Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nejdůležitější novinky ve zdravotním pojištění od 1. 9. 2015

16.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2015.22.4
Nejdůležitější novinky ve zdravotním pojištění od 1. 9. 2015

Ing. Antonín Daněk

Takzvaná transparenční novela (zákon č. 200/2015 Sb.) přinesla s účinností od 1. září 2015 změny v několika oblastech českého systému veřejného zdravotního pojištění. Podívejme se na ty nejdůležitější.

ZMĚNA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A POJIŠTĚNÍ NAROZENÉHO DÍTĚTE

S účinností od 1. 9. 2015 lze zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen oznámit do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození; není-li matka dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, oznámí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. To znamená, že v případech, kdy je pojištěncem pouze otec dítěte, a nikoliv matka, se určí příslušnost zdravotní pojišťovny podle otce.

DLOUHODOBÝ POBYT POJIŠTĚNCE V CIZINĚ

Povinnost zpětně doplatit pojistné v případě, kdy pojištěnec neprokáže placení pojistného v jiném státě při tzv. dlouhodobém pobytu v cizině, nebyla dosud zcela jednoznačně vymezena. Ustanovení § 8 odst. 4 ZVZP tak umožňovalo více výkladů, což se projevovalo i v odlišné interpretaci zdravotních pojišťoven při řešení takových případů. Od 1. 9. 2015 platí, že pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo; penále se v takovém případě nevymáhá. Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v České republice, je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc; penále se v takovém případě nevymáhá. Doposud zdravotní pojišťovny v takových případech penále nárokovaly.

V praxi rovněž docházelo k situacím, kdy se osoba po dlouhodobém pobytu v zahraničí spekulativně a ryze účelově přihlásila do našeho systému veřejného zdravotního pojištění, aby mohla po uvedenou dobu čerpat relativně levnou péči v ČR, a po jejím poskytnutí se opět odhlásila z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině. Proto je nově stanovena dvouměsíční lhůta, během které se pojištěnec nebude moci po návratu z dlouhodobého pobytu v cizině odhlásit.

ZÁKAZ NÁBORU POJIŠTĚNCŮ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH OSOB

Od 1. 9. 2015 již zdravotní pojišťovny nesmějí provádět nábor pojištěnců prostřednictvím třetí osoby a nesmějí při náboru pojištěnců poskytovat nebo nabízet těmto pojištěncům v souvislosti s přihlášením se k příslušné pojišťovně nebo svým pojištěncům anebo třetím osobám v souvislosti s náborem pojištěnců žádné peněžní ani nepeněžní plnění ani jinou výhodu nad rámec plnění poskytovaného jejím pojištěncům z veřejného zdravotního