Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dohody o provedení práce z pohledu zdravotního pojištění

5.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Dohody o provedení práce z pohledu zdravotního pojištění

Ing. Antonín Daněk

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 5 písm. a) ZVZP bod 3 – specifikace podmínek pro posouzení osoby pracující na dohodu o provedení práce jako zaměstnanec

 

2009–2011   2012–2014   od 2015  
Osoba činná na základě dohody o provedení práce se nepovažuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance.   Za zaměstnance se z pohledu zdravotního pojištění považuje osoba, která v kalendářním měsíci dosáhla „započitatelného příjmu” ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění. Povinnosti placení pojistného tak podléhá příjem přesahující 10 000 Kč.  
Ve zdravotním pojištění neexistovala do konce roku 2014 legislativní opora pro sčítání příjmů z více dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele.   Pro účel vzniku zaměstnání ve zdravotním pojištění se příjmy z více dohod o provedení práce (nebo z dohod o pracovní činnosti) u jednoho zaměstnavatele sčítají.

Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce (nebo i dohody o pracovní činnosti) se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.   

Komentář:

Osoby, které do konce roku 2011 pracovaly na základě dohody o provedení práce, nebyly z pohledu zdravotního pojištění považovány za zaměstnance, protože byly jako jedna z výjimek vyjmenovány v bodě 3 § 5 písm. a) ZVZP. Výše příjmu neměla na posouzení dané skutečnosti žádný vliv. V souvislosti s přijetím novely zákoníku práce a dalších zákonů však u těchto dohod došlo ve zdravotním pojištění k datu 1. 1. 2012 k poměrně zásadní změně.

Od 1. ledna 2012 se osoba činná na základě dohody o provedení práce nepovažuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance, pokud v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (tzv. ”započitatelný příjem“). Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění a souvisejícího plnění oznamovací povinnosti se tímto u dohody o provedení práce vztahují na zaměstnavatele obecně platná zákonná ustanovení tehdy, pokud výše zúčtovaného příjmu přesáhne v rozhodném období kalendářního měsíce 10 000 Kč. Za této situace nastupuje pro zaměstnavatele povinnost platit pojistné sazbou 13,5 % ze zúčtovaného příjmu (včetně případného dopočtu do minimálního vyměřovacího základu nebo do jeho poměrné části) a řádně plnit za zaměstnance oznamovací povinnost.

Plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem vychází z ustanovení § 8 odst. 2 ZVZP, podle kterého zaměstnavatel přihlašuje (a odhlašuje) zaměstnance u zdravotní pojišťovny. U zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce platí podle písmene d) této právní úpravy, že zaměstnavatel:

  • přihlašuje zaměstnance ke dni nástupu do zaměstnání, kterým je den, ve kterém zaměstnanec poprvé po uzavření dohody začal vykonávat sjednanou práci, a

  • odhlašuje zaměstnance dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda sjednána.

Vždy je však zapotřebí mít na paměti, že základní podmínkou pro uplatnění tohoto postupu je příjem zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce přesahující 10 000 Kč.

Při placení pojistného na základě