Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Opravy chyb v oblasti daně z příjmů

6.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mýlit se je lidské a ani mzdové účetní nejsou výjimkou. Jak opravit některá zaškobrtnutí ve mzdových výpočtech, se dozvíte v tomto článku.

V § 38i zákona o daních z příjmů  došlo novelou kromě legislativně technických zpřesnění:

  • ke zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku na dani zaměstnanci (poplatníkovi) ve mzdové účtárně ze 3 na 2 roky,
  • upřesnění postupu při opravě dlužné částky vzniklé zaviněním poplatníka. Tento nový postup využije plátce daně poprvé až při opravě chyb na dani nebo na daňovém bonusu vzniklých při vypořádání daňové povinnosti poplatníka za zdaňovací období roku 2014 (tj. při ročním zúčtování za rok 2014). Při opravě chyb na dani a bonusech za dřívější zdaňovací období se nadále použije ust. § 38i ZDP, ve znění platném přede dnem nabytí účinnosti zákonného opatření č. 344/2013 Sb. (před 1. 1. 2014).

Pokud byla sražena záloha na daň vyšší, než je stanoveno (nebo vyplacen nižší měsíční bonus), může plátce daně vrátit poplatníkovi rozdíl, pokud neuplynula lhůta pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále také „VDA“) za dané zdaňovací období, tj. do 1. 3., resp. do  20. 3. po uplynutí roku.

O vrácenou částku sníží plátce nejbližší odvod záloh správci daně. Např. přeplatek na záloze vzniklý v  r. 2015 může plátce daně poplatníkovi vrátit do 1. 3. 2016, resp. do 20. 3. 2016 (podává-li plátce VDA  elektronicky). Po této lhůtě se rozdíl u poplatníka vypořádá až v rámci ročního