Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nová pravidla pro sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických pracovníků

9.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.05.01
Nová pravidla pro sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou u pedagogických pracovníků

JUDr. Věra Bognárová

Dne 28. prosince 2015 byl ve Sbírce zákonů částce 161 uveřejněn zákon č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Novelizace mimo jiné v nově vloženém § 23a zákona č. 563/2004 Sb. stanoví nová pravidla pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou s pedagogickými pracovníky s cílem znemožnit jejich uzavírání pouze na období školního roku od 1. 9. do 30. 6.

Obecnou úpravu pracovního poměru na dobu určitou obsahuje § 39 ZP, nová pravidla v § 23a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, jsou úpravou speciální. To znamená, že se použijí při sjednávání pracovních poměrů přednostně a § 39 ZP se použije, není-li v § 23a zákona č. 563/2004 Sb. úprava jiná.

Novela zákona o pedagogických pracovnících nabyla účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tj. dnem 12. ledna 2016.

Nová pravidla sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou se vztahují výhradně na pedagogického pracovníka, jehož definice je uvedena v § 2 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pedagogickým pracovníkem je zejména ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně-pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání, a další osoby uvedené v § 2.

PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU NEJMÉNĚ 12 MĚSÍCŮ

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát. Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru 3 roky.

Základní pravidlo tedy je, že pracovní poměr na dobu určitou nemůže být sjednán na dobu kratší, než je 12 měsíců. Jenom pro připomenutí, § 39 ZP žádné takové pravidlo nemá, pracovní poměr na dobu určitou je možné sjednávat na libovolně krátkou dobu, na jaké se smluvní strany domluví. Minimální doba trvání pracovního poměru na dobu určitou tak způsobí, že není možné nadále sjednávat pracovní poměr pouze na období školního roku (vyučování) v době od 1. 9. do 30. 6. Pracovní poměr mezi smluvními stranami musí trvat nejméně těchto 12 měsíců. Může však být sjednán samozřejmě i delší, než je 12 měsíců. Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami však nesmí přesáhnout ode dne vzniku prvního pracovního poměru 3 roky. Jedná se o měsíce běžné, nikoliv kalendářní. Pokud je sjednán pracovní poměr např. 15. 9., počítá se doba 12 měsíců od data sjednání.

Pracovní poměr na dobu určitou je možné 2x opakovat, za opakování se považuje i jeho prodloužení. Minimální délka (doba trvání pracovního poměru) při opakovaném sjednání pracovního poměru na dobu určitou či jeho prodloužení však stanovena už není. Ani při opakování či prodloužení však není možné sjednat pracovní poměr na dobu určitou ve vyšším rozsahu než 3 roky. Poté buď pracovní poměr mezi stranami sjednaný na dobu určitou uplynutím doby skončí, anebo mají-li smluvní strany zájem na jeho trvání, musí být sjednán na dobu neurčitou.

VÝJIMKY

Omezení minimální dobou trvání pracovního poměru na dobu určitou na nejméně 12 měsíců a jeho opakování nejvýše dvakrát se nevztahuje na případy, kdy byla doba trvání pracovního poměru na dobu určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem:

  • jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka na dobu překážek v práci na straně tohoto pracovníka, nebo

  • který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace podle § 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Zástup (náhrada) za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka bude nejčastěji při čerpání mateřské či rodičovské