Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nad novelou zákona o zaměstnanosti

11.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.17.03
Nad novelou zákona o zaměstnanosti

Mgr. Olga Bičáková

Zákon č. 206/2017 Sb. ze dne 8. června 2017 mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela”¨). Nabývá účinnosti od 29. července 2017, změny, které se dotýkají uchazečů o zaměstnání a plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením pak dnem 1. října 2017.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE

Novela zavádí institut peněžité kauce jako jedna z podmínek udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické či fyzické osobě žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) ZZ je nově povinna poskytnout kauci ve výši 500 000 Kč.

Do zákoníku práce se zakotvuje nové ustanovení § 307b ZP, jehož cílem je zlepšení postavení agenturních zaměstnanců a zamezení zneužívání řetězení pracovněprávních vztahů agenturního zaměstnance při přidělení k témuž uživateli, v důsledku čehož by nemělo docházet k obcházení právních předpisů na úseku pracovní doby a na úseku odměňování.

V zákoně o inspekci práce se nově upravují skutkové podstaty přestupků na úseku agenturního zaměstnávání, včetně zvýšené odpovědnosti a postihu uživatele v případě, že nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce obsahovala pravdivé údaje o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele, a to pod hrozbou sankce až do výše 1 000 000 Kč.

Další opatření spočívají ve sloučení dosavadních druhů povolení ke zprostředkování zaměstnání do jednoho povolení, což povede ke zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy této oblasti nejen pro žadatele o povolení ke zprostředkování zaměstnání, ale i uživatelské subjekty či zaměstnavatele.

Zavádí se nové skutkové podstaty přestupků a odpovídajících sankcí, včetně postihu uživatele, což by mělo také agentuře práce usnadnit přístup k informacím o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance.

V zákoníku práce se stanoví další podmínky, za nichž agentura práce může dočasně přidělovat zaměstnance k uživateli, a to z důvodu zlepšení postavení agenturních zaměstnanců a zamezení zneužívání řetězení pracovněprávních vztahů agenturního zaměstnance při přidělení k témuž uživateli.

Novela přináší novou definici toho, co se rozumí „zastřeným zprostředkováním zaměstnání”: „Zastřeným zprostředkováním zaměstnání se rozumí činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) ZZ. V návaznosti na tuto úpravu se rovněž zavádí nová skutková podstata přestupku pro případ, že agentura práce zastřeně zprostředkovává zaměstnání podle § 5 písm. g) zákona o zaměstnanosti, přičemž je též stanovena horní hranice sankce ve výši 5 000 000 Kč pro fyzickou osobu a 10 000 000 Kč, nejméně však ve výši 50 000 Kč pro právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu za toto protiprávní jednání.

NEKOLIDUJÍCÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Cílem novely zákona v oblasti výkonu nekolidujícího zaměstnání bylo zrušení možnosti vykonávat toto nekolidující zaměstnání na základě dohody o provedení práce. Nová právní úprava bude uchazeče o zaměstnání více motivovat k hledání zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, které bude zdrojem příjmů pro zabezpečení jejich životních potřeb, a nebudou tak dlouhodobě setrvávat v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Novela přináší snížení administrativní zátěže Úřadu práce České republiky, neboť nebude nutné sledovat plnění oznamovací povinnosti týkající se výkonu činnosti na základě dohody o provedení práce uchazečem o zaměstnání a odpadne povinnost sledovat období, kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje po dobu trvání právního vztahu vzniklého k výkonu činnosti na základě dohody o provedení práce.

Změna právní úpravy nekolidujícího zaměstnání bude znamenat snížení administrativní zátěže i zaměstnavatelů, kteří nebudou muset uchazečům o zaměstnání vystavovat každý měsíc potvrzení o výši odměny z dohody o provedení práce pro krajskou pobočku Úřadu práce České republiky.

A v neposlední řadě bude mít změna pozitivní vliv na zvýšení vlastní aktivity uchazečů o zaměstnání související s řešením jejich nezaměstnanosti a ve většině případů bude výkon činnosti v rámci nekolidujícího zaměstnání zakládat