného záchranného systému a že k dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény došlo v souvislosti s uvedenými skutečnostmi. Pokud toto potvrzení nebude předloženo současně s žádostí o nemocenské, ale až později, bude výše nemocenského nově stanovena vzhledem k tomuto potvrzení, a to zpětně již od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Podle přechodného ustanovení zákona č. 148/2017 Sb. vznikl-li nárok na výplatu nemocenského před 1. únorem 2018 a tento nárok trvá aspoň v tento den, stanoví se od tohoto dne výše nemocenského v sazbě 100 % denního vyměřovacího základu, pokud pojištěnec předloží příslušnému orgánu nemocenského pojištění uvedené potvrzení operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému.

Nové dávky

S účinností od 1. února 2018 je zavedena nová dávka, a to „dávka otcovské poporodní péče” (takto zní název nové dávky podle zákona). Pro tuto dávku je v zákoně o nemocenském pojištění zavedena legislativní zkratka otcovská.

Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, a pojištěnec, který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě nedosáhlo 7 let věku. Za otce dítěte se považuje muž zapsaný jako otec dítěte v matrice do knihy narození. U OSVČ je podmínkou nároku dále splnění čekací doby, tj. účast na nemocenském pojištění OSVČ po dobu aspoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. Podpůrčí doba u otcovské činí 1 týden a začíná nástupem na otcovskou, tj. dnem, který určí pojištěnec v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Výše otcovské činí 70 % denního vyměřovacího základu.

Podle přechodného ustanovení zákona č. 148/2017 Sb. nárok na otcovskou vzniká též, pokud se dítě narodilo nebo bylo převzato do péče nahrazující péči rodičů v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 148/2017 Sb., tj. v období od 21. prosince 2017 (při narození dítěte 21. nebo 22. prosince 2017 musí tedy dojít k nástupu na otcovskou v období 6 týdnů, tj. jen od 1. února 2018).

S účinností od 1. června 2018 je zavedena ještě další nová dávka, a to „dlouhodobé ošetřovné”. Jedná se o odlišnou dávku od dosavadního ošetřovného (v praxi se hovoří o tzv. krátkodobém ošetřovném), které zůstává beze změny.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který je v daném vztahu (jedná se o poměrně široce vymezený okruh příbuzenských vztahů včetně vztahu druh a družka) k ošetřované osobě a