dnes je 23.10.2019
Input:

Novinka při uplatnění tzv. školkovného" v ročním zúčtování záloh za rok 2016

16.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.02.04
Novinka při uplatnění tzv. „školkovného” v ročním zúčtování záloh za rok 2016

Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Hana Jedlanová

Již od ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2014 je možné po uplynutí zdaňovacího období od vypočtené daně uplatnit slevu ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení  (dříve „zařízení péče o děti předškolního věku”), pro kterou se ujala zkratka „školkovné“.

Shrneme si, co platí stejně jak pro rok 2015, tak i pro rok 2016:

 • Výše slevy je omezena na každé vyživované dítě výší minimální mzdy.

 • Slevu lze uplatnit pouze na vyživované dítě žijící s poplatníkem, který slevu uplatňuje, ve společně hospodařící domácnosti.

 • Slevu nemůže uplatnit dědeček a babička, pokud jim dítě není svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.

 • Slevu může v rámci téže společně hospodařící domácnosti na totéž dítě uplatnit jen jeden z poplatníků (tj., nelze ji mezi rodiče dělit).

 • V případě více dětí ve společně hospodařící domácnosti může na každé dítě uplatnit tuto slevu jiný (druhý) poplatník žijící s nimi v domácnosti.

 • Jedná se o slevu na dani, která se odečítá až od vypočtené daně, proto nízkopříjmovým poplatníkům, na rozdíl od daňového zvýhodnění, žádné vyšší příjmy nepřinese (nelze ji „vyplatit”, jako se vyplácí daňové bonusy).

 • Na rozdíl od daňového zvýhodnění ji mohou uplatnit i poplatníci, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje).

 • Lze uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené za umístění dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období (tj., které byly v daném roce spotřebovány).

 • Jedná se o roční slevu na dani omezenou maximálním ročním limitem (lze ji uplatnit v plné výši, i když se jedná o částku uhrazenou za umístění dítěte po část roku).

 • Slevu lze uplatnit i na zahraniční školky a může ji uplatnit i daňový rezident z členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů v ČR činí nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů (ale jen v daňovém přiznání).

CO JE V OBLASTI „ŠKOLKOVNÉHO“ PRO ROK 2016 JINAK?

V prvé řadě nesmíme opomenout, že výše slevy za umístění dítěte je odvozena od výše minimální mzdy, která pro rok 2015 činila částku 9 200 Kč a pro rok 2016 se zvýšila o 700 Kč, což znamená, že poplatník může za rok 2016 uplatnit tuto slevu maximálně do výše 9 900 Kč. Můžeme se těšit na to, že minimální mzda se zvyšuje od 1. 1. 2017, tj. i výše „školkovného“ se bude pro rok 2017 opět zvyšovat. To je změna jistě příjemná, ale pro naše účely ne až tak podstatná.

Skutečně jinak je pro rok 2016 to, že už se nejedná o výdaje „za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku” (kde bylo možné uplatnit prakticky všechna zařízení pečující o předškolní děti), ale pouze v předškolním zařízení. Pojem “předškolní zařízení“ je nově definován v § 35 bb odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění platném pro rok 2016 (dále jen „ZDP“), takto: „Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí

 1. mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 2. zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
 3. zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo mateřskou školou podle školského zákona.”

Od roku 2016 lze tedy za předškolní zařízení považovat pouze zařízení poskytující péči v režimu: zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (mateřská škola podle školského zákona), zákona č. 247/2014 Sb., o dětské skupině, zákona č. 455/1991, živnostenský zákon, ale pouze za podmínky tzv. „srovnatelné péče”.

V zákoně č. 247/2014 Sb., o dětské skupině, definici „předškolního zařízení” nehledejme, tu máme právě v § 35bb odst. 6 ZDP. Zákon o dětské skupině naopak definuje „službu péče o dítě v dětské skupině”, a to v § 2 následovně:

 • činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel”),

 • spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky,

 • umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Pro daňové účely charakterem poskytované péče srovnatelným s péčí poskytovanou v dětské skupině nebo mateřské škole se tak rozumí trvalost, pravidelnost a docházku umožňující v rozsahu nejméně 6 hodin denně. V zákoně o daních z příjmů uvedená podmínka tzv. srovnatelnosti péče je důležitá proto, aby péče poskytovaná v rámci živností mohla být posouzena jako péče poskytovaná „předškolním zařízením”.

V rámci živnostenského zákona lze provozovat péči o děti předškolního věku:

 • v rámci živnosti vázané, kdy jde o „péči o dítě do tří let věku v denním režimu”, tj. může se jednat též o péči o dítě do 1, resp. do 2 let věku, např. chůva nebo jesle,

 • v rámci živnosti volné, kdy jde o obor „72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti” a také o obor „79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost”.

Právě proto, aby nebyla sleva za umístění dítěte uplatňována za pouhé nahodilé „hlídání”, je v zákoně podmínka, že charakter takto poskytované péče musí být srovnatelný s péčí v mateřské škole nebo zaregistrované dětské skupině.

JAKÝ Z TOHO PLYNE ZÁVĚR?

 • Nově nelze uplatnit předmětnou slevu v případech, kdy umístíme dítě v jakémkoliv zařízení pečujícím o děti předškolního věku, ale pouze v tzv. předškolním zařízení (splňujícím podmínky nastavené v § 35bb odst. 6 ZDP).

 • Oprávněnost poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině je podle zákona č. 247/2014 Sb., o dětské skupině, vázána na zápis do evidence poskytovatelů, kterou provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí (viz odkaz níže).

 • Mateřské školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí být registrovány v rejstříku škol a školských zařízení (viz odkaz níže).

 • Provozovat péči o děti předškolního věku na základě živnosti lze pouze za podmínek splňujících kritérium tzv. „srovnatelné péče“.

Od roku 2016 na dítě umístěné v zařízení pečujícím o děti předškolního věku, které není registrované nebo evidované, daňové výhody uplatnit nelze.

ZMĚNY, KTERÉ DOZNALY LESNÍ ŠKOLKY

Od 1. září 2016 je na základě pozměňovacího návrhu k novele školského zákona č. 178/2016 umožněn lesním mateřským školkám zápis do školského rejstříku:. Ustanovení § 34 školského zákona doplněn o nový odst. 9, který stanoví: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou 60).” Argumentace: Důležitá je úroveň vzdělávání, a nikoliv splnění hygienických podmínek.

V případě zápisu do školského rejstříku se bude uvádět na potvrzení, že se jedná o lesní mateřskou „školu” (nikoliv o „školku”). Lesní mateřská škola se od běžné školky liší tím, že převážná většina vzdělávání probíhá v přírodě. Zázemí této školy nemůže být stavbou, a to jak v soukromoprávním pojetí podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tak ani ve smyslu veřejného práva podle stavebního zákona. Typicky by se mělo jednat o různé jurty, tee-pee, maringotky apod. Pro registraci lesní školky budou stanovena speciální pravidla vyhláškou. Předpokládá se, že bude možné požádat o dodatečný zápis do rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2017/2018, neboť v současné době lhůta pro tento zápis již uplynula. Pro registraci lesní školky budou stanovena speciální pravidla novelou vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., která zatím nebyla schválena

ZPŘESNĚNÍ, KTERÉ PŘINESE PŘIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Závěrem je třeba uvést, že v rámci připravované novely zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 873) bude za účelem posílení právní jistoty upřesněno v § 35bb odst. 1 ZDP, že výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 (nikoliv „v daném” zdaňovacím období).

Dále se pro účely uplatnění slevy v rámci ročního zúčtování záloh u zaměstnavatele v ust. § 38l odst. 2 písm. f) ZDP doplňuje, že na potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte by mělo být kromě jména vyživovaného dítěte a celkové částky výdajů, kterou za něj poplatník za dané zdaňovací období vynaložil, uvedeno i datum, od kterého konkrétní zařízení splňuje kritéria předškolního zařízení. Na potvrzení by mělo být proto uvedeno datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo do evidence poskytovatelů (jedná-li se o dětskou skupinu), anebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění. Splní-li ovšem předškolní zařízení předmětná kritéria případně až v průběhu zdaňovacího období (např. až v měsíci září), sleva za umístění dítěte v tomto zařízení se poskytne od tohoto data.

UPLATNĚNÍ SLEVY NA „ŠKOLKOVNÉ” V PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA K DANI VZOR Č. 25

Poznámka: Při uplatnění slevy za rok 2016 by bylo vhodné vzor č. 24 na straně č. 4 podle zde uvedeného textu upravit.

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

Pro snadnější pochopení uvedené problematiky lze uvést několik názorných příkladů.

Příklad č. 1

Mám tříletou dceru umístěnou v jeslích zřízených obcí. Za rok 2015 jsem si slevu za umístění dítěte ve výši minimální mzdy uplatnila. Nyní mi paní hospodářka v jeslích řekla, že mi potvrzení o platbách za umístění dítěte nevystaví,