dnes je 28.9.2021

Input:

Plánované změny ve zdanění zaměstnanců v roce 2017

4.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.01.04
Plánované změny ve zdanění zaměstnanců v roce 2017

Jaroslava Pfeilerová

Při odvodech daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nás v roce 2017 čeká několik zásadních změn. Stejně jako každý rok se zvyšuje minimální mzda, což má mimo jiné vliv také na daňové bonusy a tzv. školkovné. Mění se také průměrná mzda, jejíž zvýšení ovlivní také solidární zvýšení daně.

Hlavní změny v daních z příjmů přinese novela zákona o daních z příjmů projednávaná jako součást daňového balíčku 2017. Daňový balíček 2017 měl nabýt účinnosti k 1. 1. 2017, ale pravděpodobně bude schválen až s účinností od 1. 4. 2017.

Tato skutečnost komplikuje práci mzdových účetních. V této souvislosti budou mzdové účetní postupovat následujícím způsobem:

 • Změny při uplatňování nezdanitelných částí základu daně budou zohledňovány až po ukončení zdaňovacího období roku 2017. To znamená, že účetní budou změny zohledňovat až v rámci ročního zúčtování nebo sami poplatníci v daňovém přiznání v roce 2018.

 • Při uplatňování daňového zvýhodnění na vyživované děti by pak mzdová účetní v měsících leden, únor a březen 2017 uplatňovala daňové zvýhodnění ve výši platné pro rok 2016 a od dubna by uplatnila novelizovanou výši daňového zvýhodnění. Následně by účetní podle znění přechodných ustanovení v ročním zúčtování zohlednila celoroční novelizovanou výši daňového zvýhodnění.

V následujícím textu se na některé očekávané změny ve zdanění zaměstnanců podíváme podrobněji.

 1. Podle ust. § 6 odst. 9 písm. d) ZDP bude od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeno nepeněžní plnění poskytnuté z fondů, ze zisku po jeho zdanění nebo z nedaňových nákladů. Jde o plnění, která jsou poskytována ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku zaměstnavatele na kulturní pořady nebo sportovní akce. Od roku 2017 lze uvedené osvobození vztáhnout také na zboží nebo služby zdravotního, léčebného a hygienického plnění od zdravotnických zařízení a také na pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Ze znění důvodové zprávy vyplývá, že se může jednat např. o pořízení dioptrických brýlí, zdravotnické obuvi na lékařský předpis apod.
 2. Stejně jako v předchozích letech lze i v roce 2017 daňové zvýhodnění na vyživované děti uplatnit:
  • jako slevu na dani (až do výše zálohy na daň sníženou o slevy dle § 35ba ZDP),

  • jako daňový bonus (pokud je záloha po snížení o slevy nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění).

Daňové zvýhodnění na první dítě zůstane stejné jako v roce 2016, ale na druhé a třetí

dítě se daňové zvýhodnění zvýší.

Daňové zvýhodnění v roce 2017   Roční částka   Měsíční částka  
na jedno dítě na druhé dítěna třetí a každé další dítě   13 404 Kč
19 404 Kč
24 204 Kč  
1 117 Kč
1 617 Kč
2 017 Kč  

Maximální roční částka daňového bonusu v roce 2017 zůstává stejná jako v roce

2016 (roční částka činí 60 300 Kč, měsíční 5 025 Kč).

 1. Podle ust. § 6 odst. 9 písm. p) ZDP bude osvobozen úhrn příspěvků zaměstnavatele zaměstnancům na jejich penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění a příspěvků na soukromé životní pojištění, a to až do výše   50 000  Kč za rok na všechny druhy pojištění (do 31. 12. 2016 činila maximální částka 30 000 Kč). Nadlimitní plnění bude zaměstnanci zdaněno a vstoupí do vyměřovacího základu pro odvod zákonného pojistného. Příspěvek na soukromé životní pojištění je od daně osvobozen pouze v případě, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním. Od roku 2017 je příspěvek na doplňkové penzijní spoření od daně osvobozen pouze v případě, že nedojde k výplatě částečného odbytného.
 2. Od daně z příjmů je osvobozena výhoda plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky až do úhrnné výše nesplacených jistin 300 000 Kč. Zdanitelný příjem ve výši obvyklého úroku je vypočten pouze z částky přesahující stanovený limit. Do zákona o daních z příjmů bylo nově doplněno, že majetkový prospěch z bezúročných zápůjček z jistin vyšších než 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce bude nutné zahrnout zaměstnanci do základu alespoň jedenkrát ročně, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.
 3. Na základě novely ust. § 6 odst. 4 ZDP budou podléhat příjmy ze závislé činnosti „malého rozsahu”, tj. do 2 500 Kč měsíčně srážkové dani ve výši 15 %. Podmínkou je, že poplatník nepodepíše prohlášení k dani. Od roku 2017 se bude tento daňový režim aplikovat např. na příjem ze svědečného, dohody o pracovní činnosti, účast ve volební komisi apod. V důvodové zprávě je uvedeno, že účelem této změny bylo sladit daňový zákon s právními předpisy upravujícími sociální pojištění. To znamená, že do limitu 2 500 Kč měsíčně tento příjem zaměstnance nepodléhá odvodům sociálního pojištění a z toho důvodu sociální pojištění nevstupuje do tzv. superhrubé mzdy (odvodům zdravotního pojištění podléhá i příjem do 2 500 Kč měsíčně).
Nahrávám...
Nahrávám...