Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

27.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.25.02
Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018

Ing. Růžena Klímová

Nařízením vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dochází k 1. 1. 2018 ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z  66 Kč na 73,20 Kč při 40 hodinách týdně.

NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY

Minimální mzda je nejnižší úrovní zaručené mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31.12.2017 a od 1. 1. 2018.

Skupina prací   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2017v Kč za hodinu   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2018 v Kč za hodinu   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2017v Kč za měsíc   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2018v Kč za měsíc  
1.   66,00   73,20   11 000   12 200  
2.   72,90   80,80   12 200   13 500  
3.   80,50   89,20   13 400   14 900  
4.   88,80   98,50   14 800   16 400  
5.   98,10   108,80   16 400   18 100  
6.   108,30   120,10   18 100   20 000  
7.   119,60   132,60   19 900   22 100  
8.   132,00   146,40   22 000   24 400  

MINIMÁLNÍ MZDA A DOPLATEK DO MINIMÁLNÍ MZDY

Podle ustanovení  § 111 ZP se do minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy nezahrnuje mzda za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a odměna za pracovní pohotovost.

Ostatní mzdové náležitosti se do minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy započítávají. V podnikatelské sféře se jedná se o prémie, cílové odměny, mimořádné odměny, fakultativní příplatkové mzdy a další mzdové formy podle rozhodnutí zaměstnavatele. V rozpočtové sféře se jedná o osobní příplatek, příplatek za vedení, za zastupování, příplatek za rozdělenou směnu, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického pracovníka, zvláštní příplatek, mimořádné odměny a jubilejní odměny. Pokud mzda/plat včetně dalších mzdových/platových náležitostí nedosahuje minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy. Stejný postup pro započtení/nezapočtení jednotlivých složek mzdy platí i pro nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Příklad č. 1

Zaměstnanec má mzdový tarif ve výši 9 500 Kč uvedený ve mzdovém výměru. Na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele je mu přiznávána pravidelná měsíční odměna v závislosti na dosažením obratu. Jeho práce je zařazena do 1. úrovně zaručené mzdy. V měsících leden až květen činila jeho měsíční mzda bez práce přesčas celkem 14 000 Kč a více. V měsíci červnu 2018 mzda poklesla na 11 500 Kč, ačkoliv odpracoval všechny své plánované směny. Odměna za dosažený obrat činila totiž jen 2 000 Kč. Zaměstnavatel je povinen v měsíci červnu 2018 poskytnout doplatek do výše minimální mzdy ve výši 700 Kč (9 500 + 2 000 + 700 = 12 200 Kč).

Příklad č. 2

Zaměstnanec vykonávající funkci vrátného má v lednu 2018 mzdu ve výši 13 400 Kč. Z toho mzda za práci přesčas včetně příplatku za přesčas činí 650 Kč, příplatek za práci v sobotu a neděli 600 Kč. Jaký doplatek musí zaměstnavatel poskytnout?

13 400– 650 – 600 = 12 150 Kč

12 200 – 12 150 = 50 Kč

Zaměstnavatel je povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy ve výši 50 Kč, protože do minimální mzdy se nezapočítává příplatek za práci v sobotu a neděli, ani mzda za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas.

PRŮMĚRNÝ HODINOVÝ VÝDĚLEK A MINIMÁLNÍ MZDA

V souladu s ustanovením § 357 ZP nesmí být průměrný hodinový výdělek nižší než hodinová minimální mzda. V případě, že k takové skutečnosti dojde, musí zaměstnavatel průměrný hodinový výdělek zvýšit na hodinovou minimální mzdu.

Příklad č. 3

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu jako pomocný dělník. Týdenní pracovní doba činí 37,5 hodin týdně. Je odměňován formou hodinové mzdy ve výši minimální mzdy. Do 31. 12. 2017 činila jeho minimální mzda: (66 x 40) : 37,5 = 70,40 Kč/ hod. Jeho průměrný hodinový výdělek zjištěný za 4. čtvrtletí 2017 činí 70,50 Kč za hodinu.

Od 1. 1. 2018 musí zaměstnavatel zvýšit jeho hodinovou minimální mzdu na částku … (73,20 x 40) : 37,5 = 78,08 Kč/hod.

Současně musí od 1. 1. 2018 zvýšit jeho průměrný hodinový výdělek na 78,08Kč/hod.

Bude-li potřeba v měsíci lednu 2018 použít průměrný hodinový výdělek, například v případě poskytování náhrady mzdy nebo v případě příplatkových mezd, musí zaměstnavatel použít již upravenou výši, tedy průměrný hodinový výdělek 78,08 Kč.

ODMĚNA Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A MINIMÁLNÍ MZDA

Podle ustanovení § 111 odst. 3 písm. c) ZP nesmí být odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nižší než minimální hodinová mzda.

Příklad č. 4

Zaměstnanec je poživatelem starobního důchodu a v rámci dohody o provedení práce vykonává jednoduché administrativní práce od 1. 11. 2017 do 30. 9. 2018. Sjednaná odměna v roce 2017 činila 66 Kč za hodinu. Od 1. 1. 2018 musí být zvýšena na 73,20 Kč za hodinu.

PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE ZTÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A MINIMÁLNÍ MZDA

Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí se rozumí prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

Podle ustanovení § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. S ohledem na zvýšení minimální mzdy na 73,20 Kč při 40 hodinách týdně se zvyšuje i příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí minimálně na 7,32 Kč/hod. za každý ztěžující vliv, jedná-li se o 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Při jiné stanovené týdenní pracovní době je nutné výši příplatku zvýšit.

Příklad č. 5

Zaměstnanec je odměňován měsíční mzdou a pracuje ve dvousměnném provozu s týdenní pracovní dobou 38,75 hod. Práci vykonává ve ztíženém pracovním prostředí s jedním zatěžujícím vlivem. V daném měsíci odpracoval 95 hodin. Zaměstnavatel poskytuje příplatky pouze v minimální výši. Jaká bude výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí?

Nejprve je nutné vypočítat hodinovou minimální mzdu pro stanovenou týdenní pracovní dobu v rozsahu 38,75 hodin týdně: (73,20 x 40) : 38,75 = 75,56 Kč.

Příplatek činí alespoň 10 % hodinové minimální mzdy: 7,56 Kč/hod.

Za 95 hodin činí příplatek: 95 x 7,56 = 718,20 Kč.

Příklad č. 6

Zaměstnanec pracuje ve třísměnném provozu s rozsahem týdenní pracovní doby 37,5 hodiny.