Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení části zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti

12.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.15.03
Nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení části zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Dne 23. 5. 2017 rozhodl Ústavní soud nálezem pod sp. zn. Pl. ÚS 10/12 o návrhu skupiny 54 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP”), a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále též „ZZ”), oba ve znění pozdějších předpisů. Návrh byl podán už v březnu roku 2012 v návaznosti na novelu obou právních předpisů vyhlášenou pod č. 365/2011 Sb. a účinnou od 1. 1. 2012.

Poslanci si stěžovali na protiústavnost těch ustanovení zmíněných právních předpisů, která se vztahují k možnosti zaměstnavatele rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem (a s tím souvisejícím negativním důsledkům pro posouzení nároku uchazeče o zaměstnání na podporu v nezaměstnanosti) a k vymezení podmínek pro působení odborové organizace u zaměstnavatele.

Návrh byl v celém rozsahu zamítnut, a zákoník práce ani zákon o zaměstnanosti se tak na základě rozhodnutí Ústavního soudu nijak měnit nebudou. Pro tento účel vybírám některé důležité závěry, ke kterým zmíněný soud v rámci svého nálezu dospěl:

VÝPOVĚĎ PRO PORUŠENÍ REŽIMU NEMOCNÉHO POJIŠTĚNCE ZVLÁŠŤ HRUBÝM ZPŮSOBEM

(§ 52 písm. h) ZP, část § 54 písm. d) ZP, § 57 ZP, § 192 odst. 5 věta druhá ZP a část § 313 odst. 2 ZP§ 39 odst. 2 písm. b) ZZ a část § 54 odst. 1 věta druhá ZZ)

  • Náhrada mzdy (platu) v období prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance je vyplácena z prostředků zaměstnavatele, a nikoli státu. Právě tato skutečnost je rozhodující pro pochopení současné právní úpravy a posouzení ústavnosti napadených ustanovení. Jestliže je to zaměstnavatel, kdo „ze svého” platí dočasně práceneschopnému zaměstnanci náhradu mzdy či platu, vzniká zde mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vedle pracovněprávního ještě i další vztah.

  • Byť vztah mezi zaměstnavatelem (plátcem náhrady) a dočasně práceneschopným zaměstnancem (příjemcem této náhrady) není vztahem pracovněprávním, má k tomuto vztahu velmi blízký vztah. Porušuje-li zaměstnanec své povinnosti v době dočasné pracovní neschopnosti, poškozuje tím svého zaměstnavatele. Nepracuje, neléčí se, a přesto požaduje od svého zaměstnavatele náhradu mzdy. Svého zaměstnavatele tak de facto „podvádí”. Navíc může zaměstnavateli svou nedůvodnou nepřítomností způsobit i vážné hospodářské potíže. Zvlášť hrubé porušení povinnosti dočasně práceneschopného zaměstnance (§ 301a ZP) tak může vést k zásadnímu narušení důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

  • Nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby nadále zaměstnával člověka, který jej „podvedl”, snažil se jej připravit o peníze nebo jej jinak vážně poškodil. Možnost výpovědi z pracovního poměru lze považovat za rozumnou. Nejedná se jen o „alternativní soukromoprávní sankci”, jak uvádějí navrhovatelé, ale o způsob řešení narušené důvěry, což odůvodňuje ochranu zájmů zaměstnavatele. Podstatné je, že k výpovědi může zaměstnavatel přistoupit jen při zvlášť hrubém porušení povinnosti zaměstnance, tedy v nejvyšší možné intenzitě příslušného porušení. Nikoli tedy při běžném porušení, dokonce ani při závažném porušení. Jinak řečeno, tíživý důsledek pro zaměstnance může nastat jen při nejzávažnějším porušení právních povinností z jeho strany. Čím více nebude dodržovat předmětné zákonem stanovené povinnosti, tím negativnější to pro něj může mít důsledky. Intenzita porušení povinnosti je zde stanovena stejně přísně jako u důvodu, pro který lze okamžitě zrušit pracovní poměr [§ 55 odst. 1 písm. b) ZP]. Přitom je nutno přihlédnout k tomu, že se zde nemůže jednat o dvojí potrestání za jedno porušení povinnosti. Ustanovení § 192 odst. 5 ZP věta druhá totiž vylučuje možnost snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy nebo platu, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně