dnes je 16.6.2024

Input:

NOVINKY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ OD 1. 1. 2012

1.1.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

     V následujícím textu Vám představíme nejdůležitější změny ve zdravotním pojištění, účinné od 1. prosince 2011 a 1. ledna 2012.

ZMĚNY K DATU 1. 12. 2011

     V souvislosti s placením pojistného a plněním souvisejících zákonných povinností došlo s účinností od 1. prosince 2011 především k těmto změnám:

Jinak u voleb

     Za zaměstnance se z pohledu zdravotního pojištění již nepovažují členové okrskové volební komise při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků. To znamená, že příjmy (odměny) členů těchto komisí, včetně předsedů a místopředsedů, již nebudou podléhat povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění.

Právo na změnu zdravotní pojišťovny

     Dosud mohl pojištěnec standardně změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (dále jen „ZVZP“), lze nově změnit zdravotní pojišťovnu k 1. lednu následujícího kalendářního roku, přičemž přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendářního roku lze podat pouze jednu, k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, byť by byly podány ve stanovené lhůtě.

     Narozené dítě je pojištěno u té zdravotní pojišťovny, u které je v den narození pojištěna jeho matka. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni uvedenému v předcházejícím odstavci, bez nutnosti dodržet výše uvedenou lhůtu 6 měsíců.

Snížení záloh OSVČ

     Snížení zálohy placené OSVČ již není omezeno na období nejdéle tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, ale výrazně se prodlužuje až do doby, kdy OSVČ podá, resp. měla podat zdravotní pojišťovně Přehled za předcházející kalendářní rok. Pokud OSVČ například podá Přehled za rok 2011 v měsíci dubnu 2012 a v tomto měsíci následně požádá o snížení zálohy, může jí být toto snížení zdravotní pojišťovnou povoleno až do konce kalendářního měsíce, předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž bude OSVČ povinna podat (resp. podá) tento Přehled v roce 2013.

Prodloužení lhůt na deset let

     Dosud platilo, že právo zdravotních pojišťoven předepsat dlužné pojistné (i penále) se promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Pokud byl učiněn úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Právo vymáhat pojistné (i penále) se promlčuje ve lhůtě pěti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno, přičemž promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu.

     Změnou ustanovení § 16 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění (dále jen „ZoPVZP), a prodloužením této lhůty pro vyměření a následné vymáhání pohledávek na 10 let dostávají zdravotní pojišťovny z časového hlediska mnohem větší prostor pro uplatňování svých zákonných nároků. Adekvátním způsobem se mění i podmínky pro vrácení přeplatku na pojistném nebo penále. Změnou v § 14 odst. 1 zákona ZoPVZP se nárok na vrácení přeplatku promlčuje za deset let od uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl.

Ukládání pokut za porušení zákonných povinností

     Nabytím účinnosti změny zákona č. 592/1992 Sb. platí, že pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy se zdravotní pojišťovna dozvěděla o nesplnění nebo porušení povinnosti (dosud takto musela zdravotní pojišťovna učinit ve lhůtě do jednoho roku), nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo. Podle § 26 ZoPVZP lze uložit pokutu za nesplnění nebo porušení ustanovení § 22 odst. 3 písm. a) a b), § 24 odst. 2 a 3, § 25 a § 28 věty druhé, kdy se jedná například o nepředložení dokladů ke kontrole nebo nepodání Přehledu zaměstnavatelem či osobu samostatně výdělečně činnou.

Přechodné ustanovení

     V přechodném ustanovení je uvedeno, že pokud právo předepsat a vymáhat dlužné pojistné vzniklo přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 298/2011 Sb., postupuje se podle § 16 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To znamená, že pokud právo předepsat a následně vymáhat pohledávky vzniklo ještě v době před nabytím účinnosti přijaté změny, platí v těchto případech pětiletá promlčecí doba.

ZMĚNY K DATU 1. 1. 2012

     V přímé souvislosti s placením pojistného je ve zdravotním pojištění kromě minimální mzdy významným parametrem i institut průměrné mzdy. Za průměrnou mzdu se pro účely zákona č. 592/1992 Sb. považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

     Od 1. ledna 2012 dochází v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoNP“), ke zvýšení částky rozhodného (započitatelného) příjmu pro účast na nemocenském pojištění ze 2 000 Kč na 2 500 Kč. Tato skutečnost se aktuálně dotýká především osob pracujících na základě dohody o pracovní činnosti, jejich přesný výčet naleznete v novelizovaném ustanovení § 5 písm. a) v bodech 4. - 6. ZVZP.

„Započitatelný“ příjem

     Od roku 2008 je podmínkou účasti výše vyjmenovaných skupin osob - zaměstnanců na zdravotním pojištění dosažení příjmu, který je současně podmínkou pro jejich účast na nemocenském pojištění. V roce 2008 bylo touto „rozhodnou“ částkou 400 Kč zúčtovaných zaměstnanci za příslušný kalendářní měsíc, od 1. 1. 2009 došlo k jejímu zvýšení na 2 000 Kč. Vzhledem k výši průměrné mzdy pro rok 2012 (25 137 Kč) dochází od data 1. 1. 2012 k dalšímu zvýšení této částky na 2 500 Kč. Tato částka příjmu má přímý vliv na placení pojistného:

  • u osob pracujících na základě dohody o pracovní činnosti,

  • u členů družstev, kteří bez pracovněprávního vztahu k družstvu vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou družstvem odměňováni,

  • u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby.

     Je-li těmto osobám (zaměstnancům), uvedeným ve výše citovaném ustanovení § 5 písm. a) body 4. - 7. ZVZP, zúčtován v kalendářním měsíci roku 2012 příjem

Nahrávám...
Nahrávám...