Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novinky v pracovnělékařských službách

31.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.19.01
Novinky v pracovnělékařských službách

JUDr. Anna Janáková

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZSZS”), který mimo jiné reguluje posudkovou péči, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání, byl již devětkrát novelizován. Poslední novelizace provedená zákonem č. 202/2017 Sb., který byl v červenci 2017 vyhlášen ve Sbírce zákonů, přináší zásadní změny právní úpravy pracovnělékařských služeb, na které bychom rádi upozornili.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN

Rozsah pracovnělékařských služeb (§ 53 odst. 1 ZSZS - rozsah pracovnělékařských služeb se nemění, jen termín „preventivní prohlídka” je zpřesněn a nahrazen termínem „pracovnělékařské prohlídky, které jsou preventivními prohlídkami”. Zpřesnění by mělo vyloučit záměny s obecnými preventivními prohlídkami pacientů podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Vydávání lékařských posudků (§ 57 odst. 1 písm. l) ZSZS - poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen vydávat lékařské posudky na základě posouzení zdravotní způsobilosti posuzujícím lékařem se specializovanou způsobilostí:

  • v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo

  • se specializovanou nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství.

K doplnění shora uvedeného ustanovení došlo pro zajištění souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Pracovnělékařské služby u prací kategorie první (§ 54 odst. 2 písm. b) ZSZS - v případě, kdy jsou zaměstnanci vykonávány a uchazeči o zaměstnání mají být vykonávány práce kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a součástí této práce není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 ZSZS nebo jinými právními předpisy, zůstává zaměstnavateli možnost volby vyslat takové zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce k jejich registrujícím poskytovatelům na základě písemné žádosti.

Nově u těchto zaměstnanců zaměstnavatel zajišťuje ostatní součásti pracovnělékařských služeb (dohled, poradenství), je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu. Podle důvodové zprávy k návrhu novelizačního zákona by tak mělo být v případě častých pracovních neschopností zaměstnanců, častějšího výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání, fluktuace zaměstnance apod., kdy tyto okolnosti mohou svědčit o tom, že podmínky na pracovišti nejsou vyhovující.

Výslovně z nové dikce vyplývá, že shora uvedené možnosti ohledně zajišťování pracovnělékařských služeb má zaměstnavatel jen u zaměstnanců pracujících v kategorii práce první. Dalších zaměstnanců, kteří u něj vykonávají práce kategorie vyšší než první, se toto zvýhodnění netýká a zaměstnavatel u nich musí zajišťovat pracovnělékařské služby smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb v plném rozsahu.

Registrující poskytovatel jako poskytovatel pracovnělékařských služeb - registrující poskytovatel zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je povinen na základě žádosti zaměstnavatele podle § 54 odstavce 2 písm. b) ZSZS provést pracovnělékařskou prohlídku, posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Registrující poskytovatel zaměstnance nemůže tedy provedení pracovnělékařské prohlídky na základě žádosti zaměstnavatele odmítnout, jak se dosud občas stávalo.

Pro tuto činnost se považuje registrující poskytovatel za poskytovatele pracovnělékařských služeb, nicméně se na něho nevztahují všechny povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb, stanovené v § 57. Vedle povinnosti provést pracovnělékařskou prohlídku, posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vydání lékařského posudku se na něho vztahuje jen povinnost dát bezodkladně zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky podle podmínek uvedených v § 57 odst. 1 písm. j)a § 45 odst. 2 ZSZS.

Vazba mezi ošetřujícími lékaři, poskytovatelem pracovnělékařských služeb a zaměstnavatelem - každý ošetřující lékař, který má důvodné podezření, že změnou zdravotního stavu pacienta došlo ke změně zdravotní způsobilosti k činnosti nebo k výkonu činnosti s podmínkou, anebo že pacientův zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl posuzován, je povinen o této skutečnosti informovat pacienta a poskytovatele pracovnělékařských služeb, je-li mu poskytovatel znám nebo jestliže mu jeho adresu pacient sdělil (§ 45 odst. 2 ZSZS. Součástí informace jsou údaje o zdravotním stavu pacienta, které vedly k podezření, že došlo ke změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen v takovém případě dát zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky (§ 57 odst. 1 písm. j) ZSZS.

Nově se stanoví (doplněné ust. § 45 odst. 2 ZSZS, že nezná-li ošetřující lékař příslušného poskytovatele pracovnělékařských služeb, je povinen oznámit své důvodné podezření též zaměstnavateli, je-li mu znám nebo jestliže mu jeho adresu pacient sdělil.

Zaměstnavatel pak je na základě shora uvedených podnětů povinen vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku (§ 55 odst. 1 písm. e) ZSZS.

Pracovnělékařské služby zajišťované agenturou práce. Zákon nově umožňuje agenturám práce, aby mohly zajištovat pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, které dočasně přidělují k uživateli, prostřednictvím:

  • poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým uzavřela (agentura práce) písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,

  • registrujícího poskytovatele zaměstnance na základě písemné žádosti podle § 54 odst. 2 písm. b) ZSZS, nebo

  • poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce (nové ustanovení § 54 odst. 5 ZSZS. V takovém případě agentura práce nemusí s poskytovatelem pracovnělékařských služeb uživatele uzavírat smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb; podmínky poskytování pracovnělékařských služeb se zahrnou do dohody o dočasném přidělení zaměstnance (§ 307a ZP a násl.).

Nově se stanoví povinnost zaměstnavatele umožnit vstup na své pracoviště i osobám pověřeným poskytovatelem pracovnělékařských služeb agentury práce, jejíž pracovníci jsou zařazení na pracoviště zaměstnavatele jako uživatele (§ 55 odst. 1 písm. a) ZSZS).

Provádění pracovnělékařských služeb jako „subdodávka” - aby bylo umožněno zvýšit kapacitu pro poskytování pracovnělékařských služeb, umožňuje nové ust. § 57a ZSZS smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb některou součást těchto služeb zajišťovat prostřednictvím jiného poskytovatele („pověřený poskytovatel pracovnělékařských služeb”) na základě písemné smlouvy s ním uzavřené; takový postup však musí být dohodnut