Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

26.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.03.01
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

JUDr. Anna Janáková

Poslední změny v pracovnělékařských službách byly do zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZSZS”), zavedeny jeho novelou – zákonem č. 202/2017 Sb., a to s právní účinností od 1. listopadu 2017. Očekávalo se, že se ke stejnému datu podaří vydat novelu vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (dále též „vyhláška o PLS”), kde změny budou „dotaženy” i na podzákonnou úroveň. Legislativní práce se však dostaly do skluzu a novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. tak byla vyhlášena až 15. prosince 2017, a to pod č. 436/2017 Sb.

DŮVODY A ÚČEL NOVELY

Důvodem změn pracovnělékařských služeb jak na úrovni zákona, tak na úrovni prováděcí vyhlášky bylo především odstranění nebo vyřešení nejasností a aplikačních problémů v praxi. Do novel byly také zároveň promítnuty úpravy a změny:

 • v posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání (v důsledku změn přijatých zákonem č. 82/2015 Sb. jak v ZSZS, tak v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

 • v oprávnění orgánů ochrany veřejného zdraví stanovovat pro výkon rizikových prací minimální náplň pracovnělékařských prohlídek a rovněž jejich termíny, které bylo v zákoně č. 258/2000 Sb. zrušeno (zákonem č. 267/2015 Sb.) s tím, že komplexní řešení pracovnělékařských služeb bude obsaženo výhradně v ZSZS a jeho prováděcím právním předpise.

DOKUMENTACE O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH

Do dokumentace o pracovnělékařských službách novela vyhlášky zařazuje také i doklad o převzetí záznamu (o dohledu a poradenství) zaměstnavatelem, pokud toto převzetí není stvrzeno podpisem zaměstnavatele nebo osoby jednající jeho jménem přímo v záznamu.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY KE VZDĚLÁVÁNÍ NEBO V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ

Stanoví se, že lékařskou prohlídkou v průběhu vzdělávání je mimo jiné lékařská prohlídka žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle zákona neprovádí.

Lékařská periodická prohlídka žáka nebo studenta se provádí jedenkrát ročně, pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce; dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu.

Nově se stanoví náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání (nový § 15a vyhlášky o PLS).

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PŘI PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH PROHLÍDKÁCH

Zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách se hodnotí na základě:

 1. informací zjištěných při dohledu podle § 2 ZSZS, nejde-li o případ, kdy pracovnělékařskou prohlídku vykonává registrující poskytovatel,
 2. údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky,
 3. závěrů základního vyšetření a popřípadě dalších odborných vyšetření a
 4. údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud se takový výpis podle zákona nebo této vyhlášky vyžaduje; je-li ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě poskytovatelem pracovnělékařských služeb dříve vyžádaný výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele a tato skutečnost je uvedena v žádosti o výpis, v novém výpisu lze v případě zjištění změn ve zdravotním stavu posuzované osoby registrujícím poskytovatelem uvést pouze údaje za období od vydání dříve vyžádaného výpisu.

Posuzuje-li zdravotní stav registrující poskytovatel zdravotních služeb na základě žádosti podle § 54 odst. 2 písm. b) ZSZS, postupuje se podle písm. b) a c).

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI OSOBY, KTERÁ NEMÁ REGISTRUJÍCÍHO POSKYTOVATELE

Jestliže posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele a pokud je to podle zjištění zdravotního stavu při základním vyšetření k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, důvodné, rozšiřuje se základní vyšetření o další odborná vyšetření, jestliže jsou indikována posuzujícím lékařem. Náklady na další odborná vyšetření nese zaměstnavatel.

Sdělení, že posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele, se zaznamená do zdravotnické dokumentace o pracovnělékařských službách,

ČASOVÉ LIMITY PRO PROVÁDĚNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

Samotné minimální časy potřebné k provedení pracovnělékařské prohlídky s ohledem na náročnost práce zůstávají novelou vyhlášky o PLS nezměněny (příloha č. 1 vyhlášky). Novela však upřesňuje, co všechno je zahrnuto v časových limitech pro provádění pracovnělékařských prohlídek. Stanoví, že čas potřebný pro provedení pracovnělékařské prohlídky zahrnuje:

 • provedení základního vyšetření,

 • zhodnocení výsledků zjištěného zdravotního stavu,

 • diferenciálně diagnostickou a posudkovou rozvahu,

 • vyžádání odborných vyšetření a jejich zhodnocení,

 • provedení záznamu do zdravotnické dokumentace,

 • zpracování lékařského posudku,

 • zajištění předání lékařského posudku oprávněným osobám,

 • související administrativní činnost.

VZTAH MIMOŘÁDNÉ A PERIODICKÉ PROHLÍDKY PŘI SOUBĚHU

Novela vyhlášky o PLS vymezila vztah mimořádné a periodické prohlídky při jejich souběhu tak, aby byla provedena periodická prohlídka, která má širší náplň, přičemž mají být provedena i vyšetření související s důvodem mimořádné prohlídky (vyšetření stanoví posuzující lékař nebo vyplývají z rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví). V takovém případě se počítá jen s vydáním pouze jednoho lékařského posudku (nová ustanovení § 12 odst. 5 a 6 vyhlášky o PLS).

LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ PERIODICKÝCH PROHLÍDEK

Novela vyhlášky o PLS sjednotila lhůty pro provádění periodických prohlídek pro práce kategorie druhé a práce v riziku ohrožení života a zdraví, a to na periodu:

1. jednou za 4 roky, nebo

2. jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1.

Zaměstnanci, kteří řídí motorové vozidlo a není u nich řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě (tzv. řidiči referentských vozidel) mají periodické prohlídky stanoveny v rozlišení na dvě skupiny. Výklad k tomu podává důvodová zpráva k novele vyhlášky o PLS takto:

 • pro posuzování zdravotní způsobilosti u osob vykonávajících práci v kategorii 1, u kterých se předpokládá, že využívají služební vozidlo příležitostně k vyřízení pracovní záležitosti, se ponechává lhůta pro periodickou prohlídku 1x za 6 let a po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky,

 • v případě, že zaměstnanci vykonávají práce zařazené do