Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o daních z příjmů od 1. 9. 2017

18.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.20.03
Novela zákona o daních z příjmů od 1. 9. 2017

Jaroslava Pfeilerová

Mezi nezdanitelné části, o které lze podle ustanovení § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů (dále jen „ZDP”), snížit základ daně, patří hodnota bezúplatného plnění (daru) poskytnutého subjektům na území ČR nebo se sídlem či bydlištěm na území jiného členského státu EU nebo EHP. Aby bylo možné dar od základu daně odečíst, je potřebné dárcem prokázat, komu a na jaké účely a v jaké výši byl dar poskytnut. Dar, který splňuje podmínky stanovené v ust. § 15 odst. 1 ZDP, lze uplatnit prostřednictvím zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování nebo v daňovém přiznání.

Dne 11. 8. 2017 prezident podepsal novelu zákona o daních z příjmů, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2017 a pro rok 2017 zvyšuje hodnotu jednoho bezúplatného odběru krve z 2 000 Kč na 3 000 Kč a také oceňuje hodnotu bezúplatného převodu krvetvorných buněk částkou 20 000 Kč.

Podmínkou pro možnost snížení základu daně podle § 15 odst. 1 ZDP o hodnotu odběru krve nebo jejích složek je skutečnost, že dárci nebyla poskytnuta náhrada finančních výdajů spojených s tímto odběrem. Jedná se o hospodárně, účelně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním krve a jejích složek podle ust. § 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách. Podle citované právní úpravy vzniká dárcům nárok na náhradu vynaložených nákladů maximálně do výše 5 % minimální mzdy (tj. v roce 2016 maximálně 495 Kč a v roce 2017 maximálně 550 Kč). Tato náhrada je u příjemce osvobozena od daně z příjmů fyzických osob (ust. § 4 odst. 1 písm. j) ZDP).

Z uvedených informací vyplývá, že dárce má dvě možnosti, jak může odběr krve (nebo jejích složek) daňově zohlednit:

  • Dárce se může rozhodnout, že bude nárokovat náhradu výdajů spojených s odběrem krve podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách (plnění osvobozené od daně z příjmů fyzických osob). V tomto případě však již nebude moci snížit základ daně o hodnotu bezúplatného odběru krve.

  • Nebo může dárce zvolit jiný postup, nepožádá o náhradu výdajů spojených s odběrem krve podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách, a po ukončení zdaňovacího období v rámci ročního zúčtování u zaměstnavatele uplatní hodnotu bezúplatného darování krve nebo krvetvorných