Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017

16.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2016.25.26.3
Důsledky zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017

Ing. Růžena Klímová

Nařízeními vlády č. 336/2016 Sb. a č. 337/2016 Sb., kterými se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2017 ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 9 900 Kč na 11 000 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z  z 58,70 Kč na 66 Kč při 40 hodinách týdně.

NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy, která je také nejnižší úrovní zaručené mzdy, dochází ke zvýšení ostatních nejnižších úrovní zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31. 12. 2016 pro zaměstnance, kteří nebyli poživateli invalidních důchodů, a od 1. 1. 2017 pro všechny zaměstnance. Od roku 2017 dochází totiž ke sjednocení nejnižších úrovní zaručené mzdy a minimální mzdy pro všechny zaměstnance bez rozdílu, jedná-li se o poživatele invalidních důchodů, či nikoliv.

Skupina prací   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31 12.2016v Kč za hodinu   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2017 v Kč za hodinu   Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.12.2016v Kč za měsíc   Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.1.2017v Kč za měsíc  
1.   58,70   66,00   9 900   11 000  
2.   64,80   72,90   10 900   12 200  
3.   71,60   80,50   12 100   13 400  
4.   79,00   88,80   13 300   14 800  
5.   87,20   98,10   14 700   16 400  
6.   96,30   108,30   16 200   18 100  
7.   106,30   119,60   17 900   19 900  
8.   117,40   132,00   19 800   22 000  

MINIMÁLNÍ MZDA A DOPLATEK DO MINIMÁLNÍ MZDY

V souladu s § 111 ZP se do minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy nezahrnuje mzda za práci přesčas včetně příplatku za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci, příplatek za práci v sobotu a neděli a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a odměna za pracovní pohotovost.

Ostatní mzdové náležitosti se do minimální mzdy započítávají. V podnikatelské sféře se jedná o prémie, cílové odměny, mimořádné odměny, dobrovolné příplatkové mzdy a další mzdové formy dle rozhodnutí zaměstnavatele. V rozpočtové sféře se jedná o osobní příplatek, příplatek za vedení, za zastupování, příplatek za rozdělenou směnu, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického pracovníka, zvláštní příplatek, mimořádné odměny a jubilejní odměny. Pokud mzda/plat včetně dalších mzdových/platových náležitostí nedosahuje minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy. Stejný postup pro započtení/nezapočtení jednotlivých složek mzdy platí i pro nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Příklad č. 1

Zaměstnanec má pevnou část mzdy ve výši 8 500 Kč. Dále je mu přiznávána odměna v závislosti na dosažením obratu. Jeho práce je zařazena do 1. úrovně zaručené mzdy. V měsíci lednu 2017 odpracuje všechny své plánované směny a odměna za dosažený obrat činí 1 000 Kč. Zaměstnavatel je povinen v měsíci lednu 2017 poskytnout doplatek do výše minimální mzdy ve výši 1 500 Kč ( 8 500 + 1 000 +1 500 = 11 000 Kč).

Příklad č. 2

Zaměstnanec vykonávající funkci pomocného manipulanta má v lednu 2017 mzdu ve výši 11 400 Kč. Z toho mzda za práci přesčas činí 450 Kč, příplatek za práci v sobotu a neděli 500 Kč. Jaký doplatek musí zaměstnavatel poskytnout?

11 400 – 450 –500= 10 450 Kč

11 000 – 10 450= 550 Kč

Zaměstnavatel je povinen poskytnout doplatek do minimální mzdy ve výši 550 Kč.

ZMĚNA MINIMÁLNÍ MZDY A PRŮMĚRNÝ HODINOVÝ VÝDĚLEK

V souladu s ustanovením § 357 ZP nesmí být průměrný hodinový výdělek nižší než hodinová minimální mzda. V případě, že k takové skutečnosti dojde, musí zaměstnavatel průměrný hodinový výdělek zvýšit na hodinovou minimální mzdu.

Příklad č. 3

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu jako pomocný manipulant. Týdenní pracovní doba činí 37,5hodin týdně. Je odměňován formou hodinové mzdy ve výši minimální mzdy. Do 31. 12. 2016 činila jeho minimální mzda (58,70 x 40) : 37,5 = 62,61 Kč/ hod. Jeho průměrný hodinový výdělek zjištěný za 4. čtvrtletí 2016 činí 63,50 Kč za hodinu.

Od 1. 1. 2017 musí zaměstnavatel zvýšit jeho hodinovou minimální mzdu na částku ( 66 x 40) : 37,5 = 70,40 Kč/hod.

Současně musí od 1. 1 .2017 zvýšit jeho průměrný hodinový výdělek na 70,40 Kč/hod.

Bude-li potřeba v měsíci lednu 2017 použít pro příplatkové mzdy nebo pro náhradu mzdy průměrný hodinový výdělek, musí zaměstnavatel použít již upravenou výši, tedy průměrný hodinový výdělek 70,40 Kč.

ZMĚNA MINIMÁLNÍ MZDY A ODMĚNA Z DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

V souladu s ustanovením § 111 odst. 3 písm. c) ZP nesmí být odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nižší než minimální hodinová mzda.

Příklad č. 4

Zaměstnanec je poživatelem invalidního důchodu a vykonává v rámci dohody o provedení práce jednoduché administrativní práce od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2017. Sjednaná odměna činila 55,10 Kč za hodinu. Od 1. 1. 2017 je nutné uplatnit minimální odměnu ve výši 66 Kč za hodinu.

MINIMÁLNÍ MZDA A PŘÍPLATEK ZA PRÁCI VE ZTÍŽENÉM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

Podle § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. činí příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. S ohledem na zvýšení minimální mzdy na 66 Kč při 40 hodinách týdně dochází i ke zvýšení příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí minimálně na 6,60 Kč/hod. za každý ztěžující vliv, pokud se jedná o 40hodinovou týdenní pracovní dobu. Pojem „ztížené pracovní prostředí” pro účely poskytování